Protokół 29.01.2007r.

                                                                                                                                          
Protokół z posiedzenia komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia
29 stycznia 2007 roku od godz. 1500 do godz. 1810, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki zgodnie z listą obecności, oraz Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein - Piotrowska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Ryszard Gołąb, a także goście: Radna Maria Wolsztyńska i przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji podkomisarz Tomasz Meyze.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Sprawy dotyczące uchwał na najbliższą sesję
2.   Sprawy dotyczące budżetu na 2007 rok.
3.   Sprawy dotyczące bezpieczeństwa.
4.   Sprawy bieżące.
 
Posiedzenie prowadził Janusz Walczyński, który powitał zebranych i na początek po zaprezentowaniu gościa z KM Policji przez Wójta Gminy, udzielił mu głosu.
 
Ad.3
Podkomisarz Tadeusz Meyze przedstawił propozycję KM Policji w Bydgoszczy w sprawie budowy i późniejszej obsady komisariatu policji w Białych Błotach.
Poinformował zebranych, że celem tego przedsięwzięcia jest to, żeby policja była widoczna
w gminie w postaci patroli, a to zapewni nam posterunek zatrudniający 15 osób w systemie całodobowym. Na pytanie Wójt Gminy Białe Błota Katarzyny Kirstein - Piotrowskiej dlaczego posterunek, a nie komisariat ?. Podkomisarz wyjaśnił, że komisariat musi zatrudnić minimum 25 osób w tym 10 w obsłudze samego komisariatu, a 15 pozostałych ze zwiększonymi obowiązkami należącymi do pracowników komisariatu, pracowaliby tak jak na posterunku, czyli patroli by nie przybyło tylko obowiązków związanych ze sprawami kryminalnymi itp. Obecnie posterunek zatrudnia kierownika i 6 policjantów. W nowej strukturze ma być zatrudniony kierownik i 14 policjantów w tym 3 od spraw kryminalnych
i 11 z prewencji, ma być 4 dzielnicowych, 4 referentów i asystent razem 15 osób w systemie całodobowym, z co najmniej 2 patrolami w ciągu dnia i 1 w nocy z 4 samochodami do dyspozycji.
Radny Bartosz Lau zapytał czy posterunek może liczyć więcej niż 15 osób, docelowo 25
w okresie np. 5 lat?
Podkomisarz odpowiedział, że istnieją takie możliwości jednak nie jest on władny
w podejmowaniu tego typu decyzji. Taką decyzję może podjąć Komendant Miejski Policji, który może podpisać takie porozumienie z władzami gminy.
Ustalono, że w najbliższym czasie do takiego spotkania dojdzie, gdzie będą ustalone kryteria dla podpisania umowy miedzy Gminą i Komendą Policji
Po tych wyczerpujących informacjach podkomisarz opuścił posiedzenie.
Ustalono, że Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein - Piotrowska będzie dążyła do tego, aby spisać umowę, według której będzie możliwość zwiększenia obsady posterunku do 25 osób na przestrzeni 5 lat. W tym celu ma odbyć się dodatkowe spotkanie z Komendantem Miejski Policji w Bydgoszczy.
 
 
 
Ad. 4                

Radny Balcerowski zwrócił uwagę na niedostateczne oznakowanie ulic w Gminie, dając za przykład kilka ulic z Łochowa. Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein - Piotrowska obiecała zwrócić uwagę na ten problem odpowiednim komórkom w gminie.
                Przewodniczący komisji przypomniał o wniosku Radnej Grzywacz dotyczącym budowy ulic wokół domu kultury i straży pożarnej w Łochowie, w celu zapewnienia lepszego przejazdu dla straży, chodzi o ulicę Jałowcową, którą należy wybudować razem z Brzozową. Wszyscy zebrani zgodnie orzekli, że jest to logiczne z punktu widzenia dostępu do tych obiektów.
 
