Protokół z 22.09.2008r.

 
 
 
Protokół Z posiedzenia Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia
22 września 2008 roku od godz. 14:00 do godz. 18:30, w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, zgodnie z listą obecności, oraz  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert,  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, pracownik Urzędu Gminy Andrzej Szmytka.
 
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
Porządek posiedzenia komisji:.
1.       Ochrona środowiska.
2.       Drogi i  wnioski mieszkańców.
3.       Proponowane uchwały na sesję.
 
 
 
 
Ad. 1. Ochrona środowiska.
 
Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda sprawa kontroli umów mieszkańców na wywóz śmieci. Pani Magdalena Wajchert udzieliła odpowiedzi że pani Karolina Swoboda prowadzi kontrole na bieżąco. Przewodniczący Komisji zapytał czy firmy wywożące nieczystości stałe wywiązują się z umów i dostarczają worki na szkło, plastik, papier. Magdalena Wajchert wraz z Radnym Zbigniewem Morozem poinformowali, ze faktycznie firmy dostarczają mieszkańom worki. Przewodniczący zapytał czy będą robione akcje zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. Pani Magdalena Wajchert poinformowała, że pojemnik na taki sprzęt znajduje się przy budynku Urzędu Gminy w Białych Błotach. Przewodniczący zapytał jak wygląda sprawa odbioru azbestu. Uzyskał odpowiedz, że jest to realizowane na bieżąco w ramach posiadanych środków.
 
 
Ad. 2. Drogi i wnioski od mieszkańców.
 
Pracownik Urzędu Gminy Błota Błota Andrzej Szmytka poinformował, że drogi są równane według potrzeb i dostępnych środków finansowych. Poinformował również, że wpływa bardzo dużo wniosków o równanie dróg. Przewodniczący zapytał jak wygląda sytuacja               ul. Przemysłowej w miejscowości Białe Błota. Pan Andrzej Szmytka odpowiedział, że                ul. Przemysłowa jest własnością lasów, dodał jeszcze, że w miesiącu maju były tam robione odkrywki, które wskazały, że znajdują się duże kamienie więc koszt utwardzenia tej drogi byłby bardzo duży. Pan Andrzej Szmuyka poinformował również, że położono nowe progi zwalniające w miejscowości Ciele. Przewodniczący poruszył problem lamp w miejscowości Zielonka przy ul. Borowikowej. Pan Andrzej Szmytka poinformował, że w Gminie jest duża potrzeba oświetlenia wszystkich miejscowości, więc nie jest zwolennikiem oświetlania drogi leśnej. Pan Andrzej Szmytka poinformował, że spis tablic do oznakowania ulic ma przygotowany do zamówienia, jest to tylko kwestia znalezienia funduszy.
 
wniosek: przygotować materiały dotyczące pozwolenia budowy stacji paliw w miejscowości Zielonka oraz dotyczące dróg dojazdowych do tej stacji.
 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że został ogłoszony przetarg na budowę ul. Brzozowej i Jałowcowej w miejscowości Łochowo, w miejscowości Trzciniec ul. Sarnia, Łosiowa, Jemiołowa  i Łabędzia  został złożony komplet dokumentacji, w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg. Na budowę dróg i chodników w miejscowości Białe Błota nie została opracowana dokumentacja, Wicewójt zapewnił, że budowa ul. Centralnej w Białych Błotach będzie zakończona w tym roku. Przetarg na budowę boiska Orlik 2012 został rozstrzygnięty.
 

 Ad. 3. Proponowane uchwały na sesję.
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowej
 
Wicewójt wyjaśnił, że dotyczy to wydzierżawienia ziemi pod kaplicę w miejscowości Murowaniec. Pan Andrzej Wiekierak określił położenie nieruchomości, o której mowa w projekcie uchwały.
 
-w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota
 
 Pan Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że chodzi o obniżenie stawek opłat za dzierżawę gruntów dla obiektów sakralnych.
 
-w sprawie Regulaminów placów zabaw
 
Regulamin zostały utworzony aby uregulować zasady korzystania z placów zabaw oraz przypisać zarządcę danemu placu zabaw.
 
 
- w sprawie zmian w budżecie na 2008r           
Pani Lucyna Krasulak Skarbnik gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2008r
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (22 września 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (1 lutego 2010, 10:40:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 992