Protokól 20.01.2005

 

Protokół

Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 stycznia 2005 roku od godz. 14:00 do 16:00.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Sekretarz Gminy Mariola Wybrańska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Dyrektor GOKiS Maria Witkowska-Rypina, Pani Marzanna Kreja.

Przebieg posiedzenia został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Porządek posiedzenia Komisji:

 

1.        Omówienie materiałów na Sesję.

2.        Zapoznanie się z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach w 2005 roku.

3.        Sprawy bieżące (zapytania i wnioski).

 

Ad 1

Komisja omówiła projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy.

Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie w sprawie wydawania dwumiesięcznika samorządu gminy.

Radny Jacek Grzywacz zwraca uwagę, że Głos Białych Błot powinien być lepiej dystrybuowany, tak aby docierał do wszystkich mieszkańców gminy.

Przewodniczący Komisji Tomasz Pilch uważa, że powierzenie wydawania gazetki GOKiS jest krokiem właściwym, ponieważ nie powinien zajmować się tym Urząd Gminy a na pewno nie powinien tego robić pracownik ds. obsługi Rady Gminy.

Pracownik ds. obsługi Rady Gminy i Sekretarz Gminy wyjaśnili dotychczasowe zasady redagowania i rozliczania wydawania Głosu Białych Błot.

Radny Jacek Grzywacz zwraca uwagę, że chciałby poznać koncepcję Pani Dyrektor GOKiS wydawania Głosu Białych Błot.

Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na utrzymanie izby wytrzeźwień zaznaczając, że w ustawie o samorządzie znajduje się zapis o konieczności wskazania miejsca pobytu mieszkańców gminy zatrzymanych w stanie nietrzeźwym.

Przewodniczący Komisji zwraca uwagę, że przyjęcie tej uchwały jest konieczne, ale należy skutecznie egzekwować ściąganie opłat od pacjentów.

 

Pracownik USC omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy Białe Błota na rok 2005.

Komisja nie zgłaszała uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy Białe Błota na rok 2005,

Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”.

Radny Leszek Wątorski pyta jakie organizacje i stowarzyszenia obejmuje ten program.

Przewodniczący Komisji zwraca uwagę, że zapis w tytule uchwały jest niejednoznaczny, bo nie precyzuje czy chodzi o organizacje pozarządowe z terenu gminy czy też o wszystkie.

Sekretarz Gminy stwierdziła, że w uchwale nie należy powtarzać zapisów ustawowych, które w tym przypadku mówią, że uchwała dotyczy organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. Uważa, że program ma charakter bardzo ogólny i tak szeroki, że każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego będzie mogła znaleźć dziedzinę, w której może się realizować.

Komisja nie zgłaszała uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Przychodni w Białych Błotach.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

Komisja nie zgłaszała uwag do projektu uchwały w sprawie wysokości diet radnych Rady Gminy Białe Błota.

Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie nadania nazw ulicom.

Komisja prosi Zastępcę Wójta aby na sesję była przygotowana mapa aby ewentualnie zlokalizować w/w ulicę.

Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Radny Jacek Grzywacz prosi Zastępcę Wójta aby na sesję była przygotowana mapa aby ewentualnie zlokalizować w/w nieruchomość gruntową oraz wyjaśnienie dlaczego niektóre nieruchomości pod ścieżkę rowerową Łochowice-Bydgoszcz są wykupywane a inne nie.

 

Ad 2

Zastępca Wójta wręczył członkom Komisji kserokopię wykazu punktów oświetleniowych przeznaczonych do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych Gminy w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach w 2005 roku.

 

Ad 3

Komisja zwróciła uwagę na konieczność koordynacji działań w zakresie organizacji zajęć przez świetlice socjoterapeutyczne na terenie Gminy Białe Błota, tak aby efektywniej wykorzystywać pieniądze gminne.

Komisja zwróciła uwagę Pani Dyrektor GOKiS na konieczność przedstawienia przez nią na sesji koncepcji redagowania gazety Głos Białych Błot.

Dyrektor GOKiS stwierdza, że w czwartek będzie w stanie przedstawić koncepcję redagowania gazety Glos Białych Błot.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:                                                       Przewodniczący Komisji

Jacek Rakoczy                                       Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

                                                                                             Tomasz Pilch

 

 

 

Członkowie Komisji:

Bonalski Jacek

Grzywacz Jacek

Kiełczyńska Ewa

Wątorski Leszek

metryczka


Wytworzył: Jacek Rrakoczy (22 stycznia 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (6 czerwca 2005, 08:56:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1234