Protokół z 24.01.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia  24 stycznia 2011 roku od godz. 10:00 do 14:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz inicjatorzy obywatelskiego projektu uchwały, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Inspektor Jacek Rakoczy, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, Inspektor Michał Czyżewski i inwestorzy z Murowańca.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Janusz Walczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Materiały na sesję.
2.        Wolne wnioski.
 
Ad. 1 Materiały na sesję.
 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota w rejonie położonym w miejscowości Murowaniec, pomiędzy ul. Stokrotki a drogą gminną 218/1.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił historię gruntów w Murowańcu i poprosił o zajęcia stanowiska w sprawie projektu uchwały inicjatorów, którzy przybyli na komisję.
W imieniu mieszkańców, którzy przygotowali projekt uchwały głos w dyskusji zabrał pan Waldemar Kusz, który poinformował członków Komisji, że zostało zebranych 320 podpisów pod projektem uchwały spośród mieszkańców Gminy Białe Błota. Poinformował także, że rok temu przedstawił Wójtowi Gminy koncepcję budowy osiedli domków na terenie Murowańca. W kwietniu 2010 r. został złożony w Urzędzie Gminy wniosek o wydanie warunków zabudowy. W między czasie trwały już pracę nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota, o której inwestorzy nie wiedzieli. W dniu 28 maja 2010 r. został podjęta uchwała w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota, która cały teren zaplanowany przez inwestorów pod budowę osiedli domków obejmuje strefą ochronną     i wyłącza spod zabudowy. Z tego obszaru chronionego została wyłączona część terenu m.in. działka pani Wójt. Pan Waldemar Kusz dodał, iż według niego w momencie podjęcia kroków o wydanie decyzji o  warunki zabudowy na tym obszarze zostały podjęte kroki przez Urząd Gminy mające na celu utworzenie na tym terenie terenów krajobrazowych. W czerwcu na sesji został przedstawiony projekt uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W drodze porozumienia z Wójtem Gminy na sesji, Wójt wycofał projekt uchwały, z porządku obrad a inwestorzy swój wniosek o wydanie warunków zabudowy. Projekt uchwały został skierowany do ponownego rozpatrzenia przez Komisję. Na sesji w dniu 30 września 2010 r.  Rada Gminy Białe Błota odrzuciła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na tym terenie. Pan Kusz dodał, że w dniu 6 października 2010 r. inwestorzy ponownie złożyli wniosek o wydanie warunków zabudowy.  Powiedział również , że inwestorzy doszli do wniosku, że ich w interesie jest wystąpienie z  projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota w rejonie położonym w miejscowości Murowaniec, pomiędzy ul. Stokrotki a drogą gminną 218/1.
Kierownik Andrzej Wiekierak odniósł się do wypowiedzi pana Kusza i powiedział, że z wnioskiem o wyłączenie tego terenu spod zabudowy i utworzenia Zespołu Krajobrazowego wystąpiło Nadleśnictwo. Kierownik poinformował, że do dnia dzisiejszego nie została uregulowana jeszcze II rata za wykonanie studium. Uchwała została przesłana do Wojewody i do dnia dzisiejszego Wojewoda nie odniósł się ostatecznie do tej uchwały. Wystąpienie mieszkańców z projektem uchwały wobec powyższego jest trochę przedwczesne. Kierownik zaproponował, żeby do tej uchwały odniosła się Komisja Urbanistyczna. Dodała również, że w lutym  2010 r. poinformował pana Kusza, że trwają pracę nad nowym studium i planuje się wyłączyć tereny zainteresowanego spod zabudowy. Jeżeli chodzi o pracę nad samym studium, to przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy odbył się pod koniec 2008 r., a umowa z wykonawcą została podpisana na początku 2009 r. Z kolei na początku 2010 r. nowe studium zostało wyłożone do wglądu i do dnia 17 maja 2010 r. można było składać uwagi. Odbyła się również publiczna dyskusja w tej sprawie. Przed głosowaniem projektu uchwały radni głosowali oddzielnie wszystkie wnioski, złożone do studium, a nie uwzględnione przez Wójta Gminy Białe Błota. Pan Kusz i pozostali inwestorzy „ przespali swoją szanse”, bo nie złożyli żadnego wniosku.
Komisja podjęła dyskusję nt. projektu uchwały.
Radny Bronisław Balcerowski złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad w celu szczegółowego zapoznania się z tematem.
Zastępca Wójta powiedział, że opinia Wójta Gminy w sprawie projektu uchwały jest negatywna.
Pan Waldemar Kusz zwrócił się do radnych o uszanowanie woli mieszkańców i dodał, że inwestorzy zobowiązują się pokryć wszelkie koszty zmiany studium.
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego Bronisława Balcerowskiego. Radni większości odrzucili propozycję wycofania projektu uchwały z porządku obrad.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak. Komisja podjęła dyskusję nt. opłat adiacenckich.
 
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2011 rok i w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2011 r.
 
Projekt uchwały przedstawił Inspektor Jacek Rakoczy i przedstawił zmiany do projektu uchwały, które zostały ujęte w związku z wnioskami Komisji.
 
- w sprawie „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
Radna Grażyna Błażejak zapytała, czy ZHP działające na terenie naszej Gminy może też otrzymać dofinansowanie na swoją działalność.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jeżeli organizacja działa na terenie Gminy Białe Błota, to może przystąpić do konkursu.
 
- w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy zmierzających do likwidacji Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz utworzenia Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Łochowie.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że prowadzenie Młodzieżowe Domu Kultury jest zadaniem własnym powiatu. Komisja podjęła dyskusję nt. projektu uchwały.
 
- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
 
Kierownik Małgorzata Wojciechowska i przedstawiła stanowisko Wójta Gminy Białe Błota odnośnie poprawek Komisji Budżetu i Finansów.
 
- w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: „ Plan Odnowy Miejscowości Łochowo na lata 2010-2017”.
 
Inspektor Michał Czyżewski przedstawił projekt uchwały.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (28 marca 2011, 08:19:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 844