z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 24 września 2012 roku od godz. 13:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Białe Błota, dnia 24 września 2012 r., 
RGK.0012.3.12.2012
 
PROTOKÓŁ 
z  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 24 września 2012 roku od godz. 13:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, radna Marlena Witkowska-Rypina, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, inspektor Jan Czekajewski, p. Rafał Barsukiewicz. 
  
  
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński. 
  
  
  
Porządek posiedzenia: 
  
1. Sprawy bieżące 
2. Materiały na sesję 
  
  
  
  
Ad. 1. 
  
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński poinformował, iż do Komisji wpłynął wniosek p. Barsukiewicza o realizację w ramach zadań własnych gminy planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Prądki. Poruszył również problem mostu w Dębinku wyjaśnił, że z przeprowadzonych badań wynika, iż most nadaje się do remontu kapitalnego. 
Pan Rafał Barsukiewicz poruszył kwestię współpracy w niniejszym temacie z sąsiadującymi gminami i powiatem. 
Radny Janusz Walczyński zaznaczył, że w przyszłorocznym budżecie będzie trzeba ująć środki chociażby na naprawę mostu. 
Pan Barsukiewicz poinformował również o inicjatywie obywatelskiej sporządzenia uchwały,  w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy zadania polegającego na budowie ulicy Zagajnikowej w Prądkach. Zaznaczył, że jest to jedyna droga dojazdowa dla mieszkańców. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, radna Marlena Witkowska-Rypina, p. Rafał Barsukiewicz, radny Zbigniew Moroz, radny Dariusz Makowski, radny Bronisław Balcerowski, radna Grażyna Błażejak. 
Przewodniczący Komisji zapytał, jak wygląda sprawa związana z ul. Zagajnikową ze strony urzędu? 
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że pod względem urbanistycznym istnieje możliwość utworzenia połączenia komunikacyjnego, a odnośnie konkretnych planów należy zapytać kierownika Referatu Inwestycji. 
Radny Dariusz Makowski zaproponował, aby drogą budować stopniowo - kompleksowo i na razie utworzyć jeden pas. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Dariusz Makowski, radny Janusz Walczyński, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak,  radny Bronisław Balcerowski, radna Grażyna Błażejak, radna Marlena Witkowska-Rypina, p. Rafał Barsukiewicz, radny Zbigniew Moroz, radny Krzysztof Kocikowski. 
  
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński poinformował, że jest „za” wnioskiem p. Barsukiewicza i radnego Dariusza Makowskiego. Komisja również nie zgłosiła sprzeciwu w przedmiotowej sprawie. 
  
Radny Krzysztof Kocikowski, zapytał, czy kwota 1 mln złotych za 1km drogi jest ceną za drogę z chodnikiem? 
Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział, że wszystko zależy od podłoża. 
Radna Grażyna Błażejak zapytała jak wygląda budowa połączenia drogowego z Murowańca do Łochowa? 
Pan A. Wiekierak odpowiedział, że wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę. 
  
Pan Rafała Barsukiewicz w sprawie ul. Zagajnikowej poinformował, że firma Geoplan zobowiązała się do dokonania bezpłatnego podziału. W związku z powyższym zapytał, czy jest możliwość wykonania takiego planu jeszcze w tym roku? 
Zarówno p. Wiekierak jak i radny Walczyński zważyli na to, że w tym roku raczej się nie uda ze względu na brak środków finansowych oraz procedury przetargowe. 
  
Ad. 2. 
  
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; 
  
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, iż przedmiotowe działki w wyniku podziału nieruchomości stanowią części dróg gruntowych przeznaczonych do obsługi okolicznych terenów mieszkaniowych. Działka nr 309/9 może stanowić uzupełnienie nieruchomości przyległych. Cena nabycia działek została uzgodniona w wysokości 1 zł/m2. Nabycie opisanych gruntów umożliwi realizację urządzeń infrastruktury związanej z przyległymi terenami budowlanymi, natomiast działka nr 309/9 może być w przyszłości zbyta na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 
  
- w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białe Błota; 
  
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński wyjaśnił, że uchwała w powyższym temacie została wycofana z obrad poprzedniej Sesji i zgodnie z ustaleniami nieruchomości z uchwał zostały podzielone na zabudowane i niezabudowane 
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że w pierwszej uchwale znajdują się działki zabudowane i z aktualnym pozwoleniem na budowę lub nieruchomości dla, których zostało wszczęte postępowanie związane z jego uzyskaniem. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała,  które działki mają pozwolenie na budowę? 
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że odpowiedź może przygotować na następny dzień. 
Radny Janusz Walczyński zapytał, w jaki sposób mieszkańcy nabyli ww. prawo użytkowania wieczystego? 
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że w większości są to grunty sprzedawane przez Spółkę Murowaniec. 
Przewodniczący Janusz Walczyński zważył na to, że inaczej będą brane pod uwagę grunty zabudowane lub trakcie procesu budowlanego, a inaczej niezabudowane. 
Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił Komisji szacunkową wartość różnicy między prawem własności, a prawem użytkowania wieczystego oraz wysokości bonifikat. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, kierownik Andrzej Wiekierak, radny Dariusz Makowski, radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Krzysztof Kocikowski. 
  
- w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży; 
  
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński wskazał, że niniejszy projekt uchwały dotyczy tego samego, co wcześniej omawiana uchwała. 
Kierownik A. Wiekierak wyjaśnił, że różnica polega na tym, iż są to działki niezabudowane i nie toczy się, żadna procedura w sprawie zabudowy, natomiast działki w planie miejscowym przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. 
Radny Janusz Walczyński poinformował, że jest za tym, aby odrzucić niniejszy projekt uchwały. 
Radna Grażyna Błażejak poparła powyższy wniosek. 
Na Komisji powzięto dyskusję w celu odrzucenia niniejszego projektu uchwały do czasu, gdy użytkownicy wieczyści zaczną procedury związane z zabudową nieruchomości. 
  
Komisja zaakceptowała wniosek Przewodniczącego Janusza Walczyńskiego w sprawie odrzucenia powyższego projektu uchwały. 
  
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota 
  
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak. Wyjaśnił, że ww. uchwała powstała na wniosek Ziemiopłodów z Wojnowa. Wyjaśnił, iż przedmiotowa zmiana planu umożliwi dostosowanie obecnie określonej linii zabudowy do obwiązujących norm odległościowych od napowietrznej linii energetycznej. 
  
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota; 
  
Niniejszy projekt uchwały został przedstawiony przez p. Andrzeja Wiekieraka. Kierownik poinformował, że niniejsza zmiana także powstała na wniosek mieszkańców i umożliwi polepszenie warunków zagospodarowania terenu w miejscowości Przyłęki. Zaznaczył, że obecnie obowiązujące linie zabudowy uniemożliwiają zagospodarowanie terenów budynkiem mieszkalnym. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy przedmiotowy grunt, dotyczy jednego właściciela, czy więcej? 
Kierownik Wiekierak wyjaśnił, że musiałby to sprawdzić. 
Radny Bronisław Balcerowski zapytał co z sąsiadującymi terenami? 
Kierownik Wiekierak wyjaśnił, że nie zostały jeszcze wydzielone działki. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Grażyna Błażejak, radny Krzysztof Kocikowski, radny Janusz Walczyński, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, radny Zbigniew Moroz. 
  
Radny Krzysztof Kocikowski zważył na błąd w zapisie uzasadnienia, tj. zamiast „gmina Białe Błota” jest „gmina Białe”. 
  
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej i Łabędziej w miejscowości Trzciniec, obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota; 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że niniejsza uchwała powstała na wniosek właściciela gruntów nad jeziorem w Trzcińcu. Wyjaśnił, że plan dotyczy tego, aby umożliwić zabudowę nad jeziorem. Kierownik poinformował, że jest możliwość współfinansowania niniejszego planu zagospodarowania. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, radny Janusz Walczyński, radny Bronisław Balcerowski, kierownik Andrzej Wiekierak, radna Marlena Witkowska-Rypina. 
  
-zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota; 
  
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego wyjaśnił, że niniejszy projekt uchwały powstał w związku z wpływem do tut. Urzędu wniosku Spółki Murowaniec o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozszerzenia przeznaczenia terenu działek o funkcję mieszkaniową. Wyjaśnił także, że przedmiotowy teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wcześniej podjętej uchwały, z uwagi na powyższe zasadne jest przeprowadzenie jednej procedury planistycznej dla całego obszaru. 
  
- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota 
  
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że powyższa zmiana planu również następuje na wniosek spółki Murowaniec i dotyczy zmiany przeznaczenia gruntów na funkcję mieszkaniową. 
  
- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota 
  
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, iż powyższa uchwała zostaje zmieniona w związku ze wskazaniami Wojewody w piśmie wszczynającym postępowanie stwierdzające nieważność pierwotnej uchwały. 
  
Ad.1. 
  
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński przedstawił pismo p. Waldemara Baumgarta, które wpłynęło do Rady Gminy odnośnie Lipnik Zajeziornych. Wyjaśnił, że Komisja musi się przyjrzeć bliżej niniejszej sprawie. 
Na Komisji powzięto dyskusję w niniejszym temacie. 
  
  
Ad.2. 
  
- w sprawie podziału obszaru Gminy Białe Błota na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
  
Projekt uchwały przedstawiła p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, która wyjaśniła, że podział Gminy na mniejszą ilość sektorów w tym przypadku na dwa, ma na celu spowodowanie zaproponowania przez przedsiębiorców mniejszej ceny za odbiór śmieci. Pani Anna Zdunek poruszyła również kwestię konieczności uchwalenia przez Radę Gminy  do końca roku Regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radny Bronisław Balcerowski, p. Anna Zdunek, radny Zbigniew Moroz, radny Dariusz Makowski, radny Janusz Walczyński, radny Krzysztof Kocikowski. 
  
  
- w sprawie zmian w budżecie gmina na 2012 r. 
  
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Lucyna Krasulak. Przedstawiła również autopoprawkę, a mianowicie zwiększenie w dz. 852 Pomoc społeczna na remont mieszkania w Lisim Ogonie. 
  
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019 
  
Niniejszy projekt uchwały również został przedstawiony przez p. Lucynę Krasulak. Wyjaśniła, iż zgłoszona autopoprawka do projektu budżetu, dotyczy również Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
  
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2012 
  
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak,  wyjaśniła, że podjęcie kredytu związane jest ze zwiększeniem deficytu. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radny Krzysztof Kocikowski, radny Janusz Walczyński, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Dariusz Makowski 
  
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 
- w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota; 
  
Radny Krzysztof Kocikowski zważył na brak 1 przystanku w miejscowości Przyłęki. 
Inspektor Jan Czekajewski wyjaśnił, że sprawdzi wskazany przez radnego błąd i przygotuje autopoprawkę na sesję. 
  
  
  
  
  
  
Przewodniczący Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. 
  
 
 
  

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (19 października 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (22 lutego 2013, 13:57:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 947