PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 23 listopada 2016 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia                       23 listopada 2016 r., od godz. 14:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy  ul. Centralnej 27 w Białych Błotach.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy Maciej Kulpa, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, inspektor Anna Bączkowska, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych  Magdalena Obuchowicz, Kierownik Referatu Inwestycji Bartosz Wiese, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, inspektor Aneta Malcer, Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Dyrektor Gminnego Żłobka „ u Misia” Iwona Nowak oraz mieszkańcy gminy Białe Błota.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.

Porządek posiedzenia:.
1. Koszty utrzymania dróg gminnych. 
2. Materiały na sesję.  
3. Wolne wnioski.

Ad.3. Wolne wnioski
Na Komisję przybyli mieszkańcy ul. Sobótki i Parkowej z Białych Błot, którzy poinformowali, iż w dniu wczorajszym złożyli petycję w Urzędzie Gminy sprawie utwardzenia ich ulic.
Radna Alina Puppel powiedziała, że od dwóch lat stara się u ustalenie planu rozwoju sieci drogowej. Dodała, że na chwilę obecną nie ma zasad jeżeli chodzi o dokonywanie wyboru dróg, które mają zostać utwardzone.

Ad.2. Materiały na sesję.

- w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Anna Bączkowska, która poinformowała, że program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi. Podczas konsultacji został złożony wniosek o rozszerzenie programu o promocję gminy i edukację prawną. Ww. uwagi nie zostały uwzględnione.

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Obuchowicz.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer.

- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Iwona Nowak.

- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Patrycjusz Migawa.

Ad.1. Koszty utrzymania dróg gminnych. 

Informację na temat kosztów utrzymania dróg gminnych przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji Bartosz Wiese. Poinformował, że  zawarte są dwie umowy na utrzymanie dróg gruntowych i asfaltowych. Pan Kierownik dodał, że obecnie w samych Białych Błotach jest 60 ulic, które mają ważne projekty do realizacji. W dalszej części dyskusji radna Alina Puppel wyraziła swoje niezadowolenie z równania dróg w miejscowości  Murowaniec. Pan Wiese wyjaśnił, że ww. drogi zostaną ponownie wyrównane i za dotychczasowe prace wykonawcy nie zapłacono. 
Komisja podjęła dyskusję nt. równania dróg, realizacji przebudowy drogi na Miedzyń oraz budowy ronda przy ul. Czerskiej w Białych Błotach.

Przewodniczący Komisji poprosił Zastępce Wójta o przedstawienie krótkiej informacji nt. nowego Referatu ds. dróg.
Zastępca Wójta poinformował, że jest taki plan, aby rozdzielić inwestycje od bieżącego utrzymania dróg. Dodał, że dąży do tego aby Kierownikiem Referatu ds. dróg był drogowiec tj. osoba znająca się na utrzymaniu dróg, a także taka która będzie umiała kierować zespołem ludzi.
Radna Alina Puppel poprosiła o przygotowanie w formie uchwały planu sieci dróg.

Ad.2. Materiały na sesję.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak, który poinformował, że projekt uchwały dotyczy nabycia trzech działek stanowiących poszerzenie ulicy Pantery.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak  i powiedział, że uchwała dotyczy gruntów stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych. 

-   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak, który poinformował, że uchwała stanowi częściowe rozliczenie opłaty adiacenckiej.

- w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i poinformował, że raz w trakcie trwania kadencji trzeba podjąć takiego typu uchwałę. Dodał, że bez jej uchwalenia  nie można podejmować uchwał dotyczących miejscowych  planów.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lisi Ogon Południe" w miejscowości Lisi Ogon.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Modrej i Jantarowej w miejscowości Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wypoczynkowej i Wczasowej w miejscowości Ciele. 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Protokołowała:
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

Zbigniew Moroz
  
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 listopada 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (25 maja 2017, 08:51:27)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (25 czerwca 2018, 11:41:25)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 118