PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 22 sierpnia 2017 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 22 sierpnia  2017 r.,
 o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Inwestycji Bartosz Wiese,  kierownik Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu  Patrycjusz Migawa, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego  Andrzej Wiekierak oraz inspektor Karolina Gaca.
Posiedzenie Komisji prowadził p. Zbigniew Moroz.

Na posiedzeniu Komisji nieobecna była radna Gabriela Żernicka.

Porządek posiedzenia :
1) Realizacja inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy na 2017 r.
2) Zapoznanie się z projektem uchwał na sesję.
3) Sprawy bieżące.

Ad.2 Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.

- w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Karolina Gaca, która poinformowała, iż mieszkańcy muszą okazać się dokumentem potwierdzającym montaż i demontaż pieca. Dodała, że mieszkańcy są zadowoleni, ze dofinansowanie wzrośnie o 1000 zł.

Ad.1. Realizacja inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy na 2017 r.

Informacje na temat inwestycji przedstawił kierownik Bartosz Wiese przedstawiając stopień realizacji inwestycji tj.:
- dotacja 15 000 zł dla powiatu nie zostanie zrealizowana, gdyż po 4 przetargach nikt się nie zgłosił do realizacji inwestycji;
- ścieżka pieszo- rowerowa z Łochowa została już zaprojektowana;
- ulica Boruty w Białych Błotach- inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy października;
- ulica Zawiła w Białych Błotach- inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy października;
- ulica Cała w Białych Błotach – inwestycja ma zostać zrealizowana w trzecim tygodniu października;
- ulica Chlebowa w Białych Błotach- inwestycja ma być zrealizowana do połowy grudnia;
- ulica Czajcza w Białych Błotach- inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy października;
- ulica Ulana w Białych Błotach- inwestycja ma zostać zrealizowana do końca listopada;
- ulica Zeusa w Białych Błotach- inwestycja ma zostać zrealizowana do końca listopada;
- ulica Czekoladowa w Białych Błotach- inwestycja ma zostać zrealizowana do końca listopada;
- ulica Olchowa w Białych Błotach- inwestycja ma zostać zrealizowana do końca listopada;
- ulica Piesza w Białych Błotach - inwestycja ma zostać zrealizowana miedzy październikiem, a listopadem;
- ulica Kapliczna w Białych Błotach jest zrobiony pierwszy etap;
- budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach – inwestycja w trakcie realizacji;
- ulica Parkowa w Białych Błotach-  inwestycja ma zostać zrealizowana do końca listopada;
- powstaną trzy nowe przystanki na linii autobusu nr 92.
- termomodernizacja Urzędu Gminy Białe Błota - firma rozpocznie remont od czwartku-
- budowa PSZOK – inwestycja w trakcie realizacji;
- projekt i budowa oświetlenia – realizacja I etapu do końca sierpnia, a drugiego etapu do końca września;-
- termomodernizacja ośrodka kultury w Łochowie na ten cel potrzebne będzie dodatkowo 25 000 zł

Radna Alina Puppel poruszyła sprawę zjazdów z drogi serwisowej na S5.
Kierownik Bartosz Wiese wyjaśnił, że zjazdów nie będzie bo one już teraz są nielegalne.
Radna Alina Puppel zapytała, co Urząd Gminy ma do zaproponowania mieszkańcom w tej sprawie, o jaką koncepcją dla mieszkańców będzie walczył. Zaproponowała zorganizowanie w tym temacie posiedzenia komisji.- członkowie komisji jednogłośnie poparli wniosek radnej.

Ad.2 Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.

 - w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.

Projekt uchwały omówił kierownik Patrycjusz Migawa.

- w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej.

Projekt uchwały omówił kierownik Patrycjusz Migawa.

- w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach w ośmioletnią Szkołę podstawową im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach.

Projekt uchwały omówił kierownik Patrycjusz Migawa.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.

Projekt uchwały omówił kierownik Patrycjusz Migawa.


- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Łochowie i Gimnazjum w Łochowie, w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie.

Projekt uchwały omówił kierownik Patrycjusz Migawa.

- zmieniająca uchwałę nr RGK.0007.134.2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Projekt uchwały omówił kierownik Patrycjusz Migawa.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Projekt uchwały omówił kierownik Andrzej Wiekierak.
Radna Alina Puppel powiedziała, że takich gruntów nie oddaje się. Budynek przy ulicy Hodowlanej nie ma jeszcze określonego przeznaczenia w związku z powyższym, w tym momencie jest to działanie przedwczesne.

- w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały omówił kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Projekt uchwały omówił kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Projekt uchwały omówił kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały omówił kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały omówił kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy.

Radna Alina Puppel poinformowała członków komisji, iż na sesji będzie wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej.

- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Radna Alina Puppel zaproponowała, aby taka uchwałę podjąć na koniec kadencji, a nie teraz.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedziała, że ta uchwała ma dotyczyć stanowiska wójta , a nie konkretnej osoby i błędem Rady Gminy było danie wójtowi tak niskiego wynagrodzenia na początku kadencji. Dodał, ze wyższe wynagrodzenie dałoby radnym większa kontrole nad działalnością wójta.

Ad.3 Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji zapoznał członków komisji o wnioskach, które wpłynęły do komisji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące wnioski:
- radnego Sebastiana Orlika i Bronisława Balcerowskiego w sprawie płotu przy ulicy Grabowej;
- zniesienie formy ochrony przyrody na dwóch drzewach w PrzyłękachPrzewodniczący
Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

 Zbigniew Moroz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 sierpnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (30 października 2017, 09:31:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140