PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 10.10. 2018 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.

 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, które odbyło się dnia 10.10.2018r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7  
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Moroz, radna Alina Puppel, radny Piotr Mądrzyński, radny Sebastian Orlik, radna Gabriela Żernicka, radny Krzysztof Kowalewski, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak, Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko, p. Mirosław Maciejewski Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Moroz, który powitał wszystkich zebranych, odczytał pouczenie dotyczące ochrony danych osobowych  i przekazał, że tematem posiedzenia będzie: 
 
1) Propozycje do projektu budżetu.
2) Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.
3) Sprawy bieżące.
 
Ad. 2 
  
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota. 
  
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały. 
  
Radny Krzysztof Kowalewski pytał o kwotę 45.000 zł na świetlice w Cielu. 
  
Radna Alina Puppel pytała dlaczego nie została podjęta uchwała regulująca zwrot środków do sołectw. Nie zostały przygotowane zasady podziału środków. Radni nie wiedzieli, że trzeba przygotować uchwałę. Przyjmując uchwałę o funduszu sołeckim radni otrzymali informacje, że środki będą wracały do sołectw. Obecnie urząd przeznacza środki na inne cele. 
  
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że środki wracają do końca września na konto gminy, jest to budżet gminy i dotacja celowa m. in na zwiększenie inwestycji. Mówiła, że dyrektor GCK  złożyła wniosek do wójta o podwyżki dla pracowników.   
  
Radny Krzysztof Kowalewski dodał, że od 2012 roku budżet dla GCK nie został zwiększony. 
  
Radna Alina Puppel proponowała, aby zamiast płacenia podwójnych wypłat w GCK, środki przeznaczyć na podwyżki. 
  
Radna Gabriela Żernicka stwierdziła, że niepotrzebne jest przeznaczenie kwoty 8.000 zł na budowę pomnika.   
  
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (RGK. 0006.37.2018) 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (RGK. 0006.38.2018) 
  
Kierownik referatu p. Andrzej Wiekierak omówił ww. projekty uchwał. 
  
Projekt uchwały w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Białe Błota. 
  
Kierownik referatu p. Andrzej Wiekierak mówił o terenie przeznaczonym pod cmentarz. 
  
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota 
  
Kierownik referatu p. Andrzej Wiekierak omówił projekt uchwały. Poinformował, że na sesję zostaną wprowadzone dodatkowe projekty uchwał. Jedna z uchwał będzie dotyczyła przejęcia jednej działki blokującej przejazd mieszkańcom ul. Pawiej. 
  
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. 
  
Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko mówiła, że wodociągi bydgoskie nie mogą bez porozumienia międzygminnego świadczyć swoich usług poza granicami miasta Bydgoszcz. Przedstawiła  proponowane  usługi ujęte w załączniku do porozumienia. Dodała, że gmina Białe Błota nie posiada specjalistycznych urządzeń do realizacji wymienionych usług. Mówiła o metalach ciężkich, które znalazły się w ściekach i karami, które  Wodociągi bydgoskie naliczają gminie. W ściekach zlokalizowano metale ciężkie i należy zlokalizować punkty z których spływają zanieczyszczenia. Mówiła o  zrzutach ścieków do kanalizacji. 
  
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski mówił, że porozumienie zostało zmodyfikowane, został przedstawiony wykaz usług. Mieszkańcy obawiali się, że woda będzie doprowadzana z innych źródeł. Ujęcie wody w Cielu będzie rozbudowywane. 
  
Radny Piotr Mądrzyński pytał o hydrofornię w Lisim Ogonie. 
  
Pan Mirosław Maciejewski odpowiedział, że odwiert ma ponad 20 metrów, obecnie należy wywiercić nowy odwiert. 
  
Radny Krzysztof Kowalewski zwrócił uwagę na zapis dotyczący stałego oczyszczania ścieków komunalnych. 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski mówił, że porozumienie może zostać wypowiedziane w ciągu 3 miesięcy. 
  
Radny Piotr Mądrzyński pytał, czy wodociągi bydgoskie będą konkurencyjne wobec innych firm jeżeli chodzi o stawki. 
  
Radna Gabriela Żernicka  prosiła o zbadanie wody na końcowym odcinku ul. Łosiowej w Trzcińcu. 
  
Radna Alina Puppel zwróciła uwagę na zły stan jakości wody w Cielu i osadzający się kamień. 
  
Pan Mirosław Maciejewski tłumaczył, że osadzanie kamienia związane  jest ze zwiększeniem prędkości, jest za mały filtr i niezbędna jest modernizacja. 
  
Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Moroz poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały. Radni głosowali 3 głosy „za” 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące” 
  
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Białe Błota. 
  
Prezes ZWIUK p. Grażyna Mączko mówiła, że regulamin został dostosowany do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków i po uchwaleniu zostanie przesłany do Regionalnych Wód Polskich. 
  
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota. 
  
Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Moroz odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 
  
Radna Alina Puppel pytała, zapytała p. Skarbnik, czy Szkoła Podstawowa w Białych Błotach posiada ubezpieczenie OC? 
  
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówił, że ubezpieczenie OC jest jedno ogólne dla wszystkich jednostek i gminy. 
  
Radny Krzysztof Kowalewski pytał co ze środkami z odszkodowania za spalony Orlik w Cielu?  
  
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że wpłynęła  kwota 3.000 zł 
  
Radna Alina Puppel mówiła, o materiałach reklamowych urzędu, w których pomawiani są radni, pytała o poniesiony koszt na tzw. promocję gminy zamieszczoną w gazetach i biuletynie. Mówiła, że złożyła pisemny wniosek o ujęcie w przyszłorocznym  budżecie budowę ul. Sokolej, projekt ul. Strusiej w Murowańcu, zmianę nawierzchni ulic Rynarzewskiej i Drzewieckiej oraz 15.000 zł na plac zabaw w Murowańcu. 
  
Radna Gabriela Żernicka mówiła, że przez 4 lata przewodniczący komisji nie podał na komisji informacji, pism które napisała do przewodniczącego i do wójta dot. konieczności naprawy połączenia ulicy Gminnej z ul. Drzewną. 
  
Radna Alina Puppel mówiła o  niezrealizowanych pracach nad rozwojem sieci drogowej dla gminy. 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
Protokołowała: 
A.Cabańska 
 
 
                                                  Przewodniczący Komisji
                                                 Zbigniew Moroz

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (10 października 2018)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (23 lipca 2019, 16:30:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41