Protokół z 22.03.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 marca 2010 roku od godz. 14:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Janusz Walczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Przegląd zaawansowania bieżących inwestycji;
2.        Materiały na sesję;
3.        Wolne wnioski.
 
Ad.1 Przegląd zaawansowania bieżących inwestycji.
 
Informację o stanie zaawansowanie bieżących inwestycji przedstawił Kierownik Mariusz Stężewski i powiedział, że przetarg na kompleks ulic w Białych Błotach został już rozstrzygnięty. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować w/w inwestycję do 15 grudnia 2010r. Jeżeli chodzi o ulicę Porzeczkową i chodnik przy ulicy Dębowej w Łochowie to do 31 sierpnia 2010r. ma być gotowa dokumentacja. Z kolei w sprawie ulic Baryckiej i Brackiej został już ogłoszony przetarg.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał Kierownika, czy projektant oświetlenia wywiązał się ze swojego zadania. Pana Mariusz Stężewski wyjaśnił, że termin na wykonanie minął  15 października 2009r. Z kolei Radny Zbigniew Moroz zapytał kiedy GDDKiA wejdzie z pracami na ulice Ostrózki? Kierownik powiedział, że nie zna odpowiedzi na to pytanie  i dodał, że w sprawie ronda przy ul. Czerskiej i Kaplicznej w Białych Błotach po niewielkich przeróbkach będzie ono spełniać wymagania GDDKiA i powiedział, że na tę chwilę nie wiadomo, czy Marszałek Województwa znajdzie na ten cel środki w tym roku.
Komisja poruszyła również kwestię równania dróg.
 
Ad.2 Materiały na sesję.
 
- projekt uchwały w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i powiedziała, że uchwała została uzupełniona o zapis o który prosił Przewodniczący Rady.
Komisja podjęła dyskusję nt. w/w uchwały.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że dziwi się, że ta uchwała nie mogła zostać przyjęta na poprzedniej sesji. Radny Bartosz Lau odpowiedział, że ten projekt został wycofany z porządku obrad. Radny Bronisław Balcerowski, odpowiedział, że to jedno zdanie w uzasadnieniu można było uzupełnić na sesji. Radna Wanda Górna dodała, że po to są komisje merytoryczne, aby zgłaszały na swoich spotkaniach uwagi do projektów uchwał.
Sekretarz Gminy dodała, że Przewodniczący Rady prosił jeszcze o uzupełnienie uchwały o zapis, że środki na porozumienie zostały zagwarantowane w budżecie i taka autopoprawka zostanie zgłoszona na sesji. Dodała również, ze w projekcie uchwały na poprzedniej sesji nie było żadnych błędów merytorycznych. Radny Bartosz Lau odpowiedział, że nikt na poprzedniej sesji nie poinformował radnych, że Bydgoszcz podjęła już stosowną uchwałę w tej materii.
 
-projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Wajchert.
 
Członkowie komisji nie mieli uwag do pozostałych projektów uchwał.
 
Ad.3 Wolne wnioski  


Brak
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 marca 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (21 czerwca 2010, 12:02:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 821