Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska z dnia 23 czerwca 2014 roku od godz. 13:00 do godz. 15:00

PROTOKÓŁ
z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 23 czerwca 2014  roku od godz. 13:00 do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak oraz Prezes Zarządu ROD „ Kruszynka”.


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński.

Na posiedzeniu nieobecny był radny Bronisław Balcerowski.

Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję;
2. Wolne wnioski.

Ad.2 Wolne wnioski.

Na posiedzenie Komisji został zaproszony Prezes ROD „ Kruszynka” w sprawie wniosku o ujęcie ogródków działkowych w Kruszynie Krajeńskim w miejscowym planie zagospodarowania terenu.
Pan Prezes powiedział, że działkowcy chcą zaakceptowania przez Gminę Białe Błota ich istnienia, gdyż są na stale związani z tymi terenami i dlatego złożyli taki wniosek.

Komisja podjęła dyskusje na temat problemów ogródków działkowych.

Przewodniczący Komisji powiedział, że komisja pozytywnie opiniuje ww. wniosek.

Członkowie Komisji poruszyli sprawę skateparków.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy na ul. Brackiej 16 jest odwodnienie.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że to odwodnienie musi zostać tam wyregulowane.

Radna Grażyna Błażejak zapytała jak wygląda sprawa mieszkanki Łochowa w zakresie wytyczenia drogi.
Zastępca Wójta wyjaśnił, iż właściciel działki przez którą ma przebiegać droga zgodził się na jej odsprzedanie  i dodał, że ma nadzieję, że sprawę uda się rozwiązać do końca 2014 r.

Ad.2 Materiały na sesję.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak  i dodał, że jest to przedłużenie obowiązującej umowy dzierżawy.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2013 r. sporządzonym przez Wójta Gminy Białe Błota.

Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu.
Przewodniczący Komisji powiedział, że opinia RIO w sprawie wykonania budżetu jest pozytywna.
Radny Marek Mikuła dodał, że z kolei opinia RIO w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium jest negatywna.
Radny Janusz Walczyński jako członek Komisji Rewizyjnej, powiedział, że wstrzymał się przy głosowaniu wniosku gdyż miał w niektórych sprawach odmienne zdania.

Dysk. nt. absolutorium.

Radny Henryk Sykut powiedział, że nigdy Rada Gminy nie dostała informacji co się stało z oczyszczalnią ścieków.
Skarbnik Gminy poinformowała, że została ona przekazana aportem do ZWIUKu.
Radny Henryk Sykut zapytał jak to się stało, że została ona zamknięta.
Zastępca Wójta powiedział, że postara się przygotować dokumenty w tej sprawie na następną sesję.

-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji zapytał  o jaki sprzęt do OSP chodzi, bo jeżeli o GPS to jest przeciwny.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to system PSP.
Radny Marek Mikuła złożył wniosek o wycofanie tego punktu z budżetu gminy.- radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę

Radny Krzysztof Kocikowski poruszył kwestię remontu budynku w Zielonce i zapytał, czego ma dotyczyć remont w Przyłękach?
Skarbnik Gminy zobowiązała się przygotować odpowiedź na sesje.

Radny Zbigniew Moroz zapytał jak wygląda budżet na bieżące równanie dróg?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że aktualnie bardzo dużo środków finansowych przeznaczonych jest na gruzowanie dróg.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (13 sierpnia 2014, 09:01:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 583