Protokół z 09.12.2010 r.

Protokół Z posiedzenia komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak,, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak, inspektor Łukasz Chmielewski,
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Materiały na sesję.
2.        Sprawy bieżące.
 
 
Ad. 1 Materiały na sesję.
 
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Łukasz Chmielewski, wyjaśnił że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została znowelizowana i w związku z art. 3 ust. 3 w/w ustawy należy podjąć uchwałę co do sposobu konsultowania projektów  z organizacjami pozarządowymi.
 
- w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawił inspektor Łukasz Chmielewski i wyjaśnił, iż w związku z ustawą o sporcie, która wygasiła uchwałę o sporcie kwalifikowanym konieczne jest podjęcie w/w uchwały.
Radna Grażyna Błażejak zapytała czy poprawki przedstawione na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zostały uwzględnione?
Inspektor Łukasz Chmielewski odpowiedział, że jest w trakcie konsultowania propozycji Komisji z Radcą Prawnym.
 
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak. Kierownik wyjaśnił był problem z uregulowaniem stanu prawnego drogi. Dodał, że Starosta przejął na własność Skarbu Państwa działkę nr 11/1 oraz, że Urząd Gminy złożył wniosek do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o komunalizację w/w terenu ponieważ jest to droga gminna. Wojewoda z kolei wezwał do podjęcia uchwały dot. wyrażania zgody na komunalizację tego terenu.
 
  - w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i wyjaśniła, że komisja powoływana jest przez Wójta Gminy, który ma decydujący głos w sprawie ponieważ to Wójt gminy odpowiada               i dysponuje pieniędzmi gminnymi.  Rada Gminy może jedynie kontrolować działalność Wójta, ale nie wkraczać i ingerować w jego decyzje ponieważ jest to wkraczanie w jego kompetencje..
 
- w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Bożena Woźniak, która poinformowała, że zwolnienie od podatku dotyczy autobusów szkolnych i Ochotniczej Straży Pożarnej.Projekt uchwały został skonsultowany z RIO. Zwolnienia jakich Gmina może udzielać są zwolnieniami o charakterze wyłącznie przedmiotowym.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Bożena Woźniak, która wyjaśniła, że dotacja celowa na świadczenie rodzinne została zmniejszona przez Wojewodę tym samym Gmina musi zmniejszyć dotacje po stronie wydatków i dochodów. Kierownik przedstawiła kosztorys wymiany dachu w Zespole Szkół w Łochowie, a także inne zmiany w budżecie tj. m.in.: zwiększenie dodatków mieszkaniowych oraz dotacja dla policji. Kierownik wyjaśniła, że rozbudowa GOPS w Białych Błotach dofinansowana zostanie z budżetu państwa.  Skarbnik Gminy poinformowała, że na sesji przedstawiona zostanie autopoprawka dotycząca zwiększenia dotacji na zasiłki stałe przez Wojewodę.
 
- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białe Błota.
 
 
Projekt uchwały przedstawił Prezes ZWiUK Krzysztof Ruszkiewicz.
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński zapytał czy podana kwota taryf zabezpieczy koszty odprowadzenia ścieków?
Prezes Ruszkiewicz odpowiedział, że nie wystarczy. Pan Wojciech Napierała poinformował, że ceną wyjściową dla Gminy jest cena odprowadzenia ścieków do Bydgoszczy. ZWiUK zwrócił się z wnioskiem do MWiKu o kalkulacje ceny dla Gminy Białe Błota. Jednak do tej pory nie otrzymał żadnej informacji.
Komisja podjęła dyskusję nt. działalności ZWiUK.
 
- w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenia ścieków.
 
Projekt uchwały przedstawił Prezes Ruszkiewicz oraz Pan Wojciech Napierała. Radni przedstawili swoje uwagi do projektu uchwały.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (28 marca 2011, 08:12:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 891