Protokół 10.09.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki,  Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia
10 września 2007 roku od godz. 14:00 do godz. 17 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa         i Środowiska zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Białe Błota, Radna Maria Wolsztyńska, Inspektor Wiesława Kaczanowska, Inspektor Anna Małek, Przedstawiciele Belma Accessories Systems oraz Mieszkaniec Gminy Pan Jan Krzyżanowski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Apel mieszkańców w sprawie anten;
2.        Wniosek Belmy Accessories Systems;
3.        Wniosek Pani Hanny Wisniewskiej - Sirbu;
4.        Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego;
5.        Wniosek Państwa Borowicz i Skrzyneckich w sprawie gołębi;
6.        Wniosek Pana K. Klisia;
7.        Wniosek klubu Radnych „ Praca i Uczciwość”;
8.        Wolne wnioski.
 
Ad.1 Apel mieszkańców w sprawie anten.  
Przewodniczący Komisji oddał głos Radnej Marii Wolsztyńskiej.
Radna Maria Wolsztyńska odczytała apel i poinformowała Komisję, iż podobny apel złoży dzisiaj w Urzędzie Gminy, ale podpisany przez mieszkańców Łochowa. Powiedziała, także że mieszkańcy chcą wiedzieć o promieniowaniu. W związku z wnioskami o lokalizację nowych anten pojawiła się okazja by wzorem innych gmin wytyczyć działkę i postawić maszt, na którym będzie można ulokować wszystkie anteny.  Są ludzie którzy nie boją się mieszkać w okolicy anten i masztów i świadomie  kupią działkę w ich pobliżu. Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy te podpisy z Łochowa pochodzą z rozprawy administracyjnej?
Radna Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że podpisy nie pochodzą z rozprawy, gdyż na nią przyszło za mało osób.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby  formalnie przegłosować apel.
Radna Wanda Górna powiedziała, że będzie głosowało przeciw temu wnioskowi.
 
Członkowie Komisji 5 głosami za, przy 4 osobach wstrzymujących się od głosu  poparli w całość apelu mieszkańców Białych Błot.
 
Na Komisję przyszedł pan Krzyżanowski z ulicy Ostróżki w Białych Błotach.  Jego działka znajduję się koło miejsca gdzie ma powstać Komisariat Policji.
Pan Krzyżanowski powiedział, że koło jego działki będzie wybudowany Komisariat Policji. Na 4 m działki znajdują się drzewa, na których znajdują się gniazda wielu gatunków ptaków. Mieszkańcy walczą o zachowanie tych drzew.
Radny Andrzej Kieroński zapytał Pana Krzyżanowskiego jak duża jest  działka na której ma być wybudowany Komisariat Policji?
Radny Bartosz Lau zapytał czy te drzewa będą przeszkadzać w budowie?
Pan Krzyżanowski wyjaśnił, że prawdopodobnie będą przeszkadzać, bo Policja wyraziła zgodę na drzewa, ale tylko w obszarze do 4 m od granicy działki. A te drzewa rosną dopiero na 4m.
Przewodniczący Komisji poprosił o napisanie stosownego pisma w tej sprawie do Rady Gminy.
 
Ad.2 Wniosek Belma Accessories Systems.
                           Przewodniczący Komisji odczytał pismo, które wpłynęło w tej sprawie do komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
Inspektor W. Kaczanowska poinformowała komisję, że działka  jeżeli zostanie sprzedana to z lasem i ten las zostanie również wliczony w cenę.
Wójt Gminy powiedziała, że jakiś czas temu pan Prezes Kurkus zwrócił się z taką właśnie propozycją w związku z koniecznością rozbudowy Belmy. Dodała, że Belma to największy podatnik naszej Gminy i to Rada Gminy musi wyrazić zgodę na sprzedaż działki, która ewentualnie zostanie dokonany w oparciu o operat szacunkowy i w trybie przetargowym.
Przedstawiciel Belmy ( Radca Prawny) wyjaśnił iż Belma osiągnęła taki etap rozwoju, ze nie mieści się już w swoich granicach i w związku z tym nie może prowadzić dalszej działalności rozwojowej bez pozyskania dodatkowego terenu.
Przedstawiciel Belmy pan Papiński wyjaśnił, że działka którą chcą kupić w takim kształcie jak istnieje nikomu nie byłaby użyteczna. Belma jest w trakcie realizacji  projekt mającego na celu pozyskanie środków z UE na przebudowę zakładu. Inwestycja przewidziana jest na kwotę 22 mln zł, co  stworzy około 200 miejsc pracy. Jeśli Gmina zdecyduje się na sprzedaż tych terenów to będzie to dobre rozwiązanie dla Gminy, gdyż będzie tam wybudować inne przedsiębiorstwo. Ten obszar już zaczyna stanowić swoiste miasteczko przemysłowe.
Przedstawiciel Belmy dodał, ze firma ma silną pozycję na rynku, a kolejne projekty są na tak duże wyroby, iż firma nie  jest w stanie funkcjonować na tym obszarze którym dysponuje. Od ponad roku są dzierżawione tereny pod magazyny. Zakup tej działki dałby możliwość wybudowania dużego obiektu.
Przedstawiciel Belmy ( Radca Prawny) powiedział, że wyżej wspomniana inwestycja spowoduje rozwój inwestycyjny firmy i co za tym idzie rozwój pozostałych firm, które współpracują z Belma Accessories Systems, a Gmina uzyska dochody z tytułu podatków.
Wójt Gminy zapytała jakiego typu inwestycje i na jakiej powierzchni będą prowadzone przez
Belma Accessories Systems.
Przedstawiciel Belmy pan Papiński poinformował iż powierzchnia inwestycji ma wynosić aktualnie 3000m2, a docelowo 5000 m2.
Przedstawiciel Belmy ( Radca Prawny) dodał, że na dzień dzisiejszy firma nie jest w stanie tak do końca określić się powierzchniowo( ze względu na kształt działki).
Radny Bartosz Lau przypomniał, że w poprzedniej kadencji była już poruszana ta sprawa, ale wówczas były jakieś wątpliwości.
Wójt Gminy powiedziała, że rzeczywiście były jakieś wątpliwości i dodała, że Gmina robi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a wylesienie terenu pokrywa inwestor.
Przedstawiciel Belmy pan Papiński dodał również, że Gmina w żaden sposób nie zostanie obciążona w tej kwestii.
Wójt Gminy powiedziała, że pierwszym etapem do wylesienia terenu jest stworzenie miejscowego planu zagospodarowania terenu. Ten plan będzie trzeba zatwierdzić. W poprzedniej kadencji było tylko uzgodnienie.
Przedstawiciel Belmy ( Radca Prawny) powiedział, że silnie skoncentrowany przemysł i współpraca firm to szansa dla wszystkich.
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie w/w wniosek. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za sprzedażą tej działki w drodze przetargu.
 
