Protokół 23.08.2005

Nr 0063-2(6)2005                         Protokół

Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 sierpień 2005 roku od godz. 14:00 do 15:50.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności,  Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski.

 

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Zapoznanie się ze stanem realizacji planowanej na 2005 rok rozbudowy oświetlenia ulic w gminie.

2.        Omówienie materiałów na sesję.

3.        Sprawy bieżące i wnioski.

 

Ad 1

Komisja zapoznała się z wnioskiem Państwa Kliś o zorganizowanie na terenie działek 59/1 i 59/2 w Lisim Ogonie spotkania Radnych w celu zapoznania się przez nich z sytuację na drodze gminnej obejmującej w/w działki. Komisja stwierdza, że można zorganizować takie spotkanie dla zainteresowanych tą sprawą Radnych.

Przewodniczący Komisji stwierdza, że w przedmiotowej sprawie są również inni mieszkańcy, którzy deklarują chęć korzystania z w/w drogi i w związku z tym nadzór prawny Wojewody unieważni ewentualną uchwałę Rady Gminy w sprawie sprzedaży tej drogi. Stwierdza, że Komisja zajęła już stanowisko w tej sprawie na poprzednim posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdza, że wizyta u Państwa Kliś niewiele zmieni ponieważ z zgodnie z przepisami prawa z drogi gminnej mogą korzystać wszyscy chętni. Proponuje Komisji wspólną wizytę roboczą wraz z innymi zainteresowanymi Radnymi na przedmiotowej drodze.

Przewodniczący Komisji stwierdza, że Przewodniczący Rady Gminy może zorganizować w przyszłym tygodniu na terenie działek 59/1 i 59/2 w Lisim Ogonie spotkanie dla zainteresowanych sprawą Radnych. Uważa, że Przewodniczący Rady Gminy oprócz merytorycznej Komisji może zawiadomić wszystkich Radnych, że jeżeli wyrażają zainteresowanie to mogą wziąć udział w takim spotkaniu, które jednak nie jest obligatoryjne.

Przewodniczący Rady Gminy pyta jaki termin takiej roboczej wizyty pasowałby Komisji.

Radny Jacek Bonalski stwierdza, że może on wziąć udział w takiej wizytacji w poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek w przyszłym tygodniu o dowolnej godzinie.

Przewodniczący Komisji stwierdza, że może się dostosować do ustalonego przez Przewodniczącego Rady Gminy terminu.

 

Zastępca Wójta przedstawił stan realizacji planowanej na 2005 rok rozbudowy oświetlenia ulic w gminie.

Radny Jacek Bonalski pyta czy zostały podjęte jakieś prace nad budową trzech punktów oświetleniowych przy ulicy Kruszyńskiej w Białych Błotach, które miały być ujęte w budżecie na 2005 rok.

Zastępca Wójta stwierdza, że w końcu czerwca rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektów budowy punktów oświetleniowych, ale od dwóch miesięcy Zakład Energetyczny nie wykonał żadnego punktu. Na razie Zakład Energetyczny wystąpił o budowę 19 lamp z czego 18 trafiło do projektantów. Przewidzianych do realizacji jest blisko 70 lamp, więc ich wykonanie można ocenić na około 25%. Stwierdza, że projekt na ulicę Kruszyńską obejmuje budowę 10 lamp.

Radny Jacek Grzywacz przypomina, że w Łochowicach nad kanałem stoją słupy oświetleniowe, na których trzeba tylko zamontować lampy.

Radny Jacek Bonalski stwierdza, że mieszkańcy Drzewiec interweniują w sprawie zamontowania lamp na stojących już tam słupach.

Zastępca Wójta stwierdza, że trzeba spytać Zakładu Energetycznego o zgodę na montaż lamp na tych słupach a na przyszły rok przewidziana jest budowa pięciu lamp na drodze do Drzewiec.

Przewodniczący Rady Gminy uważa, że Wójt Gminy powinien występować z pismem do Zakładu Energetycznego aby zintensyfikował działania zmierzające do budowy ujętych w budżecie Gminy punktów oświetleniowych. Pyta ile z zapisanych w budżecie punktów oświetleniowych może być zrealizowane w tym roku i czy jakaś lampa zaświeci w tym roku.

Zastępca Wójta stwierdza, że jego zdaniem jeśli jesień się nie przedłuży to w tym roku nie zaświeci żadna nowa lampa.

Radny Jacek Grzywacz przypomina Zastępcy Wójta o zebraniu w Łochowicach w sprawie zapachów, na których uciążliwość skarżą się nowi mieszkańcy.

Radny Jacek Bonalski pyta czy odbył się już przetarg na budowę ulicy Guliwera w Białych Błotach.

Zastępca Wójta stwierdza, że tak i wykonawca powinien przystąpić do wykonania inwestycji.

Radny Leszek Wątorski pyta czy jest nadzieja, że budynki gminne w Białych Błotach zostaną zgazyfikowane w tym roku.

Zastępca Wójta stwierdza, że jest taka nadzieja.

Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Pani Pulkowskiej w sprawie przekazania jej mieszkania komunalnego oraz stanowisko Wójta Gminy w przedmiotowej sprawie.

Komisja nie zgłaszała zastrzeżeń co do odpowiedzi Wójta Gminy w/w sprawie.

Ad 2

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska nie omawiała projektów uchwał.

Ad. 3

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska jednogłośnie pozytywnie opiniuje wniosek o przyspieszenie działań mających na celu uzyskanie uzgodnień z Zakładem Energetycznym niezbędnych do wykonania projektu budowy punktów oświetleniowych i możliwie szybkie wyłonienie wykonawcy w/w inwestycji.

- przyjęła wniosek Radnego Leszka Wątorskiego o podjęcie działań zmierzających do usunięcia zagrożeń wynikających z niewłaściwego parkowania samochodów ciężarowych dowożących towar do Polomarketu w Białych Błotach.

- przyjęła wniosek Radnego Leszka Wątorskiego o pilne podjęcie działań zmierzających do wykupu części drogi Państwa Orzechowskich z Łochowa, zajętej i wystawionej na sprzedaż przez Komornika 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:                                                       Przewodniczący Komisji

Jacek Rakoczy                                       Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska                                                 

                                                                                             Tomasz Pilch

Członkowie Komisji:

Bonalski Jacek

Grzywacz Jacek

Kiełczyńska Ewa

Wątorski Leszek

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (30 listopada 1999)
Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2006, 09:36:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1177