Protokół 28.06.2005

Nr 0063-2(5)2005                         Protokół

Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2005 roku od godz. 14:00 do 18:20.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności,  Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Skarbnik Gminy, państwo Krzysztof i Danuta Kliś, pani Marzanna Kreja –  Prezes Stowarzyszenia „Przymierze dla Gminy Białe Błota”, pani Alicja Kranz.

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Zapoznanie się ze stanem prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla tzw. pasma północnego gminy

2.        Omówienie materiałów na sesję.

3.        Sprawy bieżące i wnioski.

 

Ad 1

Radny Zenon Paplaczyk zwraca się o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/231/2004 Rady Gminy Białe Błota w sprawie sprzedaży  lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność  Gminy Białe Błota, który dotyczy przedłużenia terminu wykupu lokali ze względu na czas potrzebny dla dokonania wszystkich formalności związanych z kupnem.

Komisja wyraża zgodę na wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.

Zastępca Wójta przedstawił stan prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla tzw. pasma północnego gminy dla miejscowości Łochowo, Łochowice, Lisi Ogon. Stwierdza, że jedna sprawa jest w Sądzie Administracyjnym, ponieważ jedna osoba złożyła skargę na propozycje projektu przygotowaną przez Urząd Gminy. Formalnie należy czekać na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Radny Jacek Grzywacz pyta kiedy można liczyć na postęp w tej sprawie.

Zastępca Wójta stwierdza, że w tej sprawie nie można nic zrobić bez decyzji NSA.

Radny Jacek Grzywacz pyta czy nie byłoby lepiej sporządzić plany dla poszczególnych miejscowości.

Zastępca Wójta stwierdza, że nowe plany wymagają opracowania według nowych zasad, które wymagają określenia skutków finansowych. Poza tym plany są w części już realizowane a procedura wyłożenia nowych planów potrwałaby co najmniej kilka miesięcy.

Pani Marzanna Kreja zwraca uwagę, że Przewodniczący Rady Gminy poinformował ją, że na tej Komisji będzie rozpatrywana sprawa wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz że będzie zwołane wspólne posiedzenie wszystkich Komisji dla rozpatrzenia w/w sprawy. Stwierdza, że Przewodniczący Rady Gminy poinformował ją, że Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska na dzisiejszym posiedzeniu zajmie stanowisko.

Przewodniczący Komisji stwierdza, że Pani Kreja zaprezentowała sprawę naruszenia prawa na poprzedniej Komisji.

Pani Marzanna Kreja uważa, że Komisja powinna zająć stanowisko w sprawie naruszenia prawa. Jeśli Rada Gminy chciałaby usunąć naruszenie prawa to musi to zrobić podejmując stosowną uchwałę.

Przewodniczący Komisji stwierdza, że Komisja zapoznała się ze sprawą, ale nie wypracowała żadnego stanowiska w tej kwestii.

Pani Marzanna Kreja pyta w jakiej formie Rada Gminy ustosunkuje się do tej sprawy.

Przewodniczący Komisji odpowiada, że to jest pytanie do Przewodniczącego Rady.

Zastępca Wójta wyjaśnia, że Rada Gminy w ciągu miesiąca może usunąć naruszenie prawa w drodze uchwały, ale brak decyzji Rady Gminy w tej sprawie jest traktowany jak stwierdzenie braku naruszenia prawa.

Pani Marzanna Kreja stwierdza, że Radni muszą mieć świadomość skutków jakie wynikają z podejmowanych uchwał. Stwierdza, że Przewodniczący Rady Gminy poinformował ją pisemnie, że Komisja zapozna się z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Przestrzega Radnych przed odpowiedzialnością za narażenie Gminy na koszty związane z ustanowieniem uchwał niezgodnych z prawem i wypłatą ewentualnych odszkodowań.

Zastępca Wójta stwierdza, że Radni nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za skutki podejmowanych uchwał. Uchwała w sprawie planów zostanie zbadana przez sąd i jeśli zostanie unieważniona to prace nad opracowaniem planów rozpoczną się od nowa.

Ad 2

Zastępca Wójta omówił następujące projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy:

1)       w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Komisja zaakceptowała projekt jednogłośnie.

2)       w sprawie nadania nazw ulicom (Drzewce)

Komisja zaakceptowała projekt jednogłośnie.

