Protokół z 21.02.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia  21 lutego 2011 roku od godz. 10:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Bożena Woźniak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, Inspektor Andrzej Świstowski i pan Andrzej Szmytka
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Janusz Walczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Sprawy melioracji na terenie Gminy Białe Błota.
2.        Materiały na sesję.
3.        Wolne wnioski.
 
Ad.1 Sprawy melioracji na terenie Gminy Białe Błota.
 
Kierownik Andrzej Wiekierak  powiedział, że rowy melioracyjne na terenie Gminy Białe Błota mają dwóch zarządców: Gminę i Gminną Spółkę Wodną. Ze względu na specyficzne usytuowanie Gminy były już pierwsze sygnały podtopień. Ponadto w związku z budową S5 wzrosła zapotrzebowanie na rowy melioracyjne. W związku z powyższym GDDKiA została zobowiązana do przebudowy części rowów.
Inspektor Andrzej Świstowski wyjaśnił, że w 2010 r. zostało wykonane 17 km rowów. GDDKiA wykonała 6 km, a pozostałą część Gmina. Pan Świstowski omówił szczegółowo tematykę melioracji w Gminie i przedstawił na mapie rów „D”, który odpowiada za odprowadzanie wody z Białych Błot, Trzcińca i Kruszyna Krajeńskiego i dodał, że kanał kruszyński zbiera prawie cała wodę z Gminy. Poinformował również radnych, iż Urząd Gminy wystąpił o dofinansowanie na czyszczenie rowów melioracyjnych.
Komisja podjęła dyskusje nt. melioracji.
Radny Dariusz Makowski zapytał, czy są problemy z bobrami na terenie Gminy?
Inspektor Andrzej Świstowski powiedział, że jest to poważny problem, gdyż bobry uszkadzają wały.
 
Ad.3. Wolne wnioski.
 
Przewodniczący Komisji poinformował członków, iż do Rady Gminy Białe Błota wpłynęło pismo w sprawie cmentarza w miejscowości Drzewce.
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, iż ten teren został zaproponowany jako teren pod cmentarz na wniosek parafii w Murowańcu. Proboszcz złożył stosowny wniosek przy opracowywaniu studium. Pismo mieszkańca w sprawie cmentarza wynika z niewiedzy, gdyż przepisy regulują odległość cmentarza od posesji, czy studni.
 
Ad. 2 Materiały na sesję.
 
- w sprawie dalszego udziału Gminy Białe Błota w Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Kanalizacyjnym Aglomeracji Bydgoskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta i powiedział, iż Gmina posiada dokumentację na kanalizację wokół ujęcia w Cielu, a spółka opracowała ok. 17 decyzji kanalizacyjnych na pozostałych obszarach gminy. Jest wykonane również studium wykonalności i  raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Te wszystkie dokumenty zostaną przekazane Gminie odpłatnie za kwotę 128 100,00 zł. Aport finansowy wniesiony do spółki, przepada               i stanowi tzw. koszty działania spółki.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, zabudowanej i ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta i powiedział, że  projekt uchwały został wywołany poraz drugi. Radni poprzedniej kadencji postanowili, że sprawą ma się zająć kolejna rada.
Przewodniczący Komisji zapytał dlaczego chce się sprzedać te tereny za 1% ich wartości?
Zastępca Wójta wyjaśnił, iż ziemia ta nie ma wartości rynkowej i ten teren może kupić tylko parafia, a parafia to są mieszkańcy.
Radny Zbigniew Moroz zapytał, czy została zdjęta hipoteka z tego terenu?
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że tak.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 
Sekretarz Gminy poinformował, że wpłynęła inicjatywa obywatelska i dotyczy ona zmian w budżecie gminy na 2011 r. Zmiany mieszkańców zostały ujęte w zmianach przedstawionych przez Wójta Gminy Białe Błota.
 
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2011 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2011.
 
Projekty uchwał omówiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Białe Błota na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
Projekt uchwały omówiła Kierownik Magdalena Wajchert.
 
- w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego o nazwie „ Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2011 do 2012.
 
Projekt uchwały omówiła Kierownik Magdalena Wajchert.
 
Ad.3. Wolne wnioski.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił pozostałe pisma, które wpłynęły do Komisji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (28 marca 2011, 08:30:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1217