Protokół z 28.03.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia  28 marca 2011 roku od godz. 10:00 do 13:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Bożena Woźniak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, Dyrektor Przedszkola Publicznego „ Wróżka” Krystyna Nowak- Grobelska, Ispektor Anna Zdunek oraz Inspektor Adam Ryfa.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Janusz Walczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Materiały na sesję.
2. Wolne wnioski.  

Ad. 1 Materiały na sesję.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Białe Błota w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Wajchert i powiedziała, że dotychczas umowa była podpisywana bezpośrednio ze schroniskiem w Bydgoszczy. Miesięczny koszt takiej umowy wynosił 1200 zł abonament  plus VAT i opłata jednorazowo za każdego psa. W związku ze zmianą władzy w Bydgoszczy wystąpiono do naszej Gminy o zawarcie w/w sprawie porozumienia z Miastem Bydgoszcz i przekazanie na ten cel dotacji Miastu. Koszty związane z zapewnieniem opieki bezdomnym psom będą niższe niż dotychczas o wartość podatku VAT. Nadal będą obowiązywały limity tj możliwość oddania do schroniska 5 psów na miesiąc ( łącznie 60 psów w roku ).
 
- w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Wajchert i powiedziała, że na poprzedniej sesji została podjęta uchwala o tej samej tematyce. Uchwala została przekazana do kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która dopatrzyła się uchybień. Zasugerowano m.in. zmianę tytułu uchwały, a także zwrócono uwagę, że odbiór azbestu nie jest dotacją.
 
- w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego o nazwie „ Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenia skali występowania wad postawy wśród dzieci” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2011 do 2012.
 
Projekt uchwały przedstawiła Magdalena Wajchert i powiedziała, że projekt uchwały został zainicjowany przez radną Marię Wolsztyńską, która na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia                i Opieki Społecznej wystąpiła z takim wnioskiem do Wójta Gminy Białe Błota.
 
Ad.2 Wolne wnioski.
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo mieszkańców budynku gminnego w Zielonce. Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała Sekretarz Gminy Anna Rywak i powiedziała, że w 2010 r. została podjęta uchwała dotycząca trwałego zarządu i w związku z powyższym mieszkańcy zostali zobowiązani do wpłacania czynszu zamiast do GZEAS do jednostki zarządzającej budynkiem tj. do przedszkola. W/w uchwała nie zmieniła sytuacji prawnej mieszkańców. Opłaty za czynsz trafiają tak, jak poprzednio do budżetu gminy, a te środki co są ujęte na remont to zostaną na ten cel przeznaczone. Dyrektor Krystyna Nowak -Grobelska dodała, że opłaty za śmieci, przegląd techniczny całego budynku ponosi przedszkole jako zarządca.  Kierownik Marian Wiśniewski wyjaśnił, że w tym roku nie zostały zabezpieczone w budżecie środki finansowe na remont dachu i zostanie on wykonany najprawdopodobniej w przyszłym roku.
Członkowi Komisji wraz z zaproszonymi gośćmi przeanalizowali poszczególne postulaty mieszkańców. W toku dyskusji zaproponowano wprowadzenie opomiarowania w poszczególnych pomieszczeniach, zatrudnienie na terenie obiektu sprzątaczki oraz zasugerowanie mieszkańcom, że czynsz który płacą jest bardzo niski.
 
Ad. 3 Materiały na sesję.
 
- w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i wyjaśniła, że uchwała dostosowuje przepisy do obowiązującego prawa. To stypendium dotyczy głównie rodzin objętych pomocom społeczną.
 
- uchwały dotyczące wydawania Głosu Białych Błot.
 
Projekty uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy i wyjaśniła, że Wójt Gminy Białe Błota proponuje zmniejszenie nakładu czasopisma. Konieczne jest również uzupełnienie składu osobowego Kolegium Redakcyjnego.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin o nazwie „Metropolitarny Związek Gmin Bydgoskich”.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i poinformowała, że w poprzedniej kadencji do reprezentowania Gminy w Metropolitarnym Związku Gmin Bydgoskich byli upoważnieni Wójt Gminy Katarzyna Kirstein Piotrowska i Przewodniczący RG Marek Sampławski. W celu uniknięcia co kadencję zmiany uchwały Wójt Gminy proponuje wprowadzenie ogólnego zapisu w uchwale tj., że w Związku reprezentuję Gminę Wójt Gminy Białe Błota                              i Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. (inicjatywa obywatelska).
 
Komisja podjęła dyskusje nt. zasadności budowy Orlika w Zielonce.
 
- w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w rejonie”.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ciele.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie przystąpienia do Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
 
Projekt uchwały przedstawił Inspektor Adam Ryfa. Zastępca Wójta dodał, że w/w projekt uchwały jest „wyciągnięciem ręki” do drobnych przedsiębiorców, gdyż fundusz będzie za nich poręczał kredyty.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radny Dariusz Makowski  w związku z propozycją zwiększenia dotacji na 92 zapytał jaka jest możliwość zainwestowania we własna linię autobusową?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że w roku ubiegłym odbyły się przetargi, ale koszt takiego przedsięwzięcia wyniósłby około 2,5 mln rocznie. Jeżeli chodzi o linię 92, to MZK dla nas zorganizował przetarg na ten autobus. Wzrost ceny wynika z inflacji i ze wzrostu cen paliwa. Dodał również, że mieszkańcy oczekują zwiększenia częstotliwości kursów autobusu.
 
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2011 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie wyrażenia / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i powiedziała, że weszła w życie nowa ustawa o funduszu sołeckim i w wyniku tych zmian niektóre sołectwa zyskują, a niektóre tracą. Do 31 marca musi zostać podjęta uchwała w sprawie wyrażeniu lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego.
Radna Grażyna Błażejak zapytała, czy sołtysi chcą wprowadzenia takiego funduszu?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w poprzednich latach nie chcieli i dodała, ze w przypadku wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego będzie trzeba zmienić statuty poszczególnych sołectw.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (26 kwietnia 2011, 09:07:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739