RGK.0012.2.4.2013 PROTOKÓŁ z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 18 marca 2013 roku

Białe Błota, dnia 18 marca 2013 r.,

RGK.0012.2.4.2013


PROTOKÓŁ

z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 18 marca 2013 roku od godz. 13:00 do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła oraz zastępca wójta Jan Jaworski, sekretarz Anna Rywak, skarbnik Lucyna Krasulak, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja.


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński.


Porządek posiedzenia:


1. Materiały na sesję.

2. Sprawy bieżące.


Ad.1.


-w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota;


Zastępca wójta Jan Jaworski poinformował, że na sesji zostanie zgłoszona autopoprawka do projektu uchwały, a mianowicie zamiast sformułowania: „popiół, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota” ma być: „popiół, można przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota”.

Komisja powzięła dyskusję w powyższym temacie.-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok;


Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.

Radny Janusz Walczyński zapytał, czego dotyczy zwiększenie o 2 mln złotych na projekcie internetu szerokopasmowego?

Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że zadanie nie było wprowadzone do budżetu w roku bieżącym, a kwota 2 mln złotych jest dotacją.

Radny Bronisław Balcerowski poruszył kwestię dofinansowania kanalizacji Łochowo, Łochowice, Lisi Ogon.


Na temat projektu uchwały nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: randy Janusz Walczyński, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Bronisław Balcerowski.


-w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020,


Projekt uchwał przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.


Radny Bronisław Balcerowski poruszył kwestię dotacji kanalizacji?

Skarbnik wyjaśniła, że jest w trakcie realizacji.

Zastępca wójta Jan Jaworski poinformował, że gmina jest na liście podstawowej, co wiąże się z tym, że została zakwalifikowana. Wicewójt przedstawił informacje w przedmiotowej kwestii.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, zastępca wójta Jan Jaworski, radny Janusz Walczyński, radna Grażyna Błażejak, radny Dariusz Makowski.


-w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta;


Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy przedmiotowa uchwała, dotyczy dofinansowania tablic interaktywnych?

Skarbnik potwierdziła zapytanie radnego.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, skarbnik Lucyna Krasulak, zastępca wójta Jan Jaworski, radna Grażyna Błażejak, radny Bronisław Balcerowski, radny Krzysztof Kocikowski.


- w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok


Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński wyjaśnił, że gdy Rada wyrazi zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, to przedmiotowe środki będą musiały być wykorzystane jedynie na zadania inwestycyjne.

Wiceprzewodniczący Rady Marek Mikuła wyjaśnił, że małe sołectwa zyskałyby na funduszu sołeckim, duże zaś by straciły.

Radny Bronisław Balcerowski poruszył problem rozpoczynania inwestycji przez sołectwa, co musiałoby mieć konsekwencje w budżecie.

Radny Krzysztof Kocikowski wyjaśnił, że dotychczasowa forma środków sołeckich nie wyklucza przeznaczania pieniędzy na zadania inwestycyjne. Wskazał, że jest to kwestia podziału środków przez zebranie wiejskie.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radny Krzysztof Kocikowski, radny Marek Mikuła, radny Janusz Walczyński, zastępca wójta Jan Jaworski.


-w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota,


Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński wyjaśnił, że powyższy program co roku podejmowany jest przez Radę.


-w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota


Przewodniczący Janusz Walczyński zaproponował terminy posiedzeń Komisji, a mianowicie:

22.04.2013, godz. 14:30 propozycje uchwał, utrzymanie cmentarza komunalnego w Białych Błotach, stan dróg i koszty utrzymania po okresie zimowym z udziałem Wójta Gminy, Prezesa ZWiUK i pracowników Urzędu,

20.05.2013 godz. 14:30 propozycje uchwał, wywiązanie się z planów inwestycyjnych za rok ubiegły z udziałem Wójta Gminy i pracowników Urzędu,

24.06.2013 godz. 14:30 propozycje uchwał, podsumowanie roku 2012 – absolutorium z udziałem Wójta Gminy i pracowników Urzędu.

Radny Bronisław Balcerowski zaproponował temat bezpieczeństwa na drogach.

Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński dodał przedmiotowy temat na Komisję w miesiącu maju z udziałem kierownika posterunku policji.


-w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego „Głos Białych Błot”

-zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – Głos Białych Błot

-w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota - „Głos Białych Błot”


Wiceprzewodniczący Marek Mikuła wyjaśnił, że przesłankami do wycofania powyższych projektów uchwał z obrad poprzedniej sesji były wątpliwości, co do sposobu wyboru nowego redaktora, składu kolegium i powołania nowego Redaktora. Zaznaczył także, że w uzasadnieniu powołano się na przepis wynagrodzenia Redaktora naczelnego, co nie dotyczyło projektu uchwały.

W temacie powyższych projektów głos zabrali: Redaktor naczelny ”Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, sekretarz Anna Rywak.

Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, czy w pierwszej kolejności nie powinny zostać uchylone dotychczas obowiązujące uchwały, a dopiero wtedy podjęte czynności związane z wyborem nowego Redaktora?

Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że czynności zostały podjęte dopiero po rozwiązaniu przez wójta umowy z redaktorem, co należy do jego kompetencji. Wskazała także, że to właśnie wójt czuwa nad tym aby nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Dariusz Makowski, radny Janusz Walczyński, sekretarz Anna Rywak, redaktor Marzanna Kreja, radny Bronisław Balcerowski, radna Grażyna Błażejak, radny Krzysztof Kocikowski.


-w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota.


Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.

Radny Bronisław Balcerowski zapytał do kogo należy teren, który ma być objęty miejscowym planem zagospodarowania?

Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział, że właścicielem przedmiotowych terenów jest Skarb Państwa, natomiast spółka „MM Grup” i w niewielkiej części Prefabet są wieczystymi użytkownikami.

W kwestii powyższego projektu uchwały głos zabrali: radny Dariusz Makowski, kierownik Andrzej Wiekierak, radny Janusz Walczyński, radny Zbigniew Moroz, radny Bronisław Balcerowski, radna Grażyna Błażejak.

Radny Bronisław Balcerowski zapytał o cenę sporządzenia przedmiotowego planu.

Pan Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że będzie to kwota do 10.000 zł.Przewodniczący Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.
metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (5 sierpnia 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 sierpnia 2013, 12:03:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 754