3)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Przyłęki)

Zastępca Wójta poinformował, że pieniądze na ten plan są ujęte w budżecie.

Komisja zaakceptowała projekt 3 głosami za i 2 wstrzymującymi się.

4)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Murowaniec)

Zastępca Wójta poinformował, że urbaniści pomylili teren przy dawnym cmentarzu ewangelickim z zielenią cmentarną i należy to sprostować.

Komisja zaakceptowała projekt 4 głosami za i 1 wstrzymującym się.

5)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (Murowaniec)

Komisja w sprawie projektu uchwały oddała 2 głosy za i 3 wstrzymujące się.

6)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (Łochowice)

Komisja zaakceptowała projekt 3 głosami za i 2 wstrzymującymi się.

7)       w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Komisja zaakceptowała projekt jednogłośnie.

8)       w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Komisja zaakceptowała projekt jednogłośnie.

9)       w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Zastępca Wójta poinformował, że projekt tej uchwały zostanie wycofany z porządku obrad.

10)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Państwo Kliś wyjaśnili, że zakup drogi umożliwi dalsze funkcjonowanie ich gospodarstwa rybnego, ponieważ po zakupieniu sąsiedniego gruntu przez osoby prowadzące działalność rolną duży podział hałasu może wypłoszyć ryby a dalsze pozostawianie drogi we własności gminy powoduje korzystanie z niej przez wszystkich chętnych, którzy mogą zakłócać właściwe gospodarowanie stawami. Proponują ewentualny podział drogi wzdłuż, tak aby sąsiedzi mieli dojazd do łąk.

Zastępca Wójta stwierdza, że projekt uchwały jest najlepszym, zgodnym z prawem rozwiązaniem na korzyść państwa Kliś. Stwierdza, że nie można sprzedać drogi w całości państwu Kliś ponieważ użytkownikami drogi mogą być również sąsiedzi.

Komisja wnioskuje o sprzedaż Państwu Kliś obu działek 59/1 i 59/2.

11)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej i zmiany uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr XX/301/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych

Komisja zaakceptowała projekt jednogłośnie.

12)    w sprawie Statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie

13)    w sprawie Statutu Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach

Członkowie Komisji zdecydowali się na podjęcie decyzji w sprawie statutów ośrodków kultury na sesji po wysłuchaniu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

14)    w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Członkowie Komisji zdecydowali się na podjęcie decyzji w sprawie w/w regulaminu na sesji po wysłuchaniu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

15)    w sprawie pokrycia kosztów utrzymania etatu Policji

Komisja w sprawie projektu uchwały oddała 1 głos za, 2 przeciw i 2 wstrzymujące się.

16)    w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005

Zastępca Wójta poinformował, że zmiany w budżecie dotyczą zakupu gimbusa oraz zmiany zapisu przeznaczenia pożyczki z BOŚ.

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie Gminy.

17)    w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.

18)    w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta (projekt Radnego Henryka Sykuta)

Członkowie Komisji zdecydowali się na podjęcie decyzji w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta na sesji.

Zastępca Wójta prosi o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Komisja wyraża zgodę na wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.

Ad. 3

Radny Leszek Wątorski zwraca uwagę na konieczność naprawienia utwardzonych nawierzchni dróg gminnych, ponieważ ich stan szybko się pogarsza a dotychczasowe naprawy były wykonywane niestarannie i niesystematycznie.

Radny Jacek Grzywacz zwraca uwagę, że trzeba w Łochowicach na słupach trzeba zamontować lampy, ponieważ mieszkańcy bardzo się niecierpliwią.

- zgłasza, że nic się nie dzieje w sprawie boiska w Łochowicach a Pani Kladzińska ciągle odkłada tę sprawę na później,

Przewodniczący Komisji przedstawił propozycje planu pracy Komisji na III kwartał 2005 r. Posiedzenia odbędą się 23.08, 13.09 i 27.09 o godz. 14:00.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:                                                       Przewodniczący Komisji

Jacek Rakoczy                                       Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska                                                 

                                                                                             Tomasz Pilch

Członkowie Komisji:

Bonalski Jacek

Grzywacz Jacek

Kiełczyńska Ewa

Wątorski Leszek

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (7 lipca 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2006, 09:30:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1188