z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 26 sierpnia 2013 roku od godz. 14:00 do godz. 16:40

Białe Błota, dnia 26 sierpnia 2013 r.,
RGK.0012.2.7.2013PROTOKÓŁ
z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 26 sierpnia 2013  roku od godz. 14:00 do godz. 16:40 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz sekretarz Anna Rywak, kierownik posterunku policji w Białych Błotach Andrzej Luboński, prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Jerzy Mączko, skarbnik Lucyna Krasulak, inspektor Wiesława Kaczanowska, inspektor Maciej Pastwa.


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński.Porządek posiedzenia:

1. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
2. Sprawa, dotycząca zbycia gruntów na rzecz p. Kliś.
3. Propozycje uchwał.
4. Sprawy bieżąceAd. 1.

Informacji na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Białe Błota udzielił kierownik posterunku policji w Białych Błotach Andrzej Luboński. Poinformował, że zestawienie, którym się posłuży dotyczy przedziału czasowego od stycznia br. do 5.08 br Niniejsze sprawozdanie zostały rozdane radnym na Komisji. Wskazał, że w danym czasie wystawiono 369 mandatów na łączną kwotę 57.000 zł, z czego 85 mandatów tylko i wyłącznie za przekroczenie prędkości na kwotę 11.750 zł. Poinformował również, że zatrzymano 18 nietrzeźwych osób kierujących pojazdami oraz 19 nietrzeźwych rowerzystów, co łącznie daje 37 osób. Kierownik posterunku wyjaśnił, że ilość wykroczeń jest porównywalna z rokiem ubiegłym. Przedstawił również dane dotyczące przestępczości na terenie gminy, które kształtują się następująco:
włamania: rok ubiegły 23, rok bieżący 25
kradzieże samochodów w roku bieżącym 1 (spadek)
uszkodzenie ciała: rok ubiegły 3, rok bieżący 4
Kierownik Luboński przedstawił również informacje, dotyczące przestępstw gospodarczych oraz oszustw allegro, których jest mnóstwo. Wyjaśnił również, że policja odbywa cykliczne spotkania z sołtysami, poinformował o bieżących działaniach policji. Wskazał, że na terenie gminy pojawiło się zjawisko kradzieży z włamaniami do domów, które zauważa się przede wszystkim w Przyłękach.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, czy włamania w Przyłękach są połączone z kradzieżą samochodu?
Kierownik posterunku A. Luboński odpowiedział, że nie, gdyż jest mało cech wspólnych dla obydwu przestępstw. Poinformował również o pladze oszustw internetowych  oraz spadku kradzieży w sklepach, gdzie udział lokalnej społeczności jest znikomy – są to przede wszystkim przyjezdni.
Radna Grażyna Błażejak poruszyła kwestię ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowie, która jest oznakowana, a rowerzyści i tak jeżdżą jezdnią. Zapytała, czy nie można ustanowić zakazu jazdy rowerów na ulicy skoro jest do tego wyznaczona ścieżka?
Kierownik Luboński wskazał, że podobna sytuacja jest na trasie Bydgoszcz Błonie – Białe Błota.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Zbigniew Moroz, radny Krzysztof Kocikowski, radna Grażyna Błażejak, radny Bronisław Balcerowski, kierownik Andrzej Luboński, radny Janusz Walczyński, radny Dariusz Makowski.
W dyskusji poruszono również kwestię miejsc na terenie gminy, gdzie kierowcy jeżdżą z nadmierną prędkością m.in. nowo wybudowana droga Kruszyn Krajeński – Ciele jak i droga koło restauracji „Sylwana” w Białych Błotach.

Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy monitoring w Łochowie jest pomocny dla policji?
Kierownik Andrzej Luboński odpowiedział, że zawsze jest „za” monitoringiem. Wypowiedział swoją opinię oraz spostrzeżenia w powyższej kwestii.

Na Komisji ponownie powzięto dyskusję w powyższym temacie.

Radny Dariusz Makowski zapytał o stan etatów na posterunku policji.
Kierownik posterunku A. Luboński odpowiedział, że obecnie są to 4 etaty. Przedstawił sytuację związaną z rotacją w policji.
Radny Bronisław Balcerowski w kwestii imprez masowych, zapytał czy były interwencje na ostatnim „Święcie Gminy”?
Kierownik odpowiedział, że w roku bieżącym było wyjątkowo spokojnie. Wyjaśnił, ze bardzo pomogła obecność ochrony na ww. imprezie.

Podjęto dyskusję w powyższej sprawie.

Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, czy wiadomo coś na temat kradzieży siatki przy zbiorniku retencyjnym w Cielu przy Bohamecie? Kolejną kwestią poruszoną przez radnego, było zapytanie w sprawie kontroli policji, czy też wydziału ruchu drogowego na sygnalizacji świetlnej w Stryszku. Zwrócił uwagę na problem kierowców, którzy kierując się z Przyłęk do Bydgoszczy często nie przestrzegają sygnalizacji świetlnej i przejeżdżają na  czerwonym świetle, co często doprowadza do wypadków.
Odnośnie siatki przy zbiorniku retencyjnym, kierownik posterunku policji w Białych Błotach A. Luboński odpowiedział, że znana jest mu jedynie sprawa z Zielonki. Wypowiedział się także w kwestii nierespektowania przez kierowców znaków drogowych i sygnalizacji świetlnych. Wskazał również, że wspomniane przez radnego skrzyżowanie leży na granicy rejonu należącego do Białych Błot. Wyjaśnił, że policja bardzo rzadko się tam ustawia, ponieważ  powoduje to zbyt duże zagrożenie ruchu, natomiast miejsce gdzie można by się bezpiecznie ustawić nie jest już rejonem Białych Błot. Kierownik podsumował sprawozdanie z prac policji na terenie gminy Białe Błota. 

Ad.2. 

Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński odczytał treść wniosku p. Kliś, dotyczącego zbycia gruntów gminnych na jego rzecz.
Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski wskazał na mapie grunty graniczące z gruntami p. Kliś, które podlegałyby ewentualnej sprzedaży na jego rzecz. Wskazał, że uprzednio zostało przedstawione Komisji stanowisko, że sprzedając działki gminne p. Kliś, właściciele pozostałych działek nie będą mieli dostępu do drogi, co nie jest prawdą przy obecnym podziale działek. Kierownik Stężewski poinformował również, że w ewidencji gruntów działki, które na mapie oznaczone są jako drogi, faktycznie są groblami. Wskazał, że przedmiotowe grunty pozostając we własności gminy przysporzą gminie problemów z ich utrzymaniem, natomiast sprzedając je gmina osiągnie przychód ze sprzedaży, podatku od nieruchomości jak i pozbędzie się problemu z utrzymaniem dróg, w związku z czym powinno się dążyć do ich zbycia. Wyjaśnił również, że drogi w rzeczywistości przebiegają inaczej niż na mapie. Pan Stężewski  poinformował, że przedmiotowe grunty nie służą nikomu innemu jak p. Kliś, poza tym w związku z prowadzoną działalnością na przedmiotowym terenie nie powinny przebywać osoby inne niż do tego uprawnione. Zasugerował, aby zbyć przedmiotowe działki w formie przetargu ograniczonego.
Komisja powzięła dyskusję w powyższym temacie.
 
Ad.3. 

- w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz, polegająca na wykonaniu chodnika wraz z wyznaczeniem przejść dla pieszych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Łochowo” 

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski.
Przewodniczący Janusz Walczyński zapytał jaki jest udział gminy w przedmiotowym zadaniu?
Kierownik Stężewski odpowiedział, że gmina ponosi koszt 12.500 zł, natomiast całkowita wartość zadania będzie dopiero znana po rozstrzygnięciu przetargu, nie mniej jednak udział gminy wyniesie ok 10-20%.

- w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki. Odcinek od Łochowa do Murowańca” - ca 3,45 km 

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski.
Na Komisji powzięto dyskusję w kwestii wysokości dofinansowania oraz tego, czy gminę na nie stać.

Ad.4.

Przewodniczący Janusz Walczyński zapytał, co z mostem na Dębinku?
Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski odpowiedział, że został ogłoszony przetarg, którego otwarcie ofert nastąpi 9 września br, termin wykonania mostu został wyznaczony na koniec października br.
Radny Zbigniew Moroz zapytał, kiedy będzie zbiornik retencyjny w Białych Błotach przy ul. Hodowlanej?
Kierownik Stężewski odpowiedział,  że do końca października. Przedstawił kwestie z tym związane.

Ad.3. 

w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych spółce z o.o. W Białych Błotach zadania własnego gminy Białe Błota i zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Białe Błota z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie: „Zakład Usług Komunalnych – spółka z o.o.”,

Projekt uchwały przedstawił prezes ZWiUK Jerzy Mączko. Wskazał, że powierza ona Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych wykonywanie zadania własnego gminy Białe Błota w postaci zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. Wyjaśnił, że niniejsza uchwała ma charakter porządkowy i ma na celu doprowadzenie istniejącego stanu faktycznego do zgodnego z obowiązującym stanem prawnym. Prezes przedstawił informacje na temat nowego systemu zarządzania zasobem mieszkaniowym przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych.

Ad.4.

Radny Bronisław Balcerowski zapytał o jedno z gminnych mieszkań w Łochowie.
Inspektor Wiesława Kaczanowska odpowiedziała, że obecnie nikt tam nie mieszka oraz, że robiona jest ekspertyza.

Radny Janusz Walczyński zapytał o ogrodzenie na cmentarzu w Białych Błotach.
Prezes ZWiUK odpowiedział, że zaplanowane zostało zrobienie betonowego ogrodzenia stałego oraz że niedługo zaczną się prace renowacyjne kaplicy. 

Radny Zbigniew Moroz poruszył kwestię zakupionego sprzętu do równania dróg, który jego zdaniem jest w dobrym stanie, natomiast równanie przez osoby pozostawia  wiele do życzenia. Wskazał również, że z informacji od z-cy wójta dowiedział się jedynie tyle, że pracownicy obsługujący przedmiotowy sprzęt nie otrzymają wynagrodzenia za równanie ul. Kaplicznej, gdyż była ona robiona w ramach szkolenia.
Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę na to, że pracownicy, którzy mieli zostać zatrudnieni mieli być odpowiednio wykwalifikowani.
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że nie jest na bieżąco w przedmiotowej kwestii, nie mniej jednak  z posiadanych informacji wie, że szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę od której gmina zakupiła sprzęt, a pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia.
Prezes ZWiUK poinformował, że pracownicy nie podlegają pod niego, spółka jedynie użycza miejsce na sprzęt oraz pomieszczenia dla pracowników. Pracownicy podlegają pod urząd i rozliczani są również przez pracowników urzędu gminy.

Ad.3. 

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (KGP.0006.18.2013),

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.
Radny Walczyński zapytał, czy przedmiotowa uchwała wiąże się z przebudową ul.Zabytkowej?
Pani Kaczanowska odpowiedziała, że droga jest już zrobiona a niniejsza uchwała reguluje jedynie stan prawny gruntów.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (KGP.0006.24.2013),

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska. Poinformowała, że w tym miejscu będzie zmiany projekt uchwały w związku z tym, że osoby będące właścicielami chcą zmienić działkę, którą przekażą gminie w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej. Wyjaśniła także, że Ci Państwo będą musieli jeszcze dopłacić, gdyż wartość działki nie jest równoważna z wyliczoną opłatą adiacencką.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec,

Komisja powzięła dyskusję w kwestii nazw ulic zawartych w uchwale.

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota,

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa. Wskazał, że zasadniczą zmianą w niniejszym planie jest zwiększenie wysokości wieży kościoła na 35 m. Wyjaśnił, że o niniejszą zmianę zawnioskowała parafia. Wskazał, że plan obejmuje również inne mniej istotne zmiany. Wyjaśnił, że plan określa również, zakazy lokalizacji pewnych przedsięwzięć na danym obszarze.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota,

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa. Wyjaśnił, że niniejsza uchwała jest intencją zmiany planu, który obejmie swoim zasięgiem nie tylko obszar działania spółki MM Group lecz całego obszaru Prefabetu.
Członkowie Komisji zwrócili uwagę na nieczytelność mapy stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
Radny Janusz Walczyński zapytał, czy plan obejmie propozycję sortowni?
Inspektor Maciej Pastwa poinformował, ze zgodnie przeznaczenie będzie znane dopiero po uzyskaniu propozycji urbanistów.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota,

Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę na brak załącznika do niniejszej uchwały.
Inspektor Maciej Pastwa wyjaśnił, że zmiana studium obejmuje swym zasięgiem cały obszar w granicach administracyjnych gminy, przedstawił projekt uchwały. Wskazał, że załącznik do uchwały musi być i zostanie on uzupełniony.

- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota,

Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak,  która wyjaśniła, że zaproponowane zmiany umożliwią wypłatę świadczeń przed rozliczeniem, po przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu środowiskowego.

Na Komisji powzięto dyskusję w powyższej kwestii.

- w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – Głos Białych Błot”

Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak. Wyjaśniła, ze radca prawny wskazała, że po uchyleniu wszystkich punktów należałoby uchylić całą uchwałę, gdyż w obrocie prawnym pozostałaby jedynie podstawa prawna.


Ad.4.

Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, czy były prowadzone rozmowy w kwestii budowy chodnika na ul. Zabytkowej w Przyłękach. Wskazał, ze zmiany do budżetu nie przewidują takowego zadania.
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że w najbliższą środę wchodzi wykonawca.
Na Komisji powzięto dyskusję w powyższej kwestii.


Ad.3.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.
Radny Janusz Walczyński zapytał ilu zostało zatrudnionych pracowników do równania dróg oraz w jaki sposób zostali zatrudnieni?
Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że jest to 2 pracowników na umowy o pracę.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.
Przewodniczący Janusz Walczyński zapytał jak pani skarbnik widzi w przyszłorocznym budżecie kwotę 1.000.000 zł na dofinansowanie zadania dla Powiatu?
Skarbnik L. Krasulak wyjaśniła, że faktyczne dofinansowanie ze strony gminy wyniesie 300.000 zł w związku z tym, że powiat zwróci 600.000 zł dla gminy w formie dofinansowania innego zadania.

Ad.4.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński poinformował o ponownie złożonym wniosku przez p. Kusz o zamianę gruntów. Radny przekazał ww. wniosek członkom komisji  w celu zapoznania się z jego treścią.

Ad.2.

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska pozytywnie zaopiniowała wniosek p. Kliś z dnia 15.04.2013, dotyczący kupna działek nr 59/1 i 59/2 położonych w Lisim Ogonie. Komisja jednocześnie wnioskuje do Wójta Gminy o przygotowanie odpowiednich dokumentów, dotyczących formy sprzedaży w ramach przetargu ograniczonego oraz sporządzenia stosownej uchwały.


Przewodniczący Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (9 października 2013)
Opublikował: Natalia Zielińska (22 października 2013, 10:09:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 696