PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 24 czerwca 2015 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 24 czerwca 2015 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Maciej Pastwa, inspektor Aneta Malcer, inspektor Jacek Rakoczy, inspektor Magdalena Maison, radna Wiesława Suszek, radny Rafał Barsukiewicz i pan Zenon Paplarczyk.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.

Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję.
2. Inwestycje zaplanowane w 2015 r.
3. Wolne wnioski.

Ad. 1. Materiały na sesję.
- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Magdalena Maison i poinformowała, że w związku upływem kadencji ławników konieczne jest dokonanie wyboru przez Radę Gminy nowych ławników. Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2015 r. Sądy zgłosił zapotrzebowanie na 6 ławników do sądu okręgowego i 6 do sądu rejonowego. Na tę chwile wpłynął jeden wniosek. Rada Gminy jest zobowiązana powołać zespół, który opiniuje kandydatów na ławników.

Ad.3. Wolne wnioski.

Na Komisje przybył Pan Zenon Paplarczyk w sprawie ogródków działkowych w Białych Błotach i powiedział, że na poprzedniej Komisji wszyscy radni byli za jego wnioskiem i zaopiniowali go pozytywnie.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że Komisja była za powstaniem uchwały, ale wniosek nie był głosowany.
Pan Zenon Paplarczyk w związku z powyższym zapytał, czy jest możliwość przekazania ogródków w dzierżawę i postawił wniosek żeby Urząd Gminy przekazał stowarzyszeniu działkę 45/61 w dzierżawę, a stawka wynosiła 40 gr za m².
Radna Gabriela Żernicka zaproponowała pozostawienie stawek na tym samym poziomie.
Radna Alina Puppel dodała, że ww. stawki należą do kompetencji Wójta, a nie Rady Gminy.

Ad.1 Materiały na sesję.
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek, która poinformowała, że wpłynęło pismo od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w sprawie przekroczenia przez Radę Gminy kompetencji. Zapisy wymienione w piśmie wojewody zostały uchylone w ww. uchwale.
Ad.2.Inwestycje zaplanowane w 2015 r.
Wykonanie zadań inwestycyjnych wg stanu na 24.06.2015 r.

1. Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach
wykonano w 2014
2. Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach - etap I projekt i budowa odwodnienia
w realizacji
31.08.2015
3. Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach
wykonano projekt
4. Projekt i budowa ulicy Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu
projekt w realizacji
30.04.2016
5. Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu
wykonano w 2014
6. Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach - etap II 
wykonano w 2014
7. Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach 
wykonano I etap
30.04.2015
8. Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska
wykonano w 2014
9. Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach
I etap wykonano w 2014
10. Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie
projekt w realizacji
30.06.2015
11. Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice
wykonano w 2014
12. Projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach 
projekt w realizacji
30.11.2015
13. Projekt ul. Zawiła, Ezopa, Boruty w Białych Błotach
projekt w realizacji
30.11.2015
14. Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach wykonano projekt 
15. Projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach
wykonano projekt
16. Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej
wykonano projekt
17. Budowa zjazdu w ul. Narcyzową w Lipnikach
Starosta Bydgoski wydaje decyzję o odszkodowaniu za grunty
planowany termin: 
30.09.2015
18. Projekt ulicy Wąskiej w Drzewcach, na odcinku od ul. Długiej do działki nr 583/17
trwa wybór wykonawcy
15.12.2015
19. Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej)
projekt w realizacji
30.06.2015
20. Budowa szkoły w Cielu
brak środków zewnętrznych na rozpoczęcie
21. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap II
wykonano
22. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III
w realizacji - trwają odbiory
23. Projekty i budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy
projekty w realizacji
24. Budowa systemu monitoringu w sołectwie Zielonka 
wykonano
25. Budowa systemu monitoringu w sołectwie Przyłęki
w części wykonano
26. 
Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu
fundusz sołecki - realizuje sołtys 
27. Budowa sceny widowiskowej na placu w Lisim Ogonie
trwa wydawanie decyzji inwestycji celu publicznego

28. Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach
złożono wniosek o wycinkę kolidujących z inwestycją drzew


Ad. 1. Materiały na sesję.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Jacek Rakoczy, który poinformował, że zmiana w uchwale wynika z wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.
Radna Alina Puppel zapytała dlaczego nie ma ujednoliconych standardów przy uchwalaniu miejscowych planów.
Inspektor Maciej Pastwa wyjaśnił, iż miejscowe plany są przygotowywane przez rożnych urbanistów.
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer i powiedziała, że w trakcie prac nad programem okazało się, że ZWiUK nie może naliczać zniżek osobom, z którymi nie ma podpisanych umów. Taka sama sytuacja jest przy płatności za śmieci. Ponadto udało się uzyskać tańszy koszt druku kart.
- w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Ad.3. Wolne wnioski.
Skarbnik Gminy poinformowała, że do Wójta Gminy wpłynął wniosek od sołtysa Łochowa o zwiększenie środków sołeckich. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż w przypadku zwiększenia środków sołeckich należy je zwiększyć we wszystkich miejscowościach i dodała, że środki wynikające ze statutów, a te z funduszu sołeckiego są prawie jednakowe.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 czerwca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (16 września 2015, 12:56:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345