z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 18 czerwca 2012 roku od godz. 13:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Białe Błota, dnia 18 czerwca 2012 r., 
RGK.0012.3.10.2012
 
PROTOKÓŁ 
z  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 18 czerwca 2012 roku od godz. 13:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
  
  
  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut oraz skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek. 
  
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński. 
  
  
Porządek posiedzenia: 
  
1.Materiały na sesję 
2. Sprawy bieżące 
  
  
Ad. 1. 
  
-   w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej; 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak. 
Radny Krzysztof Kocikowski zważył na błąd w uzasadnieniu, a mianowicie zamiast słowa „gruny” powinno być „grunty”. 
  
- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych; 
  
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, iż Sp. z o.o. "Murowaniec" zwróciła się z wnioskiem o dokonanie zamiany gruntów, ponieważ działka nr 125/5 stanowi uzupełnienie działki nr 125/15 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, a teren działki nr 125/26 zajęty pod stację transformatorową jest dla spółki zbędny. Zamiana wymienionych wyżej gruntów zostanie poprzedzona sporządzeniem operatów szacunkowych, określających wartości zamienianych nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami 
w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy zamienianych nieruchomości. 
  
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej; 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak. 
Przewodniczący Janusz Walczyński zapytał, czy dla przedmiotowych działek sporządzona już była wycena? 
Pan Wiekierak odpowiedział, że przedmiotowe działki nie były jeszcze wycenione. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radna Grażyna Błażejak, radny Dariusz Makowski, radny Janusz Walczyński, kierownik Andrzej Wiekierak. 
  
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej; 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak. 
  
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 
  
Pan Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że właściciele działek nr 502/5 i 502/6 wystąpili z wnioskiem o sprzedaż działek nr 1434/4 i 1434/5, które przylegają bezpośrednio do ich nieruchomości. Ceny działek zostaną uzgodnione z nabywcami w wysokości nie niższej niż ich wartości rynkowe określone przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. 
  
- w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu; 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak. 
  
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Ceramicznej i Łąkowej w miejscowości Kruszyn Krajeński gmina Białe Błota; 
  
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego wyjaśnił, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Ceramicznej i Łąkowej w miejscowości Kruszyn Krajeński gmina Białe Błota, jest niezbędne aby umożliwić zagospodarowanie terenu zarezerwowanego wcześniej pod budowę elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokich napięć. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje znaczne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu z uwagi na rezerwę pod planowane od wielu lat elektroenergetyczne linie przesyłowe wysokich napięć. Rezygnacje gestora sieci z planów budowy linii przesyłowych pozwala na przeznaczenie tego terenu na inne cele. Niniejsza uchwała jest zgodna z wnioskami właścicieli nieruchomości leżących na terenie objętym przedmiotowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
  
-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota; 
  
Pan Andrzej Wiekierak wyjaśnił, iż podjęcie ww. uchwały jest niezbędne aby umożliwić swobodną rozbudowę obiektów zlokalizowanych na przedmiotowym terenie. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza rozwój działających na tym terenie podmiotów gospodarczych. 
  
- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łochowo centrum” wraz ze zmianami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota; 
  
Pan Wiekierak wyjaśnił, że podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi szybszy rozwój infrastruktury technicznej w miejscowości Łochowo. 
  
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota; 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że cel przedmiotowego plany jest taki sam jak we wcześniej omawianej uchwale, dot. Planu „Łochowo Centrum”. 
  
Ad.2. 
  
Kierownik Andrzej Wiekierak  poruszył kwestię możliwości zorganizowania Komisji wyjazdowej  na terenach Strugi Młyńskiej. 
  
Ad. 1. 
  
- w sprawie podziału obszaru Gminy Białe Błota na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
  
Inspektor Anna Zdunek wyjaśniła, iż ww. projekt powstał w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na gminę nałożono obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6 d ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach "w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Rada Gminy liczącej ponad 10.000 mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości". 
  
Na komisji powzięto dyskusję w sprawie ilości sektorów mających funkcjonować na terenie gminy, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, radny Bronisław Balcerowski, radna Grażyna Błażejak, radny Henryk Sykut, radny Dariusz Makowski 
  
Komisja zawnioskowała, aby utworzyć sektor uwzględniający całą miejscowość Białe Błota bez ul. Kolejowej i Sosnowej. 
  
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok; 
  
Projekt uchwały przedstawił radny Janusz Walczyński, członek Komisji Rewizyjnej. 
  
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2011 r.; 
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota za 2011 rok; 
  
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut zapytał, czym zostało spowodowane zwiększenie deficytu? 
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że jest to spowodowanie nie wypłaceniem dotacji jak i opóźnieniach w wypłacie subwencji. 
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy została już wypłacona dotacja za budynek szkoły w Łochowie? 
Skarbnik odpowiedziała, że nie. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radny Janusz Walczyński, radny Bronisław Balcerowski, radna Grażyna Błażejak, Przewodniczący RG Henryk Sykut, skarbnik Lucyna Krasulak. 
  
Radna Grażyna Błażejak poprosiła o przedstawienie informacji na temat dotacji, które nie zostały wypłacone za zakończone już zadania. 
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że ponad 4 mln złotych. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radny Janusz Walczyński, radny Bronisław Balcerowski, radna Grażyna Błażejak, Przewodniczący RG Henryk Sykut, radny Dariusz Makowski, skarbnik Lucyna Krasulak. 
  
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.; 
  
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, czego dotyczą zmniejszenia na zadaniu w uzasadnieniu na str. 10?
Skarbnik wyjaśniła, że przesunięcia na ostatniej sesji okazały się niewystarczające w związku z tym niniejsze zmiany. 
Radny Janusz Walczyński zapytał, o kwotę 80.000 zł umieszczoną w zmianach do budżetu? 
Skarbnik Lucyna Krasulak to kwota dla firmy wybranej w drodze przetargu, reprezentującej gminę za odzyskanie VAT-u należnego. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Zbigniew Moroz, radny Janusz Walczyński, radna Grażyna Błażejak, radny Dariusz Makowski, Przewodniczący RG Henryk Sykut, skarbnik Lucyna Krasulak. 
Radny Dariusz Makowski zapytał ile zostało odzyskanego Vat? 
Skarbnik wyjaśniła, że za poprzednie lata 450.000 zł, natomiast obecnie od inwestycji. 
  
  
Ad.2. 
  
Radny Dariusz Makowski poinformował, że będzie prowadził rozmowy z p. Wójt o wprowadzenie projektu ulicy w miejscowości Prądki. 
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że nie ma szans, aby w roku bieżącym wprowadzić ww. zadanie. Skarbnik wyjaśniła także, że wprowadzając zadanie do budżetu należy wskazać źródło finansowania. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Dariusz Makowski, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Grażyna Błażejak, radny Janusz Walczyński, radny Zbigniew Moroz, Przewodniczący Rady gminy Henryk Sykut. 
  
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński przedstawił wniosek mieszkańców ul. Betonowej 1a w sprawie podwyżek opłat za ogrzewanie i podgrzewanie wody o 120%. Wyjaśnił, że w przedmiotowej sprawie należy zorganizować spotkanie z prezesem ZWiUK. 
  
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak przedstawił wniosek p. Zaorskiego o zamianę gruntów gminnych przy „Polo markecie” w zamian za ulice Literacką w Białych Błotach. 
  
  
  
  
  
  
Przewodniczący Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. 
  
  
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (31 lipca 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (22 lutego 2013, 13:54:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 935