Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska z dnia 22 września 2014 roku od godz. 12:00 do godz. 14:00


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 22 września 2014 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności, policjant, Zastępca Wójta Jan Jaworski, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Beata Kruszka, Kierownik Referatu Gospodarki i  Andrzej Wiekierak i Kierownik Posterunku Policji w Białych Błotach.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński.

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy bezpieczeństwa gminy;
2. Omówienie projektów uchwal na L Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota;
3. Wolne wnioski.

Ad. 1. Sprawy bezpieczeństwa gminy.
Przewodniczący Komisji powitał gości i poprosił Kierownika Posterunku Policji o przedstawieni informacje związane z przestępczością i bezpieczeństwem w gminie Białe Błota. 
Kierownik Posterunku  powiedział, że powinno się wzmocnić „patrolówkę”. Poinformował, że w sprawach ograniczeń prędkości czy znaków pisma wysyłane są do zarządu dróg, gdzie są rozpatrywane. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja wystąpi do Wójta z wnioskiem o ponowne wystąpienie do Komendy Wojewódzkiej o stworzenie komisariatu. Stwierdził, że zwiększyłoby to ilość obsługi, zmniejszając zagrożenia gminy. Porównując gminę Białe Błota do gminy w Solcu Kujawskim przewodniczący zauważył, że gminy posiadają podobną ilość mieszkańców, jednak przestępczość w naszej gminie jest większa. Solec Kujawski posiada komisariat policji. Przewodniczący powiedział, że wszystkie posterunki położone niedaleko gminy Białe Błota zostały już zlikwidowane. Poinformował, że budynek, w którym obecnie mieści się posterunek został budowany na potrzeby komisariatu i przez cały czas te potrzeby spełnia. Poinformował, że w Solcu Kujawskim gmina przeznaczyła 40 000 zł na sponsorowanie dodatkowo płatnych patroli. Takie rozwiązanie zwiększyłoby  bezpieczeństwo gminy, a policjanci mogliby zarobić dodatkowe pieniądze. Przewodniczący poinformował, że komisja wystąpi z wnioskiem, aby uwzględnić w budżecie gminy pieniądze na te dodatkowe służby. 

Ad. 2. Omówienie projektów uchwal na L Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

- w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych do udzielenia tych ulg
Kierownik Beata Kruszka przedstawiła projekt uchwały  i poinformowała, że ta uchwała zastępowałaby uchwałę z 2010 roku, która funkcjonowała na terenie gminy. Pierwotna uchwała musiała zostać uchylona z uwagi na to, że wprowadzono nowe przepisy dotyczące pomocy publicznej w formie pomocy DEMINIMIS. Kierownik Beata Kruszka powiedziała, że podjęcie takiej uchwały nakazuje Art. 59 Ustawy o Finansach Publicznych. Poinformowała także że projekt uchwały został skonsultowany z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Kierownikiem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powiedziała też, że uchwała zawiera procedury postępowania w sprawie udzielania umorzeń, ulg i dodała, że  ulgi można stosować na wniosek lub z urzędu. 
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że od radnych gminy został złożony wniosek o udzielenie informacji na jakiej podstawie zostają udzielone ulgi. Stwierdził, że odpowiedź była nieczytelna i spytał czy rada będzie miała przejrzysty obraz udzielenia ulg. 
Kierownik Beata Kruszka odpowiedziała, że ulg udziela się z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny. Poinformowała, że obowiązuje tajemnica skarbowa i gmina nie może w całości przekazywać informacji co było przyczyną udzielenia ulg. Powiedziała też, że każdy wniosek jest analizowany na podstawie dokumentów złożonych przez podatnika.
 - w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.10.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota
Kierownik Andrzej Wiekierak omówił  projekt uchwały i poinformował, że dopatrzono się braku liter w oznaczeniu ulic. Powiedział, że uchwała jednak obowiązuje i nie ma wpływu na podejmowanie jakichkolwiek działań. 
 Poinformował także, że wpłynęło jeszcze jedno pismo od Wojewody z informacją o wszczęciu postępowania nadzorczego odnośnie uchwały dot. przekształcenia bonifikaty od wieczystego użytkowania. Wojewoda zwrócił uwagę na to, że niesłusznie i bezprzedmiotowo udziela się ulg. Nie została podjęta uchwała uniwersalna na podstawie, której można byłoby tego udzielać.  Poinformował także, że został przygotowany projekt uchwały o uchylenie wcześniejszej uchwały, w stosunku do której Wojewoda wszczął postępowanie.

Ad. 3. Wolne wnioski

Przewodniczący Komisji poinformował o wpłynięciu wniosku mieszkańca Lipnik dotyczącego przejazdu na posesję. Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że dotyczy to osiedla, które leży na terenie STW, a drogi prowadzące na te działki są polnymi drogami, lecz oficjalnie są  zakwalifikowane jako las. Powiedział, że istnieje możliwość dojazdu nad torami.
Przewodniczący przedstawił jeszcze jeden wniosek, który wpłynął do Rady Gminy od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Cielu. Zgłosili wniosek o nabycie przez gminę nieruchomości dróg osiedlowych będących własnością spółdzielni. Są to drogi dojazdowe do nieruchomości, których właścicielami są osoby niebędące członkami spółdzielni. 
Komisja skierowała obydwa wnioski do Wójta Gminy. 


Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

Janusz Walczyński
  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 września 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (14 listopada 2014, 08:25:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503