Protokól 26.04.2005

Protokół

Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 kwietnia 2005 roku od godz. 14:00 do 18:00.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska,  Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, pracownik Urzędu Gminy Ryszard Gołąb, pracownik Urzędu Gminy Wiesława Kaczanowska, Kierownik Posterunku w Białych Błotach, Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz Błonie, Gminy, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Księgowości Bożena Woźniak, pani Alicja Kranz - mieszkaniec,  pani Marzanna Kreja – mieszkaniec.

 

Przebieg posiedzenia został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Sprawy bieżące.

2.        Omówienie materiałów na Sesję.

3.        Wnioski.

 

Ad 1

Przewodniczący Komisji Tomasz Pilch przedstawił pismo z Miejskiej Komendy Policji w Bydgoszczy w sprawie przedłużenia finansowania przez Gminę Białe Błota etatu policyjnego.

Komendant omówił wyniki pracy Policji na terenie Gminy Białe Błota, z których wynika znaczny spadek liczby przestępstw. Uważa, że znaczna poprawa skuteczności działań Policji wynikła ze zwiększenia liczby policjantów na co złożyła się współpraca z gminą.

Inspektor Ryszard Gołąb wyjaśnił, że obecnie istnieje możliwość przedłużenia umowy z Policją na kolejne 5 lat, ale w przypadku nie podjęcia przez Radę decyzji o przedłużeniu finansowania etatu przez gminę przydziałem służbowym tego etatu zadysponuje Komendant Wojewódzki Policji. Poinformował Komisję, że istnieje możliwość ustanowienia na terenie Gminy Białe Błota komisariatu Policji z pełną obsadą etatową. Miejski Komendant Policji proponuje lokalizację w okolicy Grzybka w Białych Błotach przy starej szkole. Policja potrzebowałaby działki o pow. 1500 metrów kwadratowych a w zamian przekaże gminie budynek posterunku na ulicy Białej.

Komendant stwierdził, że taki komisariat byłby czynny całodobowo a jego obsada to 25 policjantów i komendant.

Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje, wniosek żeby Gmina Białe Błota powinna opłacać w dalszym ciągu etat policyjny i zabiegać o pozyskanie dalszych policjantów, którzy pracowaliby na tereni gminy. Komisja prosi Wójta Gminy o przygotowanie informacji na temat dotychczasowych umów z Policją oraz aneksów do nich.

Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje, wniosek żeby Gmina Białe Błota powinna dołożyć starań, aby na jej terenie powstał Komisariat Policji.

Komisja uważa za skandaliczne wymuszanie na sąsiadujących z Bydgoszczą gminach, Białe Błota, Sicienko i Osielsko zmian granic administracyjnych. Komisja uważa, że należy oficjalnie zaprotestować wobec takich działań.

Pani Wójt stwierdza, że podejmuje działania aby udaremnić zmiany granic administracyjnych, ale prosi o podjęcie działań w tym względzie również przez Radę Gminy.

 

Ad. 2

Komisja omówiła projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy.

Pani Wójt omówiła projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy.

-          w sprawie wydawania dwumiesięcznika samorządu gminy,

Radny Jacek Grzywacz zwraca uwagę, że Głos Białych Błot powinien być wydawany przez BOK, ponieważ WOK w Łochowie nie dysponuje sprzętem potrzebnym do redagowania gazety.

-          w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota w latach 2005-2010

Radny Jacek Grzywacz pyta czy budynek pod starym adresem Drzewce 15 jest już własnością gminy.

Inspektor Wiesława Kaczanowska odpowiada, że budynek ten został skomunalizowany decyzją Wojewody, około półtoraroku temu.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt.

-          w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Inspektor Wiesława Kaczanowska omówiła lokalizację w/w nieruchomości.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Komisja 4 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła projekt.

-          w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Inspektor Wiesława Kaczanowska omówiła lokalizację w/w nieruchomości. Stwierdza, że sprzedaż działek wynika z realizacji zapisów budżetu.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Komisja 4 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła projekt.

-          w sprawie przyznania dodatku specjalnego

Radny Jacek Bonalski pyta z czego wynika tak duże opóźnienie w wypłacie zaległego dodatku.

Pani Wójt stwierdza, że ustalanie wynagrodzenia należy do kompetencji Rady Gminy. Organy nadzoru mają prawo do kontroli wypłat wynagrodzenia, więc projekt uchwały może

-          zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota

Pani Wójt wyjaśniła, że zmiana wynika z ustawowej zmiany tabeli wynagrodzeń.

-          w sprawie nadania nazwy ulicy

Komisja zaakceptowała projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom. Komisja zwróciła uwagę na zagrożenie większą liczbą wniosków o zmianę nazw ulic.

-          w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

Pani Wójt wyjaśniła, że są to pożyczki z Banku Ochrony Środowiska, które mogą być w znacznej części umarzalne.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektami uchwały. Komisja 4 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła projekty.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.,

Pani Wójt wyjaśniła, że główna zmiana to m.in. 60 tysięcy na wykup gruntów od Pani Kranz, chociaż jeszcze nie ma ostatecznej zgody Pani Kranz na stawkę wykupu proponowaną przez Urząd Gminy. Zabezpieczone też są środki na stanowisko dyrektora ośrodka kultury w Łochowie i na gazyfikację gminnych instytucji.

Radni i Pani Wójt omówili ceny gruntów na terenie poszczególnych miejscowości gminy Białe Błota.

Radna Ewa Kiełczyńska uważa, że ceny gruntów pod drogi powinny być takie same na terenie całej gminy, ponieważ wszystkie drogi służą temu samemu celowi.

Pani Wójt zwróciła uwagę, że prowadzi negocjacje z Panią Kranz i obecnie Pani Kranz ma czas dwa tygodnie na zajęcie stanowiska wobec propozycji Wójta.

Radny Jacek Grzywacz zwraca uwagę, że należy sprawę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi przez gminę jak najszybciej uregulować w satysfakcjonujący dla mieszkańców sposób. Uważa, że Pani Wójt powinna prowadzić dalej negocjacje z Panią Kranz w sprawie wykupu jej gruntów.

Przewodniczący Komisji przypomina, że stawka na którą Komisja wyraziła zgodę to 12,5 złotego za metr kwadratowy.

Pani Wójt wyjaśniła, że negocjacje odbywają się a ich przebieg jest protokołowany. Stwierdza, że Pani Kranz nie wyraziła na razie zgody na kwotę 12,5 złotego za metr kwadratowy gruntu, która została jej zaproponowana zgodnie z zaleceniem tej Komisji. Pani Kranz oczekuje 15 złotych za metr. Stwierdza, że być może będzie konieczne wystąpienie do sądu o ustanowienie drogi koniecznej tak aby okoliczni mieszkańcy mogli dojechać do swoich posesji bez przeszkód. W sumie zmiany w budżecie zabezpieczają kwotę około 60 tysięcy złotych dla Pani Kranz za wykup jej gruntów.

Przewodniczący Komisji zwraca uwagę, że ta konkretna sytuacja jest specyficzna ponieważ w gruntach Pani Kranz została wybudowana infrastruktura, która wymusza pośrednie ich użytkowanie przez mieszkańców i gminę. Zgadza się, że wypłata odszkodowania jest poza przyjętym harmonogramem, ale sprawa wymaga szybkiego rozwiązania.

Radny Leszek Wątorski zwraca uwagę, że koszty funkcjonowania ośrodków kultury są zbyt wysokie w stosunku  do wydatków na działalność kulturalną.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Komisja 3 głosami za i 2 przeciw przyjęła projekt.

 

Pani Marzanna Kreja stwierdza, że jako prezes organizacji pozarządowej jest zainteresowana przejęciem prowadzenia ośrodka kultury w Łochowie i pyta Panią Wójt, w związku z kosztami funkcjonowania kapeli Łochowianie w WOK w Łochowie, kto utrzymuje taką kapelę, w której otrzymują oni stałe wynagrodzenie, kilkaset złotych, a nie na umowę o dzieło, w ramach której płaci się za określone godziny prób i występów.

Pani Wójt odpowiada, żeby zwrócić się z zapytaniem w tej sprawie na sesji, ponieważ w tej chwili nie posiada informacji na ten temat.

Radny Jacek Bonalski wyjaśnia, że koszty funkcjonowania kapeli to w sumie około 15 000 PLN kosztów rocznie i jego zdaniem są to umowy o dzieło.

Pani Marzanna Kreja stwierdza, że te koszty i tak są bardzo wysokie a zapisy dotyczący zatrudnienia członków kapeli jest nieprecyzyjny, nie wynika z niego czy są opłacana świadczenia społeczne.

 

Przewodniczący Komisji pyta Panią Kranz czy kwota 12,5 PLN za metr kwadratowy jest dla niej satysfakcjonująca.

Pani Alicja Kranz odpowiada, że nie zgadza się i może poczekać, ponieważ poniosła znaczne koszty. Stwierdza, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłaby zamiana gruntów, ale władze gminy nie wykazują dobrej woli dla załatwienia tej sprawy.

 

Ad. 3

Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje wniosek, żeby Gmina Białe Błota w dalszym ciągu opłacała etat policyjny i zabiegała o pozyskanie dalszych policjantów, którzy pracowaliby na terenie gminy. Komisja prosi Wójta Gminy o przygotowanie informacji na temat dotychczasowych umów z Policją oraz aneksów do nich.

Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje wniosek żeby Gmina Białe Błota dołożyła wszelkich starań, aby na jej terenie powstał Komisariat Policji.

Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek koła gminnego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 31 marca 2005 roku o zakup 6 metrów kwadratowych folii i dwóch wywrotek ziemi na umocnienie brzegu jeziora.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad wnioskiem. Komisja przyjęła wniosek.

Radny Jacek Grzywacz wnioskuje o ustawienie skrzynki fotoradaru na zakręcie w Łochowie.

 

Kierownik Bożena Woźniak omówiła strukturę zatrudnienia w ośrodkach kultury w Białych Błotach i Łochowie.

Komisja zdecydowała o skierowaniu do Wójta Gminy wniosków z Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Radny Jacek Grzywacz protestuje wobec zagęszczenia masztów telefonii komórkowej na terenie Łochowa i Łochowic.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:                                                       Przewodniczący Komisji

Jacek Rakoczy                                       Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska        

                                                                                             Tomasz Pilch

Członkowie Komisji:

Bonalski Jacek

Grzywacz Jacek

Kiełczyńska Ewa

Wątorski Leszek

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rrakoczy (4 maja 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (6 czerwca 2005, 09:03:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1361