Protokół 21.12.2006

RGK0063–2 - 1/07                                                                                              
Protokół Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 21 grudnia 2006 roku od godz. 1600 do 1800 w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz
Pani Wójt Katarzyna Kirstein Piotrowska, pani Lucyna Krasulak, pani Beata Matynka, pan Marek Sampławski i jako gość pan Tadeusz Grzeszczak.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Sprawy dotyczące proponowanego budżetu na 2007 rok.
2.        Sprawy bieżące
3.        Wolne wnioski
 
Przewodniczący komisji poprosił Panią Wójt o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące budżetu na 2007 r.
- W temacie dotyczącym Gospodarki Komunalnej i ochrony środowiska pani Wójt przedstawiła proponowane wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk, na zbiór i utylizację odpadów azbestowych, odpadów wielkogabarytowych i zamiarze zakupu 46 koszy ulicznych, poinformowała również o zamiarze likwidacji pojemników na odpady segregowane z powodu bardzo dużego bałaganu, jaki tworzy się wokół w/w pojemników, mieszkańcy nie dbają o otoczenie wokół tych miejsc a służby nie nadążają ze sprzątaniem, omówiono również wydatki na oświetlenie terenu Gminy.
- Na temat kosztów związanych z gospodarką mieszkaniową pani Wójt poinformowała, że są one powodem wykupu gruntów pod drogi gminne i opłatami z tym związanymi.
- W kosztach dotyczących bezpieczeństwa pani Wójt zapoznała Komisję, na jakim etapie jest zaawansowania budowa komisariatu w Białych Błotach, że wyznaczono działkę przy ulicy Ostróżki i ustalono, że komisariat będzie zatrudniał 25 policjantów systemie całodobowym.
- Na temat projektów budowy dróg i chodników wypowiedziała się pani Beata Matynka. Poinformowała Komisję, jakimi kryteriami kierowano się wybierając poszczególne ulice. Członkowie Komisji zadawali pytania czy przy wyborze ulic brano pod uwagę gazyfikację kanalizację, wodociągi i wszystkie inne prace związane z rozkopywaniem a także nasilenie ruchu na poszczególnych ulicach. Uznano, że te kryteria powinny mieć wpływ na zdecydowanie o kolejności budowy. Na pytanie, w jakim stopniu możemy liczyć na dofinansowanie pani Wójt poinformowała, że najpierw musimy zrobić dobry plan perspektywiczny budowy sieci dróg na terenie naszej Gminy, dopiero później możemy starać się o uzyskanie dotacji. Przewodniczący Rady Gminy Marek Sampławski poinformował, że dołoży wszelkich starań, aby w trakcie rozbudowy drogi powiatowej do Trzcinca zbudowano również ścieżkę dla pieszych i rowerzystów.
- Radny Bartosz Lau wystąpił z wnioskiem, żeby wnieść poprawkę do budżetu na 2007 rok i uwzględnić w niej budowę kanalizacji na ulicach: Parkowej, Kaplicznej i Wierzbowej, wniosek przegłosowano 7 głosów za 1 przeciw.
- Radna Lidia Grzywacz wystąpiła z wnioskiem przedłużenie ścieżki rowerowej w Łochowicach. Ustalono, że w roku 2007 zostanie wykonany projekt tej inwestycji i przegłosowano jednogłośnie.
- Na posiedzeniu nie był obecny Radny Kazimierz Brandys, który wyjechał jako przedstawiciel Rady Gminy z darami świątecznymi na Litwę. Komisja ustaliła, że jego nieobecność na posiedzeniu Komisji jest w pełni usprawiedliwiona, gdyż wykonywał w tym czasie inne prace związane z pełnieniem funkcji Radnego. Należy w tym celu wnieść poprawkę w regulaminie pracy radnych, która uwzględni podobne sytuacje.
O godzinie 1730 salę opuścił Radny Bronisław Balcerowski z powodu planowanego wyjazdu. 
- Przewodniczący Komisji wystąpił z wnioskiem o utrzymanie wysokości opłat za wodę i ścieki w 2007 roku na tym samym poziomie, co w roku 2006. Pani Wójt wyjaśniła, że planuje się w 2007 roku dopłatę do kosztów ścieków, ale nie w takiej wysokości jak w roku 2006, przez co mieszkańcy odczują kilkuprocentową podwyżkę.
- Na temat związany z planowaną przez „Prefabet” budową mas bitumicznych pani Wójt poinformowała, że podziela obawy mieszkańców, co do uciążliwości i możliwości zatrucia środowiska w związku z bliskością planowanego przedsięwzięcia i z tego powodu wystąpiła do Prefabetu o zmianę drogi transportu gotowego wyrobu, która nie będzie powodowała uciążliwości dla okolicy.
 
Na tym protokół zakończono
Protokółował 


                                                    Przewodniczący Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa 

                                                                         Rolnictwa i Środowiska
                                                                             Janusz Walczyński
 
 

metryczka


Wytworzył: Janusz Walczyński (21 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Maison (27 kwietnia 2007, 13:58:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1412