PROTOKÓŁ RGK.0012.2.7.2011 z dn. 22 sierpnia 2011

Białe Błota, dnia 22 sierpnia 2011 r.

RGK.0012.2.7.2011


PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 sierpnia 2011 roku od godz. 11;00  do godz. 14;00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. Listy oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Inspektor Maciej Pastwa, Inspektor Wiesława Kaczanowska, Inspektor Andrzej Świstowski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak.


Posiedzenie Komisji Prowadził Radny Janusz Walczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.


Porządek posiedzenia komisji:

1.    Informacja na temat realizacji inwestycji zaplanowanych na 2011 rok.
2.    Materiały na sesję.


Ad. 1. Informacja na temat realizacji inwestycji zaplanowanych na 2011 rok.

Informacji na temat stopnia realizacji poszczególnych inwestycji na terenie Gminy udzielił Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski.

·    Budowa ulic: Wierzbowej ,Opalowej oraz Św. R. Kalinowskiego w Murowańcu:
Zastępca Wójta poinformował, że powyższa inwestycja została zakończona 17 sierpnia 2011 r. Został już podpisany protokół obioru, natomiast nie zakończono jeszcze budowy 100 m chodnika, w którym ma przebiegać linia gazowa. Pan Jankowski poinformował także, że prace nad linią gazową przedłużają się ze względu na nieposiadanie przez firmę gazowniczą pełnej dokumentacji technicznej.
·    Budowa ulic: Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej:
Zastępca Wójta powiedział, że zostały już wykonane prace geodezyjne, a plac budowy został przekazany wykonawcy. Należy jeszcze zastanowić się co z nawierzchnią, gdyż w planach jest budowa sieci wodociągowej z Ciela do Murowańca.
·    Budowa ulic: Hipicznej, Ostróżki i Hodowlanej w Białych Błotach:
Pan Krzysztof Jankowski przekazał Komisji, że termin ustalony z wykonawcą na wykonanie robót do dnia 15 września br. nie zostanie dotrzymany, gdyż firma nie posiada jeszcze pełnej dokumentacji formalno-prawnej dot. pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej. Termin wydłużenia prac szacuje się na ok. 3 miesiące.
·    Budowa ulic: Żołędziowej, Wrzosowej, Bydgoskiej i Jodłowej w Zielonce:
Zastępca Wójta poinformował, że umowny termin wykonania inwestycji jest do 30 września 2011 r.
·    Budowa ulic: Dymnej i Mostowej w Przyłękach:
Pan Jankowski powiedział, że budowa ulic została zakończona. Jedynie część chodnika, w której mają znajdować się kable energetyczne jest jeszcze w budowie, ponieważ energetyka przerwała prace z tym związane i ponownie złożyła dokumentacje do projektanta.
·    Budowa ulic: Hubertusa i Pocztowej - zakończona.
·    Budowa ulic: Bocianowo i Biedronki w Zielonce:
Zastępca Wójta poinformował, iż budowa ulicy Bocianowo została zakończona, natomiast budowa ulicy Biedronki, której termin wykonania upływa 31.08.2011 r., wydłuży się jeszcze dodatkowo o ok. 1 miesiąc ze względu na wycinkę drzew, która musi zostać wykonana przez Lasy Państwowe.
·    Budowa 27 ulic w Białych Błotach – termin wykonania do30 września 2012 roku.
·    Budowa ulicy Brzozowej w Łochowie – zakończona.
·    Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Łochowie – III etap zakończony.
·    Chodnik ul. Szosy Nakielskiej– etap dokumentacji.
·    Budowa ulicy Przemysłowej  :
Pan Jankowski poinformował, że realizacja  inwestycji jest na poziomie przystąpienia do wycięcia drzew.
·    Budowa ulicy Dębowej w Łochowie – zakończona.
·    Budowa ulicy Porzeczkowej – zakończona.
·    Budowa budynków socjalnych w Murowańcu:
Zastępca Wójta wyjaśnił, iż przetarg ogłoszony na budowę budynków socjalnych został unieważniony z powodu braku pieniędzy.
·    Zmiana sposobu użytkowania budynku po posterunku policji w Białych Błotach:
Pan Krzysztof Jankowski oznajmił Komisji, że zmiana sposobu użytkowania byłego posterunku jest już zakończona oraz, że zostały przydzielone już 2 mieszkania.
Przewodniczący Komisji zapytał: czy lokale te są  już zamieszkiwane?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że jeszcze czekają na pozwolenie na użytkowanie ww. mieszkań.
·    Internet szerokopasmowy – nie została podpisana umowa o dofinansowanie.
·    Informatyczny System Zarządzania Oświatą – zakończone.
·    Żłobek w miejscowości Łochowo:
Pan Jankowski oznajmił, że został już podpisana umowa z wykonawcą, który jest na etapie prac projektowych.
·    Kanalizacja przy ul .Bluszczowej w miejscowości Ciele – zakończona.
·    Kanalizacja w Łochowie, Łochowicach i Lisim Ogonie – został wybrany wykonawca.
·    Ujęcie wody w Cielu:
Zastępca Wójta wyjaśnił, iż w lipcu br. został wydany wykonawcy plac budowy. Od tej daty na wykonanie inwestycji firma ma termin 8 miesięcy.
·    Oświetlenie dróg w miejscowości Ciele oraz Lisi Ogon:
Pan Jankowski powiedział, że termin wykonania tych prac został przekroczony o 2 miesiące, planowane uruchomienie oświetlenia ma nastąpić pod koniec roku bieżącego.
·    Boisko Sportowe w Przyłękach – rozliczone.
·    Budynek socjalny w Łochowie – ogłoszony przetarg na stan surowy otwarty.
   
Radny Kocikowski przedstawił swoją sugestię na temat konieczności oświetlenia na głównym skrzyżowaniu na początku miejscowości Przyłęki.
Zastępca Wójta odpowiedział, że Gmina wystąpi z wnioskiem do odpowiednich instytucji w tej sprawie.

Radny Balcerowski zadał pytanie dotyczące dachu na starej szkole w Łochowie.
Pan Krzysztof Jankowski wyjaśnił, że do pierwszego przetargu nie przystąpił żaden wykonawca, natomiast drugi został unieważniony ze względu na zbyt wysoką kwotę zaproponowaną przez składającego ofertę. Zastępca poinformował także, że nie ma możliwości naprawy w całości tego dachu w tym roku lecz zostanie ogłoszony przetarg aby prace zostały zakończone do końca sierpnia 2012 roku.


Ad. 2. Materiały na sesję.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Maciej Pastwa.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że mieszkańcy powyższego obszaru mają problem z rozpoczęciem budowy ze względu na bliskość lasu w związku z tym zapytał czy powyższy plan obejmuje odlesienie działki wskazanej na załączniku do niniejszej uchwały?
Pan Maciej Pastwa wyjaśnił, że wszystko będzie zależało od planistów oraz, że ta sprawa rozpatrywana była na Gminnej Komisji Urbanistycznej, na której rozważano dwie możliwości: albo zostanie zmniejszona linia zabudowy z 12 metrów na, np. 3 metry, bądź też (co zdaje się być bardziej prawdopodobne) teren ten zostanie wyłączony z produkcji leśnej co umożliwi mieszkańcom na rozpoczęcie inwestycji.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota

Projekt uchwały przedstawił Inspektor Maciej Pastwa.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy berberysowej w miejscowości Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.

- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka.

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska. Wyjaśniła, iż nazwa przedmiotowej ulicy została zaproponowana prze mieszkańców tamtejszej okolicy.

- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec.

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądki

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota na lata 2011-2015

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.
Radny Balcerowski zapytał kto określa stan techniczny budynków Gminnych?
Pani Kaczanowska wyjaśniła, że jest to w kompetencji Inspektora Nadzoru z Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, który raz w roku dokonuje przeglądu technicznego ww. budynków.

- w sprawie(zniesienia formy ochrony przyrody

Projekt uchwały przedstawili Inspektorzy: Wiesława Kaczanowska oraz Andrzej Świstowski. Wyjaśnili, iż drzewo jest w 80% wyschnięte.
Radny Balcerowski zapytał czy zostały dokonane wszystkie czynności formalne w związku z powyższą uchwałą?
Pani Kaczanowska poinformowała, że Gmina dysponuje opinią Starosty Bydgoskiego, Pan Świstowski dodał, że otrzymał także pozytywną opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
   
- w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska, która wyjaśniła Komisji, że powyższy projekt dotyczy nabycia dróg stanowiących własność Pana Mirosława  Musiała. Przewodniczący Komisji zapytał ile powyższe nabycie będzie kosztowało Gminę?
Pani Kaczanowska odpowiedziała, że 339 tysięcy plus odsetki ustawowe.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych;

Projekt uchwały przedstawił Inspektor Andrzej Świstowski. Wyjaśnił Komisji jakich działek dotyczy niniejsza uchwała, tj.: dz. 181/11 i 214/24 obręb Łochowo, dz. 34/23 obręb Kruszyn Krajeński, dz. 40/24 obręb Białe Błota, dz. 91/5 obręb Zielonka.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.;

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. Wyjaśniła czego dotyczą przedmiotowe zmiany, tj.:
·    wprowadzenie środków z wydatków nie wygasających, kwoty 28.756,00 zł – dot. budowy ulicy Osiedle w Cielu;
·    uzyskanie zwiększonej subwencji oświatowej 156.000,00 zł przeznaczonych na remont budynków oświatowych przede wszystkim na remont dachu starej szkoły w Łochowie;
·    zmniejszenie dochodów spowodowane wykreśleniem dofinansowania z budżetu Skarbu Państwa 121.000,00 zł przeznaczonego na budowę mieszkań socjalnych w Murowańcu;
·    zmiana wydatków w dziale transport i łączność – zwiększone wydatki o 163.756,00 zł na zadania inwestycyjne związane z budową ul. Osiedle oraz zmniejszenie o 40.630,00 zł wydatków na zadania inwestycyjne związane z budową ulic w Białych Błotach;
·    zmniejszenie wydatków na budowę budynków socjalnych w Murowańcu o kwotę 415.000,00 zł;
·    przesunięcie kwoty 800,00 zł na funduszu sołectwa Przyłęki między działem oświata i wychowanie, a działem administracja publiczna – z wniosku Rady Sołeckiej;
·    5.000,00 zł przeznaczone na dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego, środki te pochodzą z rezerwy ogólnej.
Radny Balcerowski zapytał z czego wzięła się powyższa inicjatywa?
Skarbnik wyjaśniła, iż Jednostka Państwowej Straży Pożarnej wystąpiła z takim wnioskiem do wszystkich Gmin Powiatu Bydgoskiego. Dodała także, że część Gmin wprowadziło już ww. zmiany do budżetu.

Pani Skarbnik poinformowała Komisję, że na sesji do porządku obrad chce wprowadzić autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej, które dot. zwiększenia nakładów finansowych i wydatków w 2014 roku na budowę chodników przy ul. Kwiatowej, Łąkowej i Świerkowej a także poprawek związanych z otrzymaniem dotacji na utworzenie Domu Dziennego Pobytu Osób Starszych w miejscowości Ciele.

- w sprawie zamiaru połączenia Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie z Białobłockim Ośrodkiem Kultury w Białych Błotach;

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Anna Rywak. Wyjaśniła, że Pani Wójt wyraża sprzeciw do powyższej uchwały, ponieważ połączenie tych ośrodków wcale nie zmniejszy kosztów ich utrzymania – wręcz przeciwnie poniesione zostaną duże koszty związane ze zwróceniem przez WOK otrzymanych dotychczas dotacji, a także brak możliwości pozyskiwania nowych środków.

Komisja podjęła dyskusję w powyższej sprawie.

- w sprawie zmiany w podziale gminy Białe Błota na stałe obwody glosowania

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Anna Rywak.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota- Głos Białych Błot

Projekt uchwały przestawiła Sekretarz Anna Rywak. Sekretarz wyjaśniła Komisji, że Pan Marian Wiśniewski wystąpił do Wójta z rezygnacją bycia członkiem Kolegium Redakcyjnego pisma „Głos Białych Błot”. Pani Wójt przyjmuje tę rezygnację, a w zastępstwie proponuje Pana Jacka Rakoczego, który wyraził na to zgodę.Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji Gospodarki,
Natalia Sadłowska                                                            Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
               
                                                                                                   Janusz WalczyńskiPodpisy:

1. Krzysztof  Kocikowski
2. Bronisław Balcerowski   
3. Zbigniew Moroz         
4. Dariusz Makowski        
5. Grażyna Błażejak         

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (19 września 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2011, 14:01:32)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 stycznia 2012, 12:30:15)
Zmieniono: KG

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 881