Protokół 12.06.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki,  Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 1 czerwca 2007 roku od godz. 13:00 do godz. 16 :30, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zgodnie z listą obecności, oraz Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Jaworski, Sekretarz gminy Anna Rywak i Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Jan Czekajewski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Wniosek pana Krajdy dot. wykupu ziemi w Łochowie;
2.        Próg na ulicy Czerskiej;
3.        Omówienie materiałów na sesję;
4.        Zmiany w Statucie;
5.        Wolne wnioski.
 
Ad.1  Wniosek pana Krajdy dot. wykupu ziemi w Łochowie. Kierownik Jan Czekajewski wyjaśnił, że pan Krajda chce wykupić łąki, które aktualnie dzierżawi. Jednak Gmina przewiduje na części tego terenu drogę, dlatego zaproponował żeby pozostawić te łąki na razie w dzierżawie, bo nie ma podstaw żeby zmieniać właściciela.
 
Komisja jednogłośnie odrzuciła wniosek pana Krajdy.
 
Ad.2  Próg na ulicy Czerskiej.                          Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby przy ulicy Czerskiej między kościołem, a ulicą Centralną dołożyć jeszcze jeden próg spowalniający.
Zastępca Wójta powiedział, że trzeba przeanalizować ten temat.
 
Radny Bartosz Lau przedstawił wniosek mieszkańców Białych Błot dot. utworzenia progu na ulicy Guliwera, przy poczcie – wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Zastępcy Wójta o postawienie większej liczby znaków informujących o terenie zabudowanym przy ulicy Betonowej.
Radny Bartosz Lau i Radny Broniaław Balcerowski poruszyli kwestię braku nazw ulic.
 
Na posiedzeniu Komisji był również obecny mieszkaniec Białych Błot, który zwrócił się do Wójta o odnowienie pasów na jezdniach, zrobienie więcej tablic ogłoszeniowych i zaproponował aby kosze na śmieci były betonowe, bo te obecne są bardzo zniszczone.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że pasy będą malowane w najbliższym czasie.
 
Radny Zbigniew Moroz spytał, kto sprząta ulicę Szubińską?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że część piasku wywieźli pracownicy interwencyjni, a w lipcu jest  przewidziane malowanie i czyszczenie tej ulicy.
 
Radny Czesław Jabłoński przypomniał, że w zeszłym roku był złożony wniosek o pasy przy ulicy Hubertusa w Lisim Ogonie i nic w tej sprawie nie zrobiono.
 
Radny Zbigniew Moroz powiedział, ze przy ulicy  Hodowlanej nr 3 i 5 na wysokości „Sylwany” jak pada deszcz to nie można tam przejść.
 
Radna Lidia Grzywacz spytała jak wygląda sprawa ulicy Czystej?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że wykonawca obiecał, że mieszkaniec który nie ma zrobionego wyjścia ze swojej posesji, będzie miał to wykonane.
 
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił się do pana Czekajewskiego, żeby przed akceptacją projektów ulic Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska mogła się z nimi zapoznać. Poruszył także kwestię tablicy z pomiarem prędkości, która według niego powinna znajdować się na początku Łochowa.
Kierownik Jan Czekajewski obiecał przedstawiać do wglądu projekty.
 
Ad. 3 Omówienie materiałów na sesję.
 
-w sprawie rozpatrzenia skargi pana Józefa Polcaj.
Kierownik Jan Czekajewski wyjaśnił, że pan Polcaj wystąpił o odszkodowanie i miał to odszkodowanie, jednak od stycznia nie ma pozwolenia wodno – prawnego i pan Polcaj  nie ma argumentów.
Radny Bartosz Lau powiedział, że to Komisja Rewizyjna powinna rozpatrzyć czy skarga jest bezzasadna, czy nie.
 
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
Kierownik Jan Czekajewski omówił te uchwały wyjaśniając, że wyceny dokonana rzeczoznawca.
 
-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Komisja wystąpiła z wnioskiem, żeby przy uchwałach dot. sprzedaży bezprzetargowej była informacja właścicieli działek przyległych, że nie chcą kupić danej działki.
 
-w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Kierownik Jan Czekajewski wyjaśnił, że drogą publiczną może być m.in. droga gminna. Jednak żeby droga była drogą gminną musi być zaopiniowana przez starostwo, następnie Rada Gminy musi podjąć uchwałę zaliczającą do dróg gminnych, potem zgłaszana jest to do Marszałka Województwa  który nadaje jej numer. Te drogi wymienione w projekcie uchwały mają być zaliczone do dróg gminnych pod kątem PRL, ponieważ tylko na drogi gminne można ubiegać się o dotacje, a ponadto te drogi przechodzą na własność za darmo.
Radny Bronisław Balcerowski spytał, czy wszystkie te drogi są już wykupione?
Kierownik Jan Czekajewski wyjaśnił, że chodzi tylko o nadanie numeracji drogom i własności nie grają roli.
-w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Kierownik Jan Czekajewski przedstawił wszystkie projekty uchwał dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Radny Bronisław Balcerowski  zwrócił uwagę, ze często się zdarza, że tiry parkują przy domach i zaproponował, żeby utworzyć parkingi dla tych samochodów.
Kierownik Jan Czekajewski wyjaśnił, ze taki parking musi być ujety w planie miescowego zagospodarowania.
 
Ad.4 Zmiany w Statucie.
 
Radny Bartosz Lau jako Przewodniczący Komisji ds. zmiany statutu Gminy Białe Błota przedstawił najistotniejsze zmiany w statucie:
-          wprowadzenie zapisu o herbie i fladze;
-          wykreślenie powtórzeń;
-          nie podanie nazw komisji, które powołuje Rada Gminy;
-          możliwość przerwania sesji bez względu na przyczynę;
-          odpowiedź na interpelację  w ciągu 21 dni na piśmie ( kopia dla Przewodniczącego Rady Gminy);
-          przebieg sesji utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk;
-          posiadanie inicjatywy uchwałodawczej przez kluby radnych;
-          obowiązek przygotowywania przez kluby radnych regulaminu;
-          dopuszczenie możliwości nagrywania posiedzeń komisji;
-          odpowiadanie na wnioski komisji w ciągu 21 dni.
 
Radny Kazimierz Brandys opuścił posiedzenie Komisji o godzinie 15:30 z przyczyn osobistych.
 
Na prośbę Przewodniczącego Komisji na posiedzenie przyszła Sekretarz Gminy. Poruszono ponownie kwestię skargi pana Polcaj.
Sekretarz Gminy przedstawiła sprawę, której dotyczy skarga wyjaśniając, że skarga nie może dotyczyć działań Wójta, bo Wójt nie jest stroną w sporze. Stronami są pan Polcaj i ZWiUK.
Radny Bartosz Lau zwrócił jednak uwagę, że  skarga również jest na ZWiUK.
 
Ad. 5 Wolne wnioski.
 
Komisja wystąpiła z wnioskiem do Referatu Gospodarki Przestrzennej o zajęcie się sprawą szamba przy ulicy Bydgoskiej 2 w Łochowie. Znajduję się tam jedno małe szambo, które użytkują mieszkańcy kamienicy i sklepy.
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (12 czerwca 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (23 lipca 2007, 14:01:13)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (23 lipca 2007, 14:06:25)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1145