z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 17 grudnia 2012 roku od godz. 13:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Białe Błota, dnia 17 grudnia 2012 r., 
RGK.0012.3.16.2012
 
 
PROTOKÓŁ 
z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 17 grudnia 2012 roku od godz. 13:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
  
  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zastępca Wójta Jan Jaworski, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, mieszkaniec gminy p. Andrzej Klesiński. 
  
  
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński. 
  
  
  
Porządek posiedzenia: 
  
1.Wnioski wpływające do Komisji 
2. Omówienie uchwał na Sesję 
3. Sprawy bieżące 
  
  
Ad. 1. 
  
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński poinformował, że wpłynął wniosek p. Waldemara Kusz o zamianę gruntów z gminą. O przedstawienie informacji w niniejszej kwestii oraz stanowiska urzędu poprosił kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzeja Wiekieraka. 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że część gruntów miałoby stanowić poszerzenie drogi gminnej ustanowionej tzw. ZRID-em. Następnie przedstawił na mapie grunty stanowiące przedmiot ewentualnej zamiany. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, kierownik Andrzej Wiekierak, Zastępca Wójta Jan Jaworski, radny Krzysztof Kocikowski, radny Dariusz Makowski. 
Kierownik Wiekierak wyjaśnił, że p. Kusz chce oddać 1670m gruntów, natomiast w zamian chce 1400. 
Radny Dariusz Makowski zapytał jaki jest koszt za m² działki budowalnej, a ile za m²  drogi? 
Zastępca Wójta Jan Jaworski odpowiedział, że działki budowlane na przedmiotowym terenie sprzedawane są w granicach 60-70 zł/m². 
Pan Andrzej Wiekierak zaznaczył, że przedmiotowe grunty można sprzedać panu Kusz na poprawę zagospodarowania nieruchomości. Cena byłaby ustalona przez rzeczoznawcę. 
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński Komisja poinformował, że Komisja przedstawi opinię w przedmiotowej sprawie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wójta. 
  
Przewodniczący Janusz Walczyński poinformował o kolejnym wniosku, który wpłynął do Komisji, a mianowicie wniosek Rodzinnych Ogródków Działkowych o zwolnienie z podatku. W sprawie przedmiotowego wniosku również poprosił o jego zaopiniowanie przez Wójta i sprawdzenie możliwości prawnej kwestii w nim zawartych. 
Na Komisji zważono, że zwolnienia w podatku mogą wpłynąć niekorzystnie na budżet gminy. 
  
Przewodniczący Komisji J. Walczyński, zapytał kierownika Wiekieraka, czy wiadomo coś w sprawie przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czy są już jakieś ustalenia w tej kwestii? 
Kierownik wyjaśnił, że Rada Gminy zaproponowała bonifikatę 50%, natomiast Wójt skłania się ku większej. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, radna Grażyna Błażejak, kierownik Andrzej Wiekierak, radny Zbigniew Moroz, Zastępca Wójta Jan Jaworski. 
  
Kierownik Andrzej Wiekierak zapytał o opinię Komisji w sprawie wniosku p. Baumgarta o nadanie nazwy nabrzeża w Lipnikach im. Gołębiewskiego. 
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński zaznaczył, że przedmiotową kwestię Komisja zostawia w gestii Pani Wójt. 
Na temat nadania imienia nabrzeża nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli:  Radny Janusz Walczyński, radna Grażyna Błażejak, radny Zbigniew Moroz, kierownik Andrzej Wiekierak. 
  
  
Przewodniczący Janusz Walczyński, zapytał jak wygląda kwestia planowanego parkingu przy ul. Centralnej? Zaznaczył, że planowanie parkingu w przedmiotowym miejscu po pierwsze wzbudza protesty mieszkańców, po drugie zaś stwarzałoby większe zagrożenie dla rodziców przechodzących z dziećmi przez ulicę do przedszkola. 
Z-ca Wójta Jan Jaworski w powyższej kwestii wyjaśnił, że niniejszy parking nie powstanie, natomiast problem braku wolnych miejsc zostanie rozwiązany w taki sposób, że znikną samochody pracowników przedszkola, które będą oni mogli parkować na placu za obiektem. Zaznaczył także, że na parkingu będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się. 
  
Ad.2. 
  
- zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota 
  
Radny Janusz Walczyński zapytał, czy przedmiotowa uchwała, dotyczy gazowników? 
Z-ca Wójta Jan Jaworski odpowiedział, że między innymi tak. Wyjaśnił, że spółka gazownictwa apelowała, aby opłata wynosiła 10 zł, natomiast ze względu na to, że niniejsze środki zasilają budżet, to Wójt proponuje wyśrodkowaną cenę. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, radna Grażyna Błażejak, radny Zbigniew Moroz, Z-ca Wójta Jan Jaworski, radny Dariusz Makowski. 
  
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 
  
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że działka nr 31/24 stanowi przedłużenie ul. Myśliwskiej w Lisim Ogonie. Zaznaczył, że na gruncie tym ułożono już sieć kanalizacyjną, a nabycie opisanego gruntu umożliwi realizację kolejnych urządzeń infrastruktury technicznej związanej z przyległymi terenami budowlanymi. Wyjaśnił, że podstawą uzgodnienia ceny nabycia działki będzie sporządzony operat szacunkowy. 
  
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
  
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 
  
- w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota 
- w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
  
Radna Grażyna Błażejak poruszyła kwestię, dotyczącą segregacji odpadów. Zapytała, co z popiołem w przypadku kiedy mieszkaniec nie zdeklaruje segregacji odpadów? 
Z-ca Wójta Jan Jaworski wyjaśnił, że jeżeli mieszkaniec nie zadeklaruje chęci segregowania odpadów to będzie mógł je wszystkie wrzucać do jednego pojemnika jak dotychczas. Zaznaczył, że jedyny wyjątek stanowi wyrzucanie baterii  i leków. 
P.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota, wskazane w opinii sanepidu,  a mianowicie w rozdz. 3 ust. 3 powinien mieć następujące brzmienie: Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-g oraz § 3 pkt 1 lit. m, zbierane są w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach o minimalnej pojemności 60 litrów o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, w następujący sposób: 
1) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie 
jednorodzinnej: 
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w workach koloru żółtego, oznakowanych napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, 
b) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w workach koloru zielonego, oznakowanych napisem „SZKŁO”, 
c) odpady zielone zbierane są w workach koloru brązowego, oznakowanych napisem „ODPADY ZIELONE”; dopuszcza się, aby odpady zielone zbierać i gromadzić w kompostownikach, przy czym fakt ten należy zgłosić na piśmie w Urzędzie Gminy Białe Błota, 
d) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach lub workach, 
e) popiół zbierany jest w pojemnikach lub workach. 
2) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej: 
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego, oznakowanych napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, 
b) szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego, oznakowanych napisem „SZKŁO”, 
c) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach lub workach, 
d) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego, oznakowanych napisem „ODPADY ZIELONE”; dopuszcza się, aby odpady zielone zbierać i gromadzić w kompostownikach, przy czym fakt ten należy zgłosić na piśmie w Urzędzie Gminy Białe Błota, 
e) popiół zbierany jest w pojemnikach lub workach. 
3) na terenie ogródków działkowych: 
a) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego, oznakowanych napisem „ODPADY ZIELONE”; dopuszcza się, aby odpady zielone zbierać i gromadzić w kompostownikach, przy czym fakt ten należy zgłosić na piśmie w Urzędzie Gminy Białe Błota, 
b) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego, oznakowanych napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, 
c) szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego, oznakowanych napisem „SZKŁO”, 
4) na terenie targowisk : 
a) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego, oznakowanych napisem „ODPADY ZIELONE”; 
b) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe, zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego, oznakowanych napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, 
c) szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego, oznakowanych napisem „SZKŁO”. 
5) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe, zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego, oznakowanych napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, 
b) szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego, oznakowanych napisem „SZKŁO”, 
c) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego, oznakowanych napisem „ODPADY ZIELONE”; dopuszcza się, aby odpady zielone zbierać i gromadzić w kompostownikach, przy czym fakt ten należy zgłosić na piśmie w Urzędzie Gminy Białe Błota, 
d) popiół zbierany jest w pojemnikach lub workach. 
Pani Zdunek poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zastosowania zniżek dla rodzin wielodzietnych. Zaznaczyła, że Komisja Środowiska wystąpiła do senatu o zmianę tzw. ustawy „śmieciowej”. Zmiana miałaby dotyczyć zróżnicowania wielkości opłat, pod względem wielkości gospodarstwa domowego oraz sposobu jej obliczania i możliwości ewentualnych dopłat. Wyjaśniła, że uchwały trzeba podjąć do końca grudnia br. inaczej Wojewoda zarządzeniem zastępczym podejmie decyzje za Radę. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, radna Grażyna Błażejak, p.o. kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Anna Zdunek, Z-ca Wójta Jan Jaworski, radny Dariusz Makowski. 
Pani Anna Zdunek przedstawiła Komisji częstotliwość odbierania odpadów. Zważyła także na to, iż popiół nie będzie mógł być wrzucany do pojemników na śmieci tylko mieszkańcy będą musieli go wywozić do punktu selektywnej zbiórki odpadów w przypadku, gdy zadeklarują segregowanie śmieci. 
Pan Andrzej Klesiński – mieszkaniec gminy, zapytał jak będzie wyglądać sprawa śmieci w przedsiębiorstwach? 
Pani Zdunek odpowiedziała, że przedsiębiorcy na razie zostają na dotychczasowych zasadach, zmiany dotyczą mieszkańców. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, radna Grażyna Błażejak, radny Dariusz Makowski, p.o. kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Anna Zdunek, Z-ca Wójta Jan Jaworski, p. Andrzej Klesiński- mieszkaniec. 
  
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
  
Projekt uchwały przedstawiła p. Anna Zdunek. 
  
Radny Dariusz Makowski zapytał, co w przypadku kiedy mieszkaniec wyjedzie na dłużej, czy też będzie musiał płacić za śmieci? 
Inspektor Anna Zdunek wyjaśniła, że mieszkaniec będzie musiał zgłosić taki fakt i nie będzie miał naliczanej opłaty za okres kiedy będzie nieobecny w miejscu zamieszkania. 
  
Mieszkaniec gminy p. Klesiński poruszył kwestię wywożenia śmieci przez mieszkańców do pojemników przy cmentarzu. 
  
- w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 
  
Pełniąca obowiązki Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek poinformowała członków komisji, co składa się na obliczoną stawkę za odbiór śmieci. Poruszyła także kwestię segregowania. 
Na Komisji powzięto dyskusję, w sprawie ewentualnej zmiany ceny za obiór śmieci w przyszłym roku budżetowym, kiedy to będzie wiadomo, czy ustalona stawka jest za wysoka, czy za niska. W przedmiotowej dyskusji udział wzięli: radny Janusz Walczyński, radny Dariusz Makowski, inspektor Anna Zdunek, Z-ca Wójta Jan Jaworski, radny Krzysztof Kocikowski, p. Andrzej Klesiński. 
  
- w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  
Projekt uchwały przedstawiła p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek 
  
W przedmiotowej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, radny Dariusz Makowski, inspektor Anna Zdunek, Z-ca Wójta Jan Jaworski, radny Krzysztof Kocikowski, p. Andrzej Klesiński, radny Zbigniew Moroz, radna Grażyna Błażejak. 


Ad. 3. 
  
Mieszkaniec gminy, p. Andrzej Klesiński  poruszył kwestię ul. Cukrowej w Białych Błotach. Zaznaczył, że na przedmiotową inwestycję od października 2011r., jest zezwolenie. 
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński wyjaśnił, że nie ma środków na przedmiotową inwestycję w budżecie na 2013 rok. Nie mniej jednak zaznaczył, że nie można pozwolić na to, aby projekt stracił ważność w związku z czym 
Z-ca Wójta Jan Jaworski przedstawił Komisji koncepcję przygotowywania projektu realizacji inwestycji, dot. dróg na terenie gminy. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, radny Zbigniew Moroz, radna Grażyna Błażejak, Z-ca Wójta Jan Jaworski, mieszkaniec gminy p. Andrzej Klesiński, radny Krzysztof Kocikowski, radny Dariusz Makowski. 
  
Ad. 2. 
  
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
  
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Lucyna Krasulak. 
  
- sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2012-2019 
  
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Lucyna Krasulak. 
  
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. 
  
Radny Janusz Walczyński zważył na zmiany w niniejszej uchwale. 
Referent Natalia Zielińska wyjaśniła, że zmiany dotyczą tego, że środki w powyższym Programie zamiast na wydatki inwestycyjne będą przeznaczane na sport. 
  
  
Przewodniczący Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. 
  
  
  
  

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (25 stycznia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (22 lutego 2013, 14:03:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 813