Protokół z 22.04.2008r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 22 kwietnia 2008 roku od godz. 14:00 do godz. 16 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki zgodnie z listą obecności, oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski i Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Omówienie materiałów na sesję;
2.        Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie diet.
 
Ad.1 Omówienie materiałów na sesję.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2008r.
Członkowie komisji poruszyli kwestię dotacji dla BOK. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ośrodek dostał mniej pieniędzy niż planował. Na pytanie Radnego Bronisława Balcerowskiego skąd zostaną wzięte pieniądze na tę dotacje wyjaśniła, że środki będą pochodzić od wpływów od  czynności cywilnoprawnych.
Radny Andrzej Kieroński jako trener zespołu OLTOM powiedział, że dostał w tym roku na zespół 12 000 zł, które zostały przeznaczone na  dwie duże imprezy i na udział w  mistrzostwach polski. Dodał, że on napisał pismo do pani dyrektor i zaproponował aby przychylić się do wniosku Komisji Budżetu i Finansów, aby udzielić dotację w kwocie 20 000, a to 10 000 niech pozyska pani Dyrektor. Zapytał także Panią Skarbnik czy jest możliwe, aby odgórnie przeznaczyć pieniądze dla zespołu. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotacja jest przeznaczona dla ośrodka kultury. BOK ma jedno konto, a wyszczególnienie poszczególnych środków znajduje się w planie finansowym.
- w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
Zastępca Wójta powiedział, że część pawilonów ma dzierżawę do 2010, a część do 2008r.              i propozycja Urzędu jest aby ujednolicić ten okres.
Radny Bartosz Lau zaproponował, żeby zapłacić za te lokale i wydzierżawić te lokale wraz z ziemią.
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Zastępca Wójta powiedział, że ulice musza jakoś wyglądać. Dodał, że projektant robił co mógł, żeby projekty obejmowały jak najmniej działek prywatnych. Wszyscy mieszkańcy, których działek dotyczy uchwała wyrazili zgodę na zbycie tych gruntów. Kwota za metr takiej działki to 130 zł. Radny Bartosz Lau wyraził zdziwienie, że projektant projektując drogi wchodzi na działki. Zastępca Wójta jednak wyjaśnił, że te terenu musza zostać wykupione teraz, bo za 4 miesiące wchodzi nowelizacja ustawy i te ziemie będą warte tyle co wartość całej działki.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
Zastępca Wójta powiedział, że jest zainteresowanie zakupem tej działki w całości. Na pytanie Bronisław Balcerowskiego za ile ta działka zostanie sprzedana powiedział, ze Wójt Gminy będzie chciała sprzedać drożej niż wycena rzeczoznawcy.
 
Ad.2 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie diet.
Radny Bartosz Lau jako członek Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja nie przyjęła wniosku Komisji Rewizyjnej dot. diet i wypracowała następujące wnioski:
·          o niepotrącanie diet radnym za nieobecność na sesji i komisji w przypadku pobytu w szpitalu lub pogrzebu;
·          potrącanie tylko 10% diety za nieobecność na sesji  nadzwyczajnej i na sesji, która odbyła się poza terminem przewidzianym w kwartalnym planie sesji;
·          o podwyższenie wynagrodzenia sołtysów poprzez przyznanie 2 zł za rozniesienie każdego nakazu płatniczego.
Radni poruszyli kwestię ubezpieczenia sołtysów w związku z pobieraniem inkasa przez sołtysów Radny Czesław Jabłoński powiedział, ze sami powinni się ubezpieczać, a Radny Bronisław Balcerowski dodał, że sołtysi nic nie mówią, że czują się zagrożeni w związku z pobieraniem inkasa.
 
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
 
Janusz Walczyński
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 kwietnia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (9 czerwca 2008, 13:45:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1178