Radna Lidia Grzywacz zapytała jaka jest pewność, że nikt inny nie kupi tej działki?
Wójt Gminy odpowiedziała, że nie ma takiej pewności.
Przedstawiciel Belmy ( Radca Prawny) poprosił o potraktowanie tego wniosku priorytetowo.
Wójt Gminy poprosiła panią Wiesławę Kaczanowską o przedstawienie okresu niezbędnego do załatwienia tej sprawy.
Inspektor W. Kaczanowska wyjaśniła iż musi być wycena, podjęta uchwała przez Radę Gminy w sprawie sprzedaży tego gruntu, następnie informacja w tej sprawie wisi przez 6 tygodni i następnie jest organizowany przetarg ( ustny, nieograniczony i to jest okres około 4 tygodni.
 
Radna Lidia Grzywacz poruszyła kwestię zatrudniania na poczcie. Poinformowała, że pracownicy są przenoszeni do Bydgoszczy.
Wójt Gminy odpowiedziała, że część pracowników przeniesiono, ale w interesie Poczty Polskiej jest zatrudnienie mieszkańców z terenu naszej Gminy, gdyż otrzymaje z tego tytułu ulgę inwestorską.
 
Ad.3 Wniosek Pani Hanny Wisniewskiej – Sirbu
 
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek.
Inspektor W. Kaczanowska poinformowała, że w tej sprawie miałby ewentualnie zostać przeprowadzony przetarg ograniczony do trzech osób.
Radny Bartosz Lau zapytał czy nie może być to przetarg nieograniczony?
Inspektor W. Kaczanowska wyjaśniła iż jeżeli będzie przetarg nieograniczony to ktoś może kupić działkę bez drogi.
Wójt Gminy dodała, że nie można sprzedać działki bez dojazdu.
 
Radni jednogłośnie poparli wniosek o sprzedaż działki w trybie przetargu ograniczonego do trzech osób.
 
Wójt Gminy zapytała Komisję co z projektem uchwały dot. zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu w Lisim Ogonie.
Przewodniczący Komisji postanowił zaprosić Pana Lis na posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska w dniu 24.09.2007r. na godz. 9:00.
Wójt Gminy powiedziała iż ona wprowadzi do porządku obrad ten projekt uchwały.
 
Ad.4 Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego.
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek.
Wójt Gminy zapytała Przewodniczącego Komisji jako członka PZW, czy ten teren chcą ogrodzić?
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że nie.
Radny Bartosz Lau zaproponował, aby zamiast w użytkowanie oddać w użyczenie.
Wójt Gminy poinformowała, że Gmina zleciła badanie tej wody.
Przewodniczący Komisji powiedział, że na podstawie badania wody można stwierdzić jakie będą mogły występować tam ryby.
Radny Bartosz Lau zaproponował żeby nie użyczać na 25 lat tylko na czas nieograniczony z okresem wypowiedzenia.
 
Członkowie Komisji opowiedzieli się za oddaniem w użytkowanie tego terenu na 25 lat lub bezterminowo z okresem wypowiedzenia.
 
Ad.5. Wniosek Państwa Borowicz i Skrzyneckich w sprawie gołębi.
 
