PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 22 marca 2017 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 22 marca  2017 r.,
 o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy p. Maciej Kulpa, Sekretarz Gminy p. Agnieszka Piętka Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Inwestycji p. Bartosz Wiese, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek,  Kierownik Centrum Edukacji i Sportu  Patrycjusz Migawa, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak, Kierownik GOPS p. Bogumiła Bajgot, Zastępca Kierownika GOPS p. Alicja Piskuła, inspektor p. Andrzej Pasek.

Posiedzenie Komisji prowadził p. Zbigniew Moroz.

Na posiedzeniu Komisji nieobecny był radny p. Sebastian Orlik.

Porządek posiedzenia :
1) Plan rozwoju sieci drogowej w gminie Białe Błota.
2) Zapoznanie się z projektem uchwał na sesję.
3) Sprawy bieżące.

Ad.2 Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.
 
1.W sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r. 
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.
Pani Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła zmiany w budżecie gminy w dziale ochrona zdrowia i pomoc społeczna, które dotyczą dostosowania ich do nowej klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiła wydatki związane z terapią zajęciową. W dziale rodzina zmiany dotyczą utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w filii Przedszkola w Zielonce. 
Pani Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła zmiany w budżecie dotyczące działu transportu i łączności i opisała wydatki związane z uruchomieniem linii autobusowej nr 96. Opisała również zmiany dotyczące nowych kwalifikacji budżetowych przy sprzedaży wyrobów i usług z terapii zajęciowych.  
Pani Skarbnik omówiła również wydatki związane z prowadzoną infrastrukturą drogową, które dotyczą np. projektu ul. Sokolej w Murowańcu oraz budową ul. Kaplicznej w Białych Błotach, a także podała rozliczenie wydatków związane z realizacją projektów budowy ulic w Białych Błotach, Murowańcu i Przyłękach dotyczących rozbudowy zatoczek autobusowych.
Podczas rozliczenia budżetu Gminy p. Skarbnik przedstawiła rozliczenie remontu budynku Urzędu Gminy w Białych Błotach, który dotyczy remontu dachu, wymiany pieca i ocieplenia budynku. 
Pan Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju p. Bartosz Wiese  zapytany przez radnych o remont budynku Urzędu opisał zakres robót związany z remontem jaki będzie realizowany w 2017 r.
Pani Skarbnik Lucyna Krasulak przedstawiła też wydatki związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Łochowie oraz zakres prac remontowych budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka”, a także omówiony został projekt budowy budynku świetlicowego w Zielonce.
Wywiązała się dyskusja na temat wydatków z budżetu oraz na temat firm, które będą realizowały remont Urzędu Gminy.

Ad.3 Sprawy bieżące:

Pan Andrzej Pasek został zapytany o sposób dofinansowania projektu na zmianę ogrzewania z tradycyjnego na ekologiczne. Opisał problematykę związaną z uzyskaniem dofinansowania na w/w wymianą. Sekretarz Gminy Agnieszka poinformowała, że obecnie rozpatrywane są 83 wnioski na zmianę ogrzewania oraz 22 wnioski na pompy ciepła. 
 
Komisja podjęła dyskusję na temat remontu  budynku Urzędu Gminy.

Ad.2 Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.

3. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek poinformowała, że w danym roku kalendarzowym nie uległa zmianie współpraca z przychodnią weterynaryjną Czapla, która wykonuje usługi dla Urzędu Gminy. Zmianie nie uległa również współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Bydgoszczy, które zajmuje się odbieraniem bezdomnych psów z rejonu naszej gminy.

4. w sprawie udzielenia pomocy Staroście Bydgoskiemu w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1538 C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia.

Kierownik Referatu Inwestycji p. Bartosz Wiese omówił rozbudowę drogi powiatowej nr 1538C polegającą na budowie chodnika w Przyłękach.
Wywiązała się dyskusja na temat rozbudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy.

5. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczącego zaopiniowania uchwały nr RGK.0007.1.2017 Rady Gminy Białe Błota w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

6. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Kierownik Centrum Edukacji i Sportu p. Patrycjusz Migawa przedstawił  członkom komisji zaopiniowaną przez Kuratora uchwałę dot. sieci szkół. Poinformował , że ZNP jest przeciwny reformie.

7. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota.

Pan Patrycjusz Migawa poinformował, że uchwala  reguluje i normuje zasady bezpieczeństwa na boiskach Orlik. 

8. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;

Projekt uchwały omówił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak.

9. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.15.2017).    

Projekt uchwały omówił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak.

10. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych ( KGP.0006.16.2017).

Projekt uchwały omówił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak.

11. w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Białe Błota

Projekt uchwały omówił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak.

12.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018” za rok 2016.

Zastępca Kierownika GOPS p. Alicja Piskuła przedstawiła sprawozdanie i poinformowała, że zwiększył się zakres pracy asystentów rodziny, którzy współpracują z rodzinami dzieci niepełnosprawnych.  Kierownik GOPS p. Bogumiła Bajgot dodała, że problem niepełnosprawności dziecka dotyczy całej rodziny i powinien wspierać ja psycholog rodzinny i zaznaczyła, że asystent rodziny ma wspierać i pomagać rodzinom.

Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji zapoznał członków z pismami, które wpłynęły do komisji:
- pismo Sołtysa Łochowa dotyczące wniesienie opłaty za psy –komisja jednogłośnie odrzuciła wniosek o wprowadzeni opłaty za posiadanie psa.
- wniosek dotyczący wydzierżawienia działki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach – komisja jednogłośnie poparła wniosek OSP.  Przewodniczący
 Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
                                                                                                
                                                                                                           p. Zbigniew Moroz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 marca 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (30 października 2017, 09:24:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158