Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska z dnia 27 października 2014 roku od godz. 12:00 do godz. 14:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 27 października 2014 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności, Zastępca Wójta Jan Jaworski, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Beata Kruszka, Kierownik Referatu Gospodarki i  Andrzej Wiekierak i Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwal na LIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota;
2. Wolne wnioski.

Ad. 1. Omówienie projektów uchwal na LIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota
.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i zgłosiła autopoprawkę dotycząca dodania § 13.
Komisja podjęła dyskusję na temat materiałów biurowych.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Kruszka i poinformowała, że w 2015 r. planuje się wzrost podatku o 0,4%.
Radny Dariusz Makowski zaproponował pozostawienie stawek na poziomie z roku 2014 .
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Kruszka.
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej( projekt nr KGP.0006.58.2014 ).
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.59.2014 ).
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad.2 Wolne wnioski.

Przewodniczący przedstawił odpowiedź na wnioski Komisji z poprzedniego posiedzenia i zapytał co z nabyciem dróg przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Cielu.
Zastępca Wójta odpowiedział, że na razie trwa wyjaśnianie spraw kanalizacyjnych i dodał, że w Bydgoszczy spółdzielnie mieszkaniowe mają swoje drogi wewnętrzne.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (24 listopada 2014, 09:38:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 534