Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska z dnia 23 kwietnia 2014 roku od godz. 13:00 do godz. 16:00

PROTOKÓŁ
z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 23 kwietnia 2014  roku od godz. 13:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, inspektor Wiesława Kaczanowska, inspektor Michał Czyżewski i Zastępca Kierownika GOPS Alicja Piskuła.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński.

Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję;
2. Wolne wnioski.

Ad.1 Materiały na sesję.

- teksty jednolite uchwał.

Projekty uchwał omówiła Sekretarz Gminy.
Radny Bronisław Balcerowski zgłosił poprawki do projektów uchwał w zakresie błędów literowych.

-w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓZKA w Białych Błotach.

Projekty uchwał omówiła Sekretarz Gminy.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały omówił inspektor Michał Czyżewski

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Ad.2 Wolne wnioski.

- w sprawie wniosku inwestora budującego osiedle domków w Murowańcu – Kierownik Andrzej Wiekierak zobowiązał się przygotować wyjaśnienia ww. sprawie na pismie.

- wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu uchwały dot. opłaty adiacenckiej. Członkowie Komisji podjęli dyskusję ww. sprawie. Poszczególni członkowie Komisji mieli rożne stanowisko w sprawie projektu uchwały. Ostatecznie zdecydowano o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad i poddanie go pod glosowanie wszystkim radnym gminy Białe Błota.

- wniosek firmy Home Company – Przewodniczący Komisji odczytał pismo, które wpłynęło do Komisji. Zastępca Wójta wyjaśnił, iż ww. sprawie jest prowadzona analiza potrzeb lokali socjalnych dla Gminy Białe Błota

Ad.1. Materiały na sesję.

Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował, iż na sesji zgłosi do porządku obrad projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności drogowej.


- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Piskuła.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 kwietnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (13 sierpnia 2014, 08:44:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 570