PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 18 listopada 2015 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 18 listopada 2015 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy Maciej Kulpa, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Beata Kruszka, inspektor Andrzej Świstowski, inspektor Magdalena Maison, inspektor Anna Bączkowska, Kierownik Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski, inspektor Aneta Malcer, inspektor Bartosz Wiese, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, Pan Korzeb.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.
Porządek posiedzenia:
1. Rolnictwo na terenie gminy.
2. Zapoznanie się z materiałami na sesję.
3. Sprawy bieżące.

Ad.1. Rolnictwo na terenie gminy.
Radna Alina Puppel powiedziała, że największym problemem rolników na terenie naszej Gminy są rowy melioracyjny i  zapytała kto się zajmuje tymi spawami.
Inspektor Andrzej Świstowski powiedział, że to zagadnienie reguluje prawo wodne. W naszej Gminie jest spółka wodna, ale nie ma ona środków finansowych na swoje funkcjonowanie. W związku z powyższym odpowiedzialność za rowy spoczywa na właścicielach nieruchomości. Jeżeli chodzi o weryfikację rowów melioracyjnych wykonywana jest ono sukcesywnie według środków dostępnych w budżecie gminy.
Radni na wniosek radnej Aliny Puppel poprosili inspektora Andrzeja Świstowskiego o przygotowanie raportu dot. rowów melioracyjnych.
Na Komisję przybyła radna Gabriela Żernicka.

Ad.2. Zapoznanie się materiałami na sesję.

-  w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Magdalena Maison wyjaśniając, że konieczność zniszczenia nieodebranych dokumentów przez kandydata na ławnika wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

- w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Anna Bączkowska informując, iż do 30 listopada br musi zostać podjęta uchwała ww. sprawie. Program został poddany konsultacją uwagi, które wpłynęły do Urzędu Gminy nie zostały uwzględnione, gdyż dotyczyły m.in. zwiększenia kwoty podziału środków do 400 000 zł.

Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że warto w przyszłości oddzielić sport  od kultury.
- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik COEiS.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2015.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer, która poinformowała iż istnieje konieczność częstszego zwoływania posiedzeń Komisji ds rozwiązywania problemów alkoholowych.
Radna Alina Puppel poruszyła sprawę braku koncesji na sprzedaż alkoholu przez dwa sklepy w Murowańcu.
Inspektor Aneta Malcer wyjaśniła, że w tej sprawie wpłynęły sprzeciwy rodziców dzieci z przedszkola znajdującego się w tym samym budynku.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Bartosz Wiese.

- w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.
Radna Alina Puppel powiedziała, że w uchwale nie ma żadnego zapisu o rodzinach wielodzietnych.
Kierownik Anna Zdunek wyjaśniła radnej, że już wielokrotnie informowała, że można jedynie wprowadzić kryterium dochodowe i dodała, że na terenie naszej Gminy obowiązuje Białobłocka Karta Rodzin Wielodzietnych. Ponadto jeżeli zostałoby wprowadzone kryterium  dochodowe to trzeba by było podwyższyć stawkę za odbiór odpadów.

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych o nazwie " Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych" oraz " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" na terenie Gminy Białe Błota na lata 2015-2016.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek


Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad.3 Sprawy bieżące.
Na posiedzenie przybył inwestor z Białych Błot, który złożył Radzie Gminy propozycję przystosowanie budynku, który buduje na potrzeby administracyjne gminy.  Budynek na tę chwilę ma 2200m, ale istnieje możliwość jego rozbudowy jeszcze o 200 m. 
Przewodniczący Komisji zaproponował zorganizowanie odrębnego spotkania w tym zakresie.
Ad. 2. Materiały na sesję.

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i Kierownik Beata Kruszka, które poinformowały, że propozycja stawki jest na takim samym poziomie jak w poprzednim roku. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Kujawsko- Pomorską Izbę Rolniczą.

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i Kierownik Beata Kruszka, które poinformowały, że w 2016 r. jest propozycja podwyższenia kwoty podatku o 3%.

- w sprawie opłaty targowej.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i Kierownik Beata Kruszka, które poinformowały, że  opłaty mają charakter stawki  dziennej , które zbierają sołtysi.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatki od nieruchomości w 2016 r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i Kierownik Beata Kruszka, które poinformowały, że stawka została podniesiona o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Ad.3 Sprawy bieżące.
Komisja przegłosowała następujące wnioski:
o kontrolę terenu w Kruszynie Krajeńskim po byłej wytwórni styropianu;
o uporządkowanie terenu na działce gminnej ( róg ulicy Mroźnej i Lipowej) w Kruszynie Krajeńskim;
o wycięcie 3 starych drzew przy ul. Zagajnikowej w Prądkach;
o przygotowanie do września 2016 r. raportu dot. ewidencji rowów melioracyjnych;
 do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu o rozbicie kwoty przyznawanej w konkursie  w oparciu  o uchwałę Rady Gminy Białe Błota dot.  przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na sport i kulturę w 2017 r.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (18 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (14 grudnia 2015, 10:29:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 294