Ad.2 

Przewodniczący Janusz Walczyński zadał pytanie, na co wydano w 2006 roku 1063000 zł, w związku z budową kolektora ściekowego do Bydgoszczy. Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak wyjaśniła, że pieniądze te były wydane na zakup materiałów potrzebnych do wykonania w/w inwestycji, co zostało potwierdzone kopiami faktur przedstawionymi do wglądu przez Wójt Gminy Białe Błota Katarzynę Kirstein - Piotrowską.
 
Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein - Piotrowska przekazała informację dotyczącą zwiększenia kosztów obsługi komórki wydającej dowody rejestracyjne pojazdów, podlegającej Bydgoszczy. Koszty związane z istnieniem tego biura mają w tym roku wzrosnąć z 28.000 zł., do 48.000zł.
Polegają na zmianie systemu poczty elektronicznej niezbędnej do prawidłowej obsługi w/w placówki. Pani Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak poinformowała, że z roku na rok te koszty rosną w 2005 roku wynosiły 27.000zł., do tego dochodzą jeszcze koszty związane
z obsługą biura w materiały linię telefoniczną, komputer, prąd remont pomieszczeń itp. Co
w wyniku daje dodatkową kwotę w wysokości 20.000zł. Mieszkańcy gminy załatwiający sprawy w tej placówce muszą i tak jeździć do Bydgoszczy w celu załatwienia spraw
w urzędzie skarbowym, jedynym plusem tego biura jest to, że nie muszą martwić się
o miejsce parkingowe przed urzędem i obsłużeni są szybciej niż w Bydgoszczy z powodu mniejszych kolejek.
Rozważano na propozycję pani Wójt możliwość rezygnacji z usług tej komórki, ale w takiej sytuacji mieszkańcy gminy musieliby wszystkie formalności związane z rejestracją samochodów załatwiać w Bydgoszczy, a powodem tej decyzji były by coraz większe koszty utrzymania tej placówki.
Decyzję w tej sprawie przesunięto na następne spotkanie komisji.
 
Ad.4       

Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein - Piotrowska poinformowała komisję o skargach mieszkańców na głośne zachowywanie się młodzieży na parkingu przed szkołą podstawową. Rozmowy policji z młodzieżą również nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, bo po odjeździe patrolu jest nadal głośno, co przeszkadza okolicznym mieszkańcom w odpoczynku i ciszy nocnej. Padła propozycja aby przenieść istniejące tam ławki na których przesiaduje młodzież w inne mniej uciążliwe dla mieszkańców miejsce. Sytuację tą potwierdził radny Kieroński, który mieszka w pobliżu szkoły i był często światkiem hałasów.
Decyzji, co do przeniesienia ławek nie podjęto, temat ma wrócić na najbliższym spotkaniu komisji.
                Po tych ustaleniach przewodniczący udzielił głosu radnej Marii Wolsztyńskiej, która przedstawiła problem związany z emisją promieniowania elektromagnetycznego przez anteny telefonii i telekomunikacji cyfrowej na terenie gminy.
Wnioskowała o to, aby zapewnić Radzie Gminy stały wgląd i kontrolę w informacje dotyczące wyników badań emisji promieniowania elektromagnetycznego i jego wpływu na okolicę i mieszkańców oraz dopilnowanie terminów i częstotliwości badań.
Wniosek przyjęto i przegłosowano jednogłośnie.
 
                Na zakończenie ustalono, że następne posiedzenie komisji odbędzie się
W dniu 05.02.2007 o godz. 1500 gdzie omówione zostaną uchwały na najbliższą sesję, które nie zostały przedstawione na tym spotkaniu i sprawy bieżące.
 
Na tym protokół zakończono.
protokół składa się z 3 stron. 
                                                                                                                            
 
                                                                Przewodniczący Komisji Gospodarki,      
                                                              Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
                                                                          Janusz Walczyński

metryczka


Wytworzył: Janusz Walczyński (30 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (13 czerwca 2007, 14:01:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1065