Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska z dnia 16 grudnia 2013 roku od godz. 14:00 do godz. 16:00

Białe Błota, dnia 16 grudnia 2013 r.,
RGK.0012.2.11.2013


PROTOKÓŁ
z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 16 grudnia 2013  roku od godz. 14:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, inspektor Jacek Rakoczy, inspektor Wiesława Kaczanowska, Inspektor Maciej Pastwa, radna Aleksandra Lubońska, p. Waldemar Kusz i p. Waldemar Baungardt.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński.

Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję;
2. Sprawy bieżące.

Ad.1. Materiały na sesję.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 rok.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Jacek Rakoczy.

-w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Jacek Rakoczy.

- zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i zgłosiła autopoprawkę do § 2, który otrzymał brzmienie: „O stypendium mogą ubiegać się uczniowie: dzieci i młodzież, szczególnie uzdolniona zamieszkała na terenie Gminy Białe Błota oraz dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Gminy, a zamieszkujące poza terenem Gminy.”

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

-w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.


- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota

Projekt uchwały przedstawił Inspektor Maciej Pastwa.

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Inspektor Maciej Pastwa.

Ad.2 Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji zapoznał członków z pismem, które wpłynęło do Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. W wyniku dyskusji Komisja stanęła na stanowisku, iż wstrzymuje się z wydaniem opinii w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego ogrody działkowe na terenie gminy Białe Błota do czasu wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Pan Waldemar Baumgardt zwrócił się do członków Komisji o poparcie jego wniosku dot. utwardzenia ul Kolejowej w Białych Błotach. Poinformował, że zawiązał się komitet, który zbiera środki finansowe na przygotowanie dokumentacji.
Wniosek p. Baumgarda poparł inwestor p. Waldemar Kusz.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że nie da się zrobić miasta z naszej Gminy i utwardzić wszystkich dróg.
Przewodniczący komisji zaproponował, aby p. W. Baumgardt przedstawił swój wniosek na posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów, która jest właściwa merytorycznie do załatwienia sprawy.

Ad.1. Materiały na sesję.

- w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący komisji poinformował, iż zgłosi autopoprawkę na sesji do planu pracy na I kwartał 2014 tj. przeniesienie podsumowania inwestycji z miesiąca lutego na styczeń 2014 r.

Ad.2 Sprawy bieżące.

Pan Waldemar Kusz zapoznał członków Komisji z wnioskiem, który wystosował do Komisji i do Rady Gminy, w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiany gruntów przydrogowych zgodnie z porozumieniem.
Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem i wysłuchaniu wyjaśnień p. Waldemara Kusza pozytywnie zaopiniowała wniosek p. Waldemara Kusza. Swoje stanowisko uzasadniła umożliwieniem dalszego prowadzenia rozpoczętej inwestycji przez wnioskodawcę oraz obowiązującym porozumieniem z dnia 18 stycznia 2012 r.


Przewodniczący Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 grudnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (28 stycznia 2014, 08:59:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 684