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek. i zaproponował skierowanie wniosku do ochrony środowiska.
Radny Bronisław Balcerowski przypomniał, że kiedyś była uchwała w sprawie ograniczenia ilości zwierząt tj. m.in. koni.
Wójt Gminy dodała, że jedyna ewentualność w tej sprawie to ograniczenie uchwałą liczbę gołębi.
Radna Wanda Górna dodała, że jeżeli jest dużo gołębi to musi być zezwolenie na budowę gołębnika.
Radny Bartosz Lau powiedział, że w poprzedniej kadencji był podobny problem. Mieszkaniec gminy miał na 400m2 ponad 100 kaczek i świni. Dodał również, że według niego w przypadku zabudowy mieszkalnej powinno się ograniczyć liczbę zwierząt.
Inspektor Anna Małek wyjaśniła, że wszelkie ograniczenia można wprowadzić tylko w uchwale i wyłącznie w ramach zwierząt gospodarskich. Nie dotyczy to gołębi. Ci państwo mogą jedynie dochodzić swoich praw na drodze cywilnej.
Radny Bartosz Lau zapytał o liczbę gołębi jaką posiada ten pan, który je hoduje?
Inspektor Anna Małek wyjaśniła, że 1,5 roku temu było ich ponad 100.
Wójt Gminy zaproponowała, żeby wystosować pisma do tego pana co hoduje gołębie, aby w ramach dobrego sąsiedztwa ograniczył liczbę gołębi.
 
Ad. 6 Wniosek Pana K. Klisia.
Wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnej Komisji.
 
Ad.7. Wniosek klubu Radnych „ Praca i Uczciwość”.  
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek i dodał, że zebranie wiejskie zadecydowało, że ma być zbudowany kącik integracyjny i na ten cel miały być przeznaczone pieniądze gminne. Zapytał również Wójta Gminy, czy Głos Białych Błot ma zostać zamknięty?
Wójt Gminy wyjaśniła, że pieniądze przeznaczone na Głos Białych Błot są zbyt duże, gdyż wiadomo już jakie są koszty wydawania miesięcznika. Ponadto uchwała regulująca wydawanie gazety została uchwalona dopiero w VI, a potem był przetarg , który wyłonił firmę która drukuje miesięcznik. W związku z powyższym pierwszy Głos Białych Błot został wydane dopiero w VII. Na dzień dzisiejszy już wiadomo, że przeznaczono na ten cel zbyt dużą kwotę.
Radna Lidia Grzywacz dodała, że firma która wygrała przetarg, drukuje gazetkę bardzo tanio.
Radny Bartosz Lau zapytał czy gazetka dochodzi do każdego mieszkańca za pomocą poczty?
Wójt Gminy wyjaśniła, że w uchwale nie było wskazane w jaki sposób ma być rozpowszechniany Głos Białych Błot. Poproszono o to pocztę, która odmówiła wykonania tego zlecenia. Podpisano umowę z firmą poleconą przez pocztę Polską, która nie wywiązała się ze swojego zadania. Teraz gazetka będzie w sklepach i rozniesiona przez sołtysów. Radny Bartosz Lau zapytał jaki jest nakład gazety? Wójt Gminy odpowiedziała, że 4000 egzemplarzy.
Przewodniczący Komisji zapytał o kąciki integracyjny, który miał powstać w Łochowicach.
Wójt Gminy wyjaśniła, że to są dwie różne sprawy. Plac zabaw ma powstać dodatkowo.
Radna Wanda Górna dodała, iż kącik integracyjny będzie, ale na tym terenie ma powstać również plac zabaw. Łochowice to miejscowość, która szybko się rozwija. W każdej dużej miejscowości w Gminie są już place zabaw. Ponadto jeżeli zostaną środki z gazety to i tak trzeba je na coś przeznaczyć.
Radny Bartosz Lau powiedział, że plac zabaw powinien powstać z pieniędzy sołeckich.
Wójt Gminy powiedziała, że sołectwa nie mają takich środków.
Przewodniczący Komisji zapytał na jakie rezerwy można liczyć?
Wójt Gminy powiedziała, że na ok. 20 000zł. Radny Bartosz Lau powiedział, że nie ma sensu budować placu zabaw na zimę.  
Ad.8 Wolne wnioski.
 
Przewodniczący Komisji  poruszył kwestię progów przy ulicy Centralnej i Czeskiej.
Wójt Gminy powiedziała, że to jest zagadnienie na przyszły rok.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że walka o ten próg jest od poprzedniej kadencji. Wówczas ustalono, ze taki próg w tym miejscu nie może być.
 
Radny Andrzej Kieroński zapytał, czy wiadomo jaki jest termin oddania przybudówki przedszkola.
Wójt Gminy powiedziała, że listopad.
Radny Andrzej Kieroński poprosił, aby przy odbiorze przedszkola zwrócić uwagę, aby został naprawiony chodnik.
 
Przewodniczący Komisji odczytał pismo w sprawie kotłowni. 
 
     
Protokołowała
Magdalena Maison
                                                              

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 września 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (5 listopada 2007, 15:25:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1450