z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 23 września 2013 roku od godz. 14:00 do godz. 16:00

Białe Błota, dnia 23 września 2013 r.,
RGK.0012.2.8.2013PROTOKÓŁ
z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 23 września 2013  roku od godz. 14:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek i kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński.Porządek posiedzenia:

1. Ochrona Środowiska - Utrzymanie czystości w gminie.
2. Sprawy bieżące.


Ad.1. 

Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński poprosił o przedstawienie ogólnych informacji na temat ochrony środowiska w gminie Białe Błota jak i na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Wskazał, że mieszkańcy skarżą się na odbiór odpadów.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek poinformowała, że jest coraz mniej telefonów ze skargami na odbiór odpadów, na zebraniach wiejskich padały głosy, iż system dobrze funkcjonuje. Mieszkańcy chwalili sposób segregacji. Wyjaśniła, że są również osoby, które chciałyby, aby odbierano od nich popiół,  styropian, żeby odpady były wożone przez gminę do punktu segregacji oraz żeby dwa razy w miesiącu odbierane były odpady opakowaniowe. Pani Zdunek odnośnie styropianu wyjaśniła, że zgodnie z przepisami gmina nie ma obowiązku ich odbioru - „ustawa śmieciowa” określa rodzaj odpadów jakich odbiór gmina musi zorganizować. Pani Zdunek poinformowała, że firmie Corimp gmina płaci od mieszkańca według złożonych deklaracji. Po wstępnych rozmowach okazało się, że firma ta wychodzi bardzo niekorzystnie – liczba osób jest znacznie zaniżona w stosunku do wytwarzanych śmieci. Kierownik poinformowała, że z obliczeń wynika, iż miesięcznie gminie  będzie brakować ok. 50.000 zł na gospodarowanie odpadami – wskazała, że biorąc pod uwagę stawkę za śmieci w wysokości 10 zł gmina wyszłaby na zero, tj. tak jak powinno być. Poinformowała również, że wpływa wiele zmian deklaracji, nie mniej jednak wskazała, że jej zdaniem system dobrze funkcjonuje na terenie gminy. Kierownik A. Zdunek przedstawiła również Komisji informacje na temat zmian, które będą musiały zostać wprowadzone w drodze uchwał w kwestii funkcjonowania odbioru odpadów jak i stawek opłat na terenie Gminy Białe Błota. 


W temacie funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów od mieszkańców podjęto dyskusję, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, radny Dariusz Makowski, radny Zbigniew Moroz, radny Krzysztof Kocikowski, radna Grażyna Błażejak, kierownik Anna Zdunek.


Ad. 2.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek wyjaśniła również kwestię dotyczącą wniosku Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Flora”, na który została udzielona odpowiedź przez urząd. Wyjaśniła,  że zgodnie z przepisami obowiązek złożenia deklaracji, dotyczy również zamieszkujących daną nieruchomość na terenie ogrodów działkowych. Wskazała, że jeżeli ktoś nie ma możliwości postawienia obok siebie pojemnika na odpady ze względu na to, że później nie przejedzie tam samochód, to może się dogadać z sąsiadami, żaby wspólnie mieć większy pojemnik i ustawić go w miejscu, gdzie ciężarówka będzie mogła dojechać.
Komisja powzięła dyskusję w powyższej kwestii.


Ad.1. 

Przewodniczący Janusz Walczyński zapytał jak wygląda sprawa „składów węgla”?
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek udzieliła informacji na temat spotkania z posłami na sejm w przedmiotowej kwestii oraz zorganizowanej przez mieszkańców pikiecie. Wyjaśniła także, że nie zostały jeszcze zrobione pomiary hałasu. Poinformowała o sprawie składów węgla, która toczy się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.
Komisja powzięła dyskusję w powyższej kwestii.


Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek poinformowała o sytuacji związanej ze sprzedażą niebezpiecznych odpadów przez koleje, którymi mieszkańcy palą w piecach – wskazała, że w powyższej kwestii prowadzone są kontrole.

Radny Krzysztof Kocikowski poruszył również kwestię podnoszoną na zebraniu wiejskim w Przyłękach, dotyczącą odbioru pojemników z poszczególnych nieruchomości.
Ponownie podjęto dyskusję w sprawie funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów od mieszkańców.

Kierownik Anna Zdunek poinformowała, że obecnie na zgłoszenie odbierany jest azbest od mieszkańców.

Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, czy gmina nie może czerpać korzyści z odbioru odpadów? Wskazał, że firma odbierająca odpady segregowane odpady osiąga zyski z takiej działalności.
Kierownik Anna Zdunek wskazała, że gmina nie może ponosić żadnych korzyści chyba, że posiadałaby własny punkt segregacji. Przedstawiła kwestię związaną z segregowanymi odpadami.

Ad.3. 

Przewodniczący Janusz Walczyński poprosił o przybliżenie sprawy związanej z zamianą gruntów z p. Waldemarem Kusz.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że ponownie powraca się do tego samego tematu, a mianowicie p. Kusz proponuje, aby zmienić grunty, które wcześniej obiecał bezpłatnie oddać na rzecz gminy. Jedyne, co się zmieniło to urząd stwierdził, że można zorganizować przetarg i działki sprzedać. Wskazał, że urząd zastanawia się jeszcze, czy ewentualnie nie przyciąć ulicy do wskazanej na mapie szerokości. Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił na mapie grunty, które podlegałyby ewentualnej sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 
Komisja powzięła dyskusją w powyższej kwestii.

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska ponownie zapoznała się z wnioskiem o wymianę gruntów między Panem Kusz, a Gminą Białe Błota. Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową w gminie i ogromne potrzeby na pozyskanie środków finansowych w celu pokrycia bieżących wydatków, zaproponowała sprzedaż ww. gruntów w trybie przetargowym.


Przewodniczący Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 października 2013)
Opublikował: Natalia Zielińska (22 października 2013, 10:49:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 804