PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 21 marzec 2018 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.


Protokół

Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 21.03.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu uczestniczyli:  przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz, radna Alina Puppel, radny Piotr Mądrzyński, radny Sebastian Orlik, radna Gabriela Żernicka, radny Krzysztof Kowalewski, p. Jan Jaworski Zastępca Wójta Gminy Białe Błota, p. Lucyna Krasulak Skarbnik gminy, p. Bogusława Bajgot Kierownik GOPS, p. Marlena Witkowska- Rypina Kierownik WTZ, Inspektor p. Aneta Malcer, p.Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Patrycjusz Migawa kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu oraz  mieszkaniec Gminy Białe Błota.

Posiedzenie komisji prowadził radny Zbigniew Moroz.

Na posiedzenie komisji spóźnił się radny Sebastian Orlik- przybył na posiedzenie o godz. 14.13)

Porządek posiedzenia:

1.Zapoznanie z projektami uchwał na sesję.
2.Inwestycje w oświacie.

Ad. 1 Pan Przewodniczący Zbigniew Moroz powitał wszystkich zebranych i przeszedł do omówienia dokumentów przygotowanych na najbliższe posiedzenie Rady Gminy.

- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania „Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-1018 za rok 2017.

Bogusława Bajgot Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały wskazując że założone zadania na lata 216-2018 są kontynuowane. GOPS zaczyna zawierać porozumienia ze stowarzyszeniami w celu stosowania wszelkiej profilaktyki i eliminowania błędów wychowawczych i wspierania rodzin.
Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały głosując 5 -za, przy 5 obecnych radnych.   

Bogusława Bajgot Kierownik GOPS poinformowała, że 20.03 br złożyła pismo do Urzędu Gminy w sprawie zwiększenia środków w budżecie. Pismo to zostało skierowane do Przewodniczącego Rady, komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, a dotyczy kwoty 80 tys zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, jak również kosztu zakupu samochodu. Obecnie użytkowany samochód wymaga naprawy. Mówiła, że w grudniu 2017r GOPS przekazał do budżetu gminy ponad 90.000 zł niewydatkowanych środków. W Domu Pomocy Społecznej, przybywa mieszkańców m. in. skierowanych do pobytu nakazem Sądu, a koszty utrzymania rosną. Zabezpieczonych na ten cel jest 305.000 zł natomiast potrzebne jest 310.000 zł.

Następnie głos zabrała Pani Marlena Witkowska Rypina Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, która poinformowała, że zostały źle wykonane roboty budowlane na dachu Warsztatów Terapii Zajęciowej. Obiekt jednak został dopuszczony do użytku natomiast zostały wskazane zalecenia. Złe wykonane robót jest konsekwencją wadliwego wykonania dachu, dużego remontu, rozbudowy WTZ w 2010 roku. Gmina i GOPS w 2013 rok przegrały proces sądowy z wykonawcą. W wyniku czego dach jest wadliwie wykonany, a pieniądze musiały zostać zapłacone wykonawcy.

Radna Alina  Puppel pytała jakie były zapisy w umowie zawartej z wykonawcą.

Kierownik WTZ p. Marlena Witkowska Rypina nie wypowiedziała się na temat treści umowy, dodała jednak że został wykonany remont trzech pracowni dlatego ze były zacieki na ścianie co udokumentowała pokazując ten fakt na zdjęciach. Prosiła radnych o przekazanie środków na sfinansowanie remontu dachu. Mówiła także o problemie z piecem, który wymaga naprawy.

Radny Sebastian Orlik stwierdził, że dach powinien być w całości zdjęty i położony nowy. Uważa, że w zleceniu powinien być zapis, iż odbiór gwarantuje wypłatę należności, a Radca prawny powinien dobrze sporządzić umowę.

Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz zapewnił, że obejrzy pokrycie dachu na WTZ

- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2018 rok.

Inspektor p. Aneta Malcer omówiła projekty uchwał wskazując że zmiana dotyczy wydatków. Przekazała, że otrzymuje pisma z Policji z prośbą, aby zmodernizować monitoring przy świetlicy w Łochowicach, co można wykonać w ramach programu. Są sygnały, że w tym miejscu dochodzi do aktów wandalizmu m. in została zdewastowana scena, która tam się znajduje. 
Projekty uchwał zostały przyjęte pozytywnie 6-za 

- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Kierownik p. Anna Zdunek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska przekazała, że w projekcie uchwały zmieniły się tylko kwoty i są one wyższe. Środki te zostaną przeznaczone m. in. na sterylizację i uśpienie kotów.

Radna Alina  Puppel pytała o statystykę z wydatkowania, ile interwencje było ze schroniska.

Kierownik p. Anna  Zdunek odpowiedziała, że takie dane może przesłać mailem.

Mieszkaniec Gminy Białe Błota mówił, że należałoby się zastanowić, nad czipowaniem zwierząt


Kierownik p. Anna  Zdunek uważa, że powinien powrócić podatek od posiadania psa. Ponoszone są duże koszty wyłapywania psów na terenie gminy. Rocznie około 20 osób zgłasza się, że chce oddać psa do schroniska.

Radna Alina Puppel pytała, czy w mediach ukazała się informacja, że samorząd nie jest odpowiedzialny za niechciane zwierzęta i należy je oddać do schroniska.

Mieszkaniec Gminy Białe Błota pytał jaki jest koszt opieki weterynaryjnej w skali roku.

Kierownik p. Anna  Zdunek  odpowiedziała, że w zeszłym roku na odławianie zwierząt zostało wydane 40.000 zł.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Moroz  wspomniał o miejscowości Ciele, gdzie powstały kurniki.

Kierownik p. Anna  Zdunek odpowiedziała, że była w tym miejscu i można stwierdzić, że odchody kurze zostały w znacznej części wywiezione, niestety to co zostało jest źle zabezpieczone, przechowywane i spływa do rowów melioracyjnych, a powinno być na szczelnym podłożu. Referat Ochrony Środowiska wnioskował o kontrolę w tej sprawie przez WIOŚ

Radna Alina Puppel pytała, czy został sporządzony protokół z zaistniałego stanu na tym terenie, a jeżeli taki protokół został sporządzony to czy zostanie on przesłany do WIOŚ.

Kierownik p. Anna  Zdunek  zapewniła, że taki protokół zostanie przesłany w ciągu 7 dni do WIOŚ.
Pan Przewodniczący zaproponował, żeby komisja pojechała na ten teren. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosując 6-za

-Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Białe Błota na okręgi wyborcze

Projekt został przedstawiony przez Inspektora p. Ryszarda Gołębia, który poinformował, że zgodnie z nową ustawą nowelizującą kodeks wyborczy wprowadza się zmiany, które dotyczą zasady wybierania, tworzenia okręgów. W Gminach powyżej 20.000 mieszkańców, a taką Gminą są Białe Błota będą okręgi wielomandatowe. Rada Gminy uchwala na wniosek Wójta podział na okręgi do końca marca. Następnie w ciągu miesiąca należy podjąć uchwałę o podziale na obwody głosowania. Będą trzy okręgi wyborcze z których zostanie wybranych 21 radnych. Jeżeli chodzi o obwody głosowania to będzie ich 15 tak jak do tej pory. Głosowanie odbędzie się na listