Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2012 roku od godz. 13.00 do godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 26 marca 2012 r. 
RGK.0012.2.5.2012
 
 
PROTOKÓŁ 
 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2012 roku od godz. 13.00 do godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.
 
  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. Listy oraz radni: Marek Mikuła, Lubońska Aleksandra, Elżbieta Lewandowska, kierownik posterunku policji Andrzej Luboński, sekretarz Anna Rywak, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, skarbnik Lucyna Krasulak, p. Roman Kwiatkowski, p. Maja Semrau. 
  
Posiedzenie Komisji Prowadził Radny Janusz Walczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. 
  
  
Porządek posiedzenia: 
  
Bezpieczeństwo w Gminie Białe Błota. Rozpatrzenie wniosków wpływających do komisji. Sprawy bieżące. 
  
  
Ad. 1. 
  
Kwestię bezpieczeństwa na terenie gminy Białe Błota przedstawił kierownik posterunku policji w Białych Błotach Andrzej Luboński. 
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał o stan sprawy i o ewentualnie wyciągnięte konsekwencje, dot. Wybryku chuliganów przebranych w kominiarki i straszących starsze osoby, co miało miejsce w roku ubiegłym. Zapytał także, czy wiadomo coś w sprawie napadu na mieszkanie w Przyłękach. Zważył także na problem pojawiających się samochodów na obcych rejestracjach. 
Kierownik Andrzej Luboński odpowiedział, że w sprawie chłopców w kominiarkach okazało się, że było to przebranie w związku z „Halloween”, sąsiedzi wyjaśnili między sobą zaistniałą sytuację i nie toczy się w ww. sprawie żadne postepowanie. W sprawie napadu na mieszkanie wyjaśnił, że czynności trwają. Kierownik posterunku zważył także na fakt wzmożonych włamań w Białych Błotach. Odnośnie pojawiających się samochodów na obcych rejestracjach kierownik poinformował, że nic nie wiedział o ww. sytuacji. Poprosił także o bieżące monitowanie jakichkolwiek podejrzanych zdarzeń w związku z tym, że wtedy będzie można coś zrobić w danym kierunku. 
  
Na komisji powzięto dyskusję w sprawie napotykanych przestępstw i poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Białe Błota. 
  
  
Ad. 2. 
  
Na posiedzenie Komisji dołączyli przedstawiciele Spółki Murowaniec. 
Przewodniczący Janusz Walczyński zaznaczył, że Komisja Gospodarki i Komisja Rewizyjna wnioskowała o 3 rzeczy, natomiast uchwały zostały przygotowane 2 projekty uchwały. 
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że dwie sprawy zostaną rozwiązane w drodze niniejszych uchwał, natomiast 3 wniosek, dotyczący gruntów p. Kusza został również wywołany w jednej z przedstawionych uchwał, natomiast nie został jeszcze zrealizowany w związku z prośbą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w celu ponownego zbadania sprawy. 
  
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota; 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota; 
  
Projekty uchwał przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. Wyjaśnił, że niniejsze projekty uchwał są realizacją wniosku Komisji Gospodarki i Komisji Rewizyjnej w sprawie spółki „Murowaniec”.  
  
W sprawie gruntów p. Kusza, Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński zaznaczył, że należy również zapoznać się z jego zdaniem. 
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy plany zagospodarowania, dotyczące gruntów p. Kusz są przez niego finansowane w 100%? 
Pan Wiekierak odpowiedział, że p. Kusz sam finansuje niniejsze plany. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Janusz Balcerowski, radny Dariusz Makowski, radna Grażyna Błażejak, kierownik Andrzej Wiekierak. 
  
- w  sprawie nabycia nieruchomości gruntowej; 
  
Projekty ww. uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak. Wyjaśnił, że niniejszy projekt uchwały pozwoli na uporządkowanie regulacji prawnej gruntów z „Ziemiopłodami” i KUL. Zaznaczył, że chodzi m.in. o grunty p. Klisia. 
  
Sekretarz Anna Rywak zwróciła uwagę na literówkę w uchwałach, w sprawie planów zagospodarowania. 
  
- w  sprawie nabycia nieruchomości gruntowej; 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak. Wyjaśnił, że ideą ww. projektu jest uregulowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod ścieżkę pieszo-rowerową w Łochowie. 
Radny Janusz Walczyński zapytał jaki będzie koszt nabycia oraz czy nabycie niniejszych gruntów rozwiąże już problem przedmiotowej ścieżki? 
Pan Wiekierak odpowiedział, że jest to proces inwestycyjny w związku z czym w przedmiotowym referacie można by uzyskać odpowiedź, czy będą jeszcze jakieś wywłaszczenia w związku z przedmiotową inwestycją. 
  
- w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 
- w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota 
  
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że powyższe projekty uchwał powstały w związku rezygnacją złożoną przez radnego Bartosza Lau w związku z jego mianowaniem na sędziego. 
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy konieczny na tej sesji jest wybór przewodniczącego, czy nie można poczekać do wyboru nowego radnego? 
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że jeżeli rada tego nie dokona, to Wojewoda zwoła Sesję w niniejszym celu. Zaznaczyła także, że osoba kandydująca na przewodniczącego może brać udział w głosowaniu. 
  
Pan Wiekierak odnośnie nabycia gruntów pod ścieżkę w Łochowie wyjaśnił, że rzeczoznawca wycenił ją za 98 zł/m, natomiast będą się jeszcze toczyć negocjacje w właścicielem. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Elżbieta Lewandowska, radny Dariusz Makowski, kierownik Andrzej Wiekierak, radny Zbigniew Moroz. 
  
- w  sprawie nabycia nieruchomości gruntowej; 
  
Radny Janusz Walczyński zapytał, jaka zmiana powstała w związku z niniejszą uchwałą, dotyczącą gruntów pod żłobek. 
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że właściciel gruntu zmniejszył cenę o 5.000 zł. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: sekretarz Anna Rywak, radna Maria Wolsztyńska, radny Marek Mikuła, radny Bronisław Balcerowski, radna Elżbieta Lewandowska, kierownik Andrzej Wiekierak, Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński. 
  
- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych; 
  
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 
  
Sekretarz Anna Rywak poinformowała o zaistniałej literówce w projekcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i utworzenia Centrum Obsługi Edukacji i Sportu i nadania mu statutu. 
Radna Maria Wolsztyńska również wskazała zauważone błędy w powyższej uchwale. 
  
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota; 
  
Projekt uchwały przedstawiła inspektor ds. Ochrony Środowiska Karolina Swoboda oraz p.o. Kierownika Ochrony Środowiska Anna Zdunek. 
  
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, co gmina robi w sytuacji, gdy zwierzęta przebywają w kojcu, przy budzie na krótkim łańcuch, zapytała czy są jakieś interwencje? 
Pani Zdunek i p. Swoboda poinformowały, że jest bardzo dużo telefonów w niniejszej sprawie niestety, nie ma możliwości, że by skontrolować wszystkie miejsca. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, inspektor Anna Zdunek, inspektor Karolina Swoboda, radny Bronisław Balcerowski, radna Elżbieta Lewandowska, radny Henryk Sykut, radny Krzysztof Kocikowski, radny Zbigniew Moroz, Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński. 
  
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizacje zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska 
  
Projekt uchwały przedstawiła p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek. Wyjaśniła. 
  
- w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki; 
  
Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Marek Mikuła, radny Jacek Grzywacz, radny Dariusz Makowski, radny Krzysztof Kocikowski, radny Bronisław Balcerowski, radny Janusz Walczyński, skarbnik Lucyna Krasulak. 
  
- w sprawie akceptacji kierunku działania Wójta Gminy Białe Błota; 
  
Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił, że niniejszy projekt powstał na wskutek chęci złożenia wniosku na dofinansowanie kanalizacji. 
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy potrzebny jest wkład własny? 
Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział, że wkład własny wynosi 15%. 
Radna Elżbieta Lewandowska zaznaczyła o błąd w paragrafie 1 powinno być „akceptuje się” zamiast „akceptuję”. 
  
- w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński. Odcinek od skrzyżowania ulica Gęsia Osiedle do skrzyżowania ul. Lipowa, Topolowa, długość odcinka ca 2,6 km” 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił, że przedmiotowe dofinansowanie ze strony gminy będzie wynosić 400.000 zł. 
  
Na komisji powzięto dyskusję w powyższym temacie. 
  
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński zważył na problem ul. Betonowej w Białych Błotach, na której wystają metalowe pręty. Zawnioskował, aby wyodrębnić pewną kwotę i  naprawić przedmiotową drogę. 
  
- zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota; 
  
Kierownik referatu Inwestycji Mariusz Stężewski przedstawił niniejszy projekt uchwały. 
  
- w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota; 
  
Radna Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że będą wprowadzane autopoprawki do niniejszego projektu uchwały. 
  
- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2010 – 2014 
  
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska. 
  
- w spawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 
  
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak. 
  
  
Ad. 3. 
  
Na komisji powzięto dyskusję w temacie cmentarza komunalnego w Białych Błotach zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych. 
  
  
  
  
Przewodniczący Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. 
 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (16 maja 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (22 lutego 2013, 13:44:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1159