PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r., od godz. 14:00 do godz. 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Prezes ZWIUK Grzegorz Berlicki, Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak i Kierownik GOPS Bogusława Bajgot oraz Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu Michał Borkowski oraz sołtys Lisiego Ogona.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.

Porządek posiedzenia:.
1. Materiały na sesję.  
2. Wolne wnioski.

Ad.2 Wolne wnioski.
Na Komisję przybył nowy Prezes ZWiUK Pan Grzegorz Berlicki i Komisja podjęła dyskusje na temat funkcjonowania spółki i rozbudowy sieci wodociągowej. Pan Prezes poinformował, że spółka będzie realizowała inwestycje w ramach posiadanych środków.
Zastępca Wójta powiedział, że gmina musi wszystko zrobić żeby mieć swoją wodę.
Radny Rafał Barsukiewicz zwrócił się z prośba do prezesa o udostępnienie mu bilansu spółki.  

Ad.1. Materiały na sesję.

- w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i powiedziała, że z uwagi na fakt, iż prezydent RP nie podpisał ustawy o związkach Metropolitarnych, Prezydent Miasta Bydgoszczy wystąpił z propozycja powołania stowarzyszenia metropolia Bydgoszcz. Zakłada się, że takie stowarzyszenie będzie działać od połowy przyszłego roku. Wstępne koszty to 50 gr od mieszkańca.
- w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota na lata 2016 – 2022.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i  dzięki temu programowi będzie można pozyskiwać środki unijne na budowę świetlic, ulic, czy placów zabaw.
- Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.
Stanowisko przedstawiła Sekretarz Gminy i powiedziała, że jest to tylko propozycja Przewodniczącego Rady Gminy. Nie musi ono zostać przyjęte, ale w sytuacji jego odrzucenia Wójt będzie musiał podjąć działania mające na celu wyodrębnienie nowego sołectwa.
Radna Alina Puppel powiedziała, że sołectwo Murowaniec jest stworzone z trzech miejscowości, a sama miejscowość jest podzielona na dwie część przed i za kanałem.
Radna Gabriela Żernicka zapytała, czy np. w Białych Błotach istnieje możliwość utworzenia dwóch sołectw.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w ramach jednego sołectwa mogą powstać dwie dzielnice.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Komisja podjęła dyskusje nt. kanalizacji w Lisim Ogonie.
Sołtys Lisiego Ogona powiedział, że jak teraz nie zrobi się kanalizacji to przez 10 lat nie będzie można tej inwestycji w tym rejonie zrealizować.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że dopiero w 2016 r. GDDKiA zdecydowała, że drogi dojazdowe zrobi na lokalnej drodze.
Radny Rafał Barsukiewicz, powiedział, że Wójt miał kiedyś w zwyczaju że przy ważnych sprawach organizował spotkanie z radnymi. Na tę sesje są przygotowane poważne zmiany w budżecie i dowiadujemy się o nich na tydzień przed sesją. Poprosił Zastępce Wójta o powrót do tego zwyczaju.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia do realizacji Gminie Białe Błota zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Sicienko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu.

Projekt uchwały przedstawił  Kierownik Michał Borkowski.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.22.2016 ).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.24.2016 ).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.30.2016 ).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

 - sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS.

- w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2016-2020”.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2015 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS.


Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

Zbigniew Moroz
  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 czerwca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (20 września 2016, 14:50:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169