Protokół z 26.04.2011 r.

Protokół z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia  26 kwietnia 2011 roku od godz. 10:00 do 14:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy oraz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Bożena Woźniak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, Prezes ZWiUK Wojciech Napierała, pan Waldemar Kusz i pan Krzysztof Kliś.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Janusz Walczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1.Materiały na sesję.
2.Wniosek pana Kusza.
3.Wniosek pana Klisia.
4.Wniosek państwa Lampke.
5. Wolne wnioski.  

Ad. 1 Materiały na sesję.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Białe Błota w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Wajchert, która powiedziała, że Gmina od kwietnia miała poważny problem, gdyż poprzednia umowa ze schroniskiem obowiązywała do końca marca. Jeśli w/w uchwała nie zostanie podjęta, Referat Ochrony Środowiska nie będzie mógł podjąć żadnej interwencji w sprawie bezdomnych psów. Pracownicy referatu wysłali zapytania do innych schronisk, ale żadna jednostka nie jest zainteresowana przyjmowaniem psów z Gminy Białe Błota.
Przewodniczący Komisji powiedział, że nie ma wyjścia i trzeba podjąć uchwałę.
Radny Dariusz Makowski zaproponował znalezienie odpowiedniego miejsca na schronisko w Gminie Białe Błota.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i wyjaśniła, że zmiana statutu jest konsekwencją zmiany przepisów w sprawie numeracji uchwał.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
Ad.2 Wniosek pana Kusza.
 
Przewodniczący Komisji odczytał pismo w/w sprawie, które wpłynęło do Komisji.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał dlaczego sprawa pana Kusza znowu powraca?
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że nie należy mylić wydania decyzji o warunkach zabudowy ze studium, czy miejscowym planem. Opracowanie warunków zabudowy na 70 budynków mieszkalnych, to jest właściwie opracowanie miejscowego planu.
Przewodniczący Komisji zapytał, na ile Urząd Gminy pomógł panu Kuszowi w realizacji jego przedsięwzięcia.
Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił etapy przygotowania decyzji o warunkach zabudowy. Poinformował, że poprzedni projektant przygotował projekt decyzji „ na szybko”, nie zwrócił nawet uwagi, że nakreślił teren zabudowy w lesie. Pracownik zajmujący się sprawą zauważył uchybienia i w związku z wątpliwościami przygotowano kontropinie.
Pan Waldemar Kusz powiedział, że w czerwcu 2010 r. Wójt Gminy na sesji Rady Gminy stwierdziła, że jeżeli Rada Gminy nie uchwali miejscowego planu na tym terenie, to Wójt Gminy będzie musiała wydać decyzję o warunkach zabudowy. Dodał, że wycofał swój wniosek w tej sprawie, po to aby Rada Gminy mogła się zapoznać ze sprawą. Po ponownym wszczęciu postępowania wyszło na to, że projektant został skorumpowany, bo przygotował decyzję w ciągu 3 tygodni. Kolejni urbaniści stwierdzili, że przeciw budowie osiedla domków świadczą szamba i brak dostępu do drogi publicznej. Pan Kusz dodał, że 90 % gminy funkcjonuje na szczelnych szambach.
Radna Grażyna Błażejak zapytała jaki był koszt urbanisty?
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że jeden z urbanistów wystawił rachunek w wysokości kilkaset złotych.
Komisja podjęła dyskusje nt. dojazdu do działek pana Kusza.
 
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek do Wójta Gminy o przyspieszenie procesów decyzyjno - formalnych związanych z planowaną inwestycją budowy osiedla w Murowańcu przez pana Piotra Mądrzyńskiego i pana Waldemara Kusza.
 
Ad. 1 Materiały na sesję.
 
- w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.
 
Projekt uchwały przedstawił Prezes ZWiUK.
 
Ad. 3 Wniosek pana Klisia.

 
Pan Kliś przedstawił swój wniosek.
Inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, że działki można sprzedawać jedynie w oparciu o operat szacunkowy. Kwoty proponowane panu Klisiowi były zawsze dla niego za wysokie. Pan Kliś zwraca się do Gminy o możliwość wykupu tych terenów, a potem się wycofuje ze swoich wniosków. Aktualnie cena za metr drogi wynosi 5 zł. W/w operat jest ważny rok.
Radny Dariusz Makowski zapytał, czy ktoś jeszcze jest zainteresowany zakupem tych terenów?
Inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, że nie.
Radny Dariusz Makowski zaproponował przygotowanie nowego operatu.
Inspektor Wiesława Kaczanowska odpowiedziała, że nie sądzi, aby ten nowy operat wycenił drogę na 2 zł za metr.
 
Ad. 4 Wniosek państwa Lampke.
 
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek państwa Lampke i zapytał pana Wiekieraka, czy nie ma możliwości dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu                     i dokonania zmiany zapisu dot. granicy z lasem z 12 na 6 metrów?
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, ze w/w sprawie najlepiej byłoby odlesienie tego co znajduje się w sąsiedztwie. Można również zlozyć wniosek do Ministra Infrastruktury o odstępstwo od reguły granicy z lasem 12 metrów. Sprawa państwa Lampke będzie rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Komisji Urbanistycznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 kwietnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (1 sierpnia 2011, 10:22:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 811