PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 20 kwietnia 2016 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 20 kwietnia 2016 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy Maciej Kulpa,  po. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Bartosz Wiese, inspektor Wiesława Kaczanowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusława Bajgot, inspektor Aneta Malcer i Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.

Porządek posiedzenia:.
1. Zapoznanie się z materiałami na sesję.
2. Inwestycje zaplanowane na 2016 rok.
3. Wolne wnioski

Ad.1 Zapoznanie się z materiałami na sesję.
 
- uchylająca uchwalę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota

Inspektor Aneta Malcer poinformowała, że na sesji do porządku obrad zostanie zgłoszony projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota, w związku z pismem wojewody kujawsko- pomorskiego.

-w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.
Radny Krzysztof Kowalewski zapytał, czy istnieje możliwość prowadzenia weryfikacji osób prowadzących działalność gospodarczą.
Kierownik Anna Zdunek powiedziała, że skonsultuję sprawę z Radcą Prawnym.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych i  zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- zmieniająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Bogusława Bajgot i powiedział,  że były już uwagi co do funkcjonowania WTZ ze strony starostwa i PCPR. Uchwała ma na celu uporządkowanie zagadnienia  kto jest pracodawcą pracowników WTZ.

Ad.2. Inwestycje zaplanowane na 2016 rok.

Informacje na temat inwestycji zaplanowanych w 2016 roku przedstawił Kierownik Bartosz Wiese. Poinformował, że w dniu dzisiejszym odbył się przetarg na ul. Świerkową i Topolową. Najtańszą ofertę przedstawiła firma Trakcja. Było 13 ofert. Czas realizacji inwestycji przewidziany został do końca września br. Jeżeli chodzi o oświetlenie to zostanie zamontowanych w 2016 r. 30 punktów świetlnych. W sprawie szkoły w Cielu to na tę chwilę  Kierownik dostał polecenie, aby wstrzymać się z ogłoszeniem przetargu do końca czerwca br. Jeżeli chodzi o ul. Narcyzową w Lipnikach to inwestycja została wstrzymana ze względu na konieczność uzyskania porozumienia ze strony GDDKiA. W przyszłym tygodniu inwestycja powinna zostać zakończona.
Na Komisję przybył Wójt Gminy Białe Błota, który powiedział, że do końca czerwca 2017 roku powinien powstać gminny PSZOK, a do tego czasu gmina będzie korzystać z firmy zewnętrznej. W sprawie nowego budynku Urzędu Gminy i szkoły w Cielu powiedział, że jest przeciwny tym inwestycją na tę chwilę. Dodał, że według niego Urząd Gminy powinien być w tym miejscu w którym jest tj. koło poczty,  banku itd. Jeżeli chodzi o szkołę to w związku z nowym rządem nie wiadomo co jeszcze zmieni się w Oświacie. Ponadto alternatywą dla szkoły w Cielu jest rozbudowa prywatnej szkoły w tej miejscowości przez Panią Jakubowską

Ad.3. Wolne wnioski

Brak

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 kwietnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (18 maja 2016, 14:57:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217