Wykaz

Zdjęcie


Do odczytu częsci wniosków potrzebny jest program otwierający spakowane dane 7 zip lub zapisane w formacie .pdf, Adobe Acrobat Reader


Program 7zip (912kB) plik

Pobierz program do odczytu plików PDF


Zapraszamy do korzystania z elektronicznych formularzy!PODATKI i OPŁATY LOKALNE

Stawki 2017

Stawki podatku na 2017 rok (379kB) pdf

1. Podatek od nieruchomości:

Deklaracja DN-1 -  pobierz plik w formacie do edycji (171kB) word
Załącznik   ZN-1A - pobierz plik w formacie do edycji (62kB) word

Załącznik   ZN-1B - pobierz plik w formacie do edycji (152kB) word
Załącznik   ZN-1C - pobierz plik w formacie do edycji (126kB) word

Załącznik   ZN-1C - pobierz plik w formacie pdf (243kB) pdf

2. Podatek rolny:

Deklaracja DR-1 -    pobierz plik w formacie do edycji (196kB) word
Załącznik   ZR-1A - pobierz plik w formacie do edycji (66kB) word
Załacznik   ZR-1B - pobierz plik w formacie do edycji (164kB) word

3. Podatek leśny:

Deklaracja DL-1 - pobierz plik w formacie do edycji (132kB) word
Załącznik   ZL-1A - pobierz plik w formacie do edycji (69kB) word
Załącznik   ZL-1B - pobierz plik w formacie do edycji (126kB) word

4. Podatek od środków transportowych

Załącznik DT - 1  -  pobierz plik w formacie pdf (142kB) pdf

Załącznik DT - 1a - pobierz plik w formacie pdf (106kB) pdf

DO POBRANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

1. Podatek od nieruchomości:

INFORMACJA IN-1- pobierz plik w formacie do edycji (147kB) word
Załącznik   ZN-1A - pobierz plik w formacie do edycji (62kB) word
Załacznik   ZN-1B - pobierz plik w formacie do edycji (152kB) word
Załącznik   ZN-1C -  pobierz plik w formacie do edycji (126kB) word

Załącznik   ZN-1C - pobierz plik w formacie pdf (243kB) pdf

2. Podatek rolny:

INFORMACJA IR-  - pobierz plik w formacie do edycji (172kB) word
Załącznik   ZR-1A - pobierz plik w formacie do edycji (66kB) word
Załacznik   ZR-1B - pobierz plik w formacie do edycji (164kB) word

 3. Podatek leśny:

INFORMACJA IL-1- pobierz plik w formacie do edycji (96kB) word
Załącznik   ZL-1A - pobierz plik w formacie do edycji (69kB) word
Załacznik   ZL-1B - pobierz plik w formacie do edycji (126kB) word

Stawki 2016

1. Podatki - stawki 2016 rok (243kB) pdf

Stawki 2015
 1. Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania stawki 2015 (66kB) plik
2. Zgłoszenie rolnych do opodatkowania stawki na 2015 (54kB) plik
3. Zgłoszenie leśnych do opodatkowania stawki na 2015 (47kB) plik
4. Zgłoszenie środków transportu do opodatkowania stawki 2015 (455kB) plik

Stawki 2014

 1. Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania stawki na 2014 (228kB) plik
2. Zgłoszenie rolnych do opodatkowania stawki 2014 (221kB) plik
3. Zgłoszenie leśnych do opodatkowania 2014 (214kB) plik
4. Zgłoszenie środków transportu do opodatkowania stawki 2014 (621kB) plik

Stawki 2013
1. Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania stawki na 2013 (204kB) plik

2. Zgłoszenie rolnych do opodatkowania stawki na 2013 (201kB) plik
3. Zgłoszenie leśnych do opodatkowania stawki na 2013 (186kB) plik
4. Zgłoszenie środków transportu stawki na 2013 (346kB) plik

Stawki 2012
1. Zgłoszenie lasu do opodatkowania stawki na 2012 (254kB) plik

2. Zgłoszenie środków transportu do opodatkowania stawki na 2012 (574kB) plik
3. Zgłoszenie rolnych do opodatkowania stawki na 2012 (279kB) plik
4. Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania stawki na 2012 (286kB) plik

Stawki 2011
1. Zgłoszenie rolnych do opodatkowania stawki na 2011r (556kB) word

2. Zgłoszenie lasu do opodatkowania stawki na 2011r (318kB) word
3. Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania stawki na 2011r (527kB) word


Pozostałe
1. Zwrot opłat i nadpłat podatków (101kB) word
2. Udzielanie ulg podatkowych (1459kB) word
3. Wydawianie zaświadczeń dotyczących podatków i opłat lokalnych (126kB) word

4. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym - karta informacyjna+wniosek (578kB) plik

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Bezprzetargowe nabycie nieruchomości (125kB) word

2. Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (110kB) word
3. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego (126kB) word
4. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (128kB) word


SPRAWY SPOŁECZNE, STYPENDIA, DODATKI

     1. Wniosek o stypendium szkolne (282kB) word
 2.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy (165kB) word
    3. Wniosek o zasiłek szkolny (114kB) word
    4. Wzór Wniosku o stypendium dla szczególnie uzdolnionych (56kB) word

    5. Dodatek energetyczny (106kB) word

     6. Wniosek o wydanie BKRW (222kB) pdf

    7. Deklaracja Partnerstwa w Programie BKRW (32kB) word

  8. Wniosek o wydanie Karty Dużej rodziny (97kB) pdf

9. Wniosek o wydanie Metropolitarnej Karty Seniora 60+ (731kB) pdf


SPRAWY DO URZĘDU STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego informuje:

osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński  tzw. ślub cywilny lub konkordatowy - proszone są o kontakt telefoniczny po numerem tel. 52 323 90 98 - przed pierwszym przybyciem do USC celem załatwienia formalności związanych ze ślubem


1. Odpis aktu stanu cywilnego (117kB) word

2. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (122kB) word
3. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (111kB) word
4. Sprostowanie błedu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (99kB) plik
5. Transkrypcja aktu stanu cywilnego (126kB) word
6. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (117kB) word
7. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (114kB) word
8. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (133kB) word
9. Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym (134kB) word
10. Zmiana nazwiska lub imienia (115kB) word
11. Nadanie medali za długoletnie pożycie (118kB) word
12. Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (111kB) word
13. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (119kB) word
14. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (94kB) pdf
15. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (71kB) pdf
16. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (469kB) wordDROGI, UZGODNIENIA

1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji przebudow zjazdu (112kB) word

2. Uzgodnienie lokalizacji urzadzeń w pasie drogowym (117kB) word
3. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (126kB) word
4. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urzadzeń w pasie drogowym (122kB) word


ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


1. Wniosek o decyzję o warunkach zabudowy (8263kB) word

1a. Instrukcja wypełnienia wniosku o decyzję o warunkach zabudowy (3521kB) pdf

2. Wniosek o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (234kB) word

3. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (182kB) word

4. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy (189kB) word
5. Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie miejscowym (148kB) word
6. Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego (143kB) word
7. Wniosek o zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego (144kB) word
8. Wniosek o zaświadczenie o potwierdzeniu numeru porządkowego (149kB) word
9. Wniosek o zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z planem miejscowym (145kB) word
10. Wniosek o podział nieruchomości (144kB) word

11. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku (110kB) word
12. Wniosek zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (132kB) word

13. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba fizyczna (880kB) pdf


OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji (150kB) word
2. Wniosek o odbiór azbestu (42kB) plik
3. Wniosek o dofinansowanie systemu ogrzewania (149kB) word

4. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (149kB) word
5. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (127kB) word
6. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków (125kB) word

7. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną (89kB) word
8. Deklaracja na odbiór odpadów komunalnych (541kB) pdf
9. Wniosek o skierowanie na sterylizację kotó (81kB) word

10. WNIOSEK o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (121kB) word

11. WNIOSEK opiekuna kotów o udział w Programie dokarmiania kotów wolno żyjących (11kB) plik

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności (66kB) word

2. Wniosek CEiDG-1 (81kB) pdf

3. Kody PKD (705kB) pdf
WOJSKOWE

1. Przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytrułu utraconego wynagrodzenia lub dochodu za odbywanie ćwiczeń wojskowych (121kB) word
2. Uznanie żołnierza /lub osobę z kartą powołania/ za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny (131kB) word


OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

1. Wniosek zameldowanie czasowe (59kB) pdf

2. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały (56kB) pdf

3. zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza PR (57kB) pdf

4. zgłoszenie wyjazdu poza RP (68kB) pdf

5. Wniosek o wymeldowanie czasowe (50kB) pdf

6. Wniosek o wymeldowanie stałe (42kB) pdf

7. Wniosek o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców (30kB) pdf

8. Rozporządzenie MSWiA w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców (1015kB) pdf


SPRAWY ALKOHOLOWE

1. Oświadczenie o sprzedanym alkoholu (111kB) word
2. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (122kB) word
3. Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (108kB) word


DOFINANSOWANIE MŁODOCIANYCH

1. Dofinansowanie kształcenia pracownika młodocianego (138kB) plik
 2. Formularz de minimis (156kB) pdf
3. Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis (40kB) word
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (67kB) word

5. Procentowy udział wspólników (38kB) word
6. Wniosek o dofinansowanie (37kB) plik
7. Zawiadomienie o zawarciu umowy (34kB) word
8. Zawiadomienie o rozwiazaniu umowy (32kB) word

ŻŁOBKI, PRZEDSZKOLA,SZKOŁY

1. Karta informacyjna (48kB) word

2. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (70kB) word

3. Oświadczenie (26kB) word

4. Zaświadczenie o niekaralności (25kB) word

5. Oświadczenie o tytule prawnym (25kB) word

6. Informacja o zmianie danych (27kB) word

7. Wniosek o wykreślenie żłobka, klubu (62kB) word

POZOSTAŁE WNIOSKI

1. Poświadczenie zgodności z oryginałem (101kB) word
2. Udzielenie informacji publicznej (112kB) word

3. Wniosek pozwolenie na budowę (1308kB) plik

4. oświadczenie budowlane (273kB) jpgWytworzył: Filip Dobiszewski (12 stycznia 2004)
Opublikował: Filip Dobiszewski (12 stycznia 2004, 15:21:26)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (4 grudnia 2018, 13:33:53)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 58411

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij