RGK.0012.2.1.2013 PROTOKÓŁ z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 21 stycznia 2013

Białe Błota, dnia 21 stycznia 2013 r.,

RGK.0012.2.1.2013


PROTOKÓŁ

z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 21 stycznia 2013 roku od godz. 13:00 do godz. 14:45 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zastępca wójta Jan Jaworski, prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Wojciech Napierała, p. Waldemar Kusz, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek.


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński


Porządek posiedzenia:


1.Informacja o przychodach i kosztach z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym w Białych Błotach.

2. Sprawy bieżące.

3. Materiały na sesję.


Ad.1.


Informację na temat przychodów i kosztów z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym w Białych Błotach, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu, przedstawił prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Wojciech Napierała. Prezes poinformował, że łączne wydatki poniesione przez ZWiUK w latach 2011 i 2012 na działalności związanej z zarządzaniem cmentarzem i budynkami komunalnymi przewyższały o 124.993,49 zł wpływy uzyskane z tych działalności.

W powyższym temacie nawiązano dyskusję, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, prezes Wojciech Napierała, radny Janusz Walczyński, radny Zbigniew Moroz, radna Grażyna Błażejak, Z-ca Wójta Jan Jaworski.


Ad.2.


Na posiedzenie Komisji przybył p. Waldemar Kusz, który wyjaśnił, że do Komisji Gospodarki zostały złożone dwa pisma dotyczące jego inwestycji. Wskazał, że jedno z pism, dotyczy zaawansowania realizacji przedmiotowych inwestycji pod względem formalno-prawnym. Pan Kusz przedstawił informacje w przedmiotowej kwestii. Poinformował również o problemie z Nadleśnictwem, co wstrzymuje realizację jednego z osiedli. Pan Waldemar Kusz zwrócił się do Komisji z wnioskiem o poparcie przedsięwzięcia. Pan Kusz wskazał, że drugi wniosek, dotyczy ujęcia w budżecie na 2014 rok budowy kanalizacji na ul. Stokrotki-Szerokiej i Kolejowej.

Radny Bronisław Balcerowski w związku z wnioskiem p. Kusz, dotyczącym kanalizacji zważył na to, że koncepcja na pewno jest dobra, natomiast musiałoby być znane obciążenie dla budżetu gminy.

W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, p. Waldemar Kusz, zastępca wójta Jan Jaworski, radny Krzysztof Kocikowski, Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński.


Ad.3.


- w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży


- w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży;


Przewodniczący Komisji przedstawił projekt niniejszej uchwały, zapytał jednak czy działki ujęte w projekcie są nieruchomościami zabudowanymi, czy niezabudowanymi?

Radny Bronisław Balcerowski wskazał, że chciałby poznać cenę sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.

Zastępca wójta Jan Jaworski przedstawił Komisji informacje związane z opłatą roczną za nieruchomości z tytułu wieczystego użytkowania.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że cena sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości jest równa różnicy pomiędzy wartością własności nieruchomości, a wartością użytkowania wieczystego. Wskazał, że dopiero od tej różnicy udzielana jest bonifikata.

W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Dariusz Makowski, radny Bronisław Balcerowski, zastępca wójta Jan Jaworski, kierownik Andrzej Wiekierak, radny Dariusz Makowski, Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, radny Zbigniew Moroz


-w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania


Komisja podjęła dyskusję, w przedmiocie powyższego projektu uchwały, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radny Dariusz Makowski, radny Krzysztof Kocikowski, zastępca wójta Jan Jaworski.


-w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji służących do sortowania i rozdrabniania węgla lub korzystania z tych urządzeń na terenie Gminy Białe Błota;


Projekt uchwały przedstawiła p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek.

Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński zwrócił uwagę na to, że z niniejszej uchwały wynika, że gmina wyraża zgodę na sortowanie.

Pani Anna Zdunek wyjaśniła, że uchwała nie dotyczy tylko „Składów węgla” lecz wszystkich przedsiębiorstw kruszących i sortujących węgiel na ternie gminy.

Radny Krzysztof Kocikowski zapytał co w związku z powyższym ma znaczyć zapis „...z wyjątkiem miejsc kultu religijnego”?

Pani Zdunek wyjaśniła, ze taki zapis znajduje się w ustawie i w związku z sugestią radcy prawnego został on wprowadzony do przedmiotowej uchwały.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, zastępca wójta Jan Jaworski, radny Bronisław Balcerowski, Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, radny Dariusz Makowski, radny Zbigniew Moroz.


Radny Zbigniew Moroz zwrócił uwagę na literówkę w § 1 uchwały, tj. zamiast słowa „poprzez” znajduje się słowo „porzez”.

Radny Bronisław Balcerowski wskazał na brak zapisu, ograniczającego czas funkcjonowania przedmiotowych urządzeń w dni wolne od pracy.

Zastępca wójta Jan Jaworski wyjaśnił, że przedstawi sugestie prawnikowi i ewentualnie zostaną wprowadzone autopoprawki na sesji do projektu uchwały.


Ad.2.


Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński poinformował, że otrzymał wezwanie na rozprawę sądową w związku ze sprawą dzierżawy Pani Semrau, co było przedmiotem obrad Komisji.


Przewodniczący Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (28 lutego 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 sierpnia 2013, 11:51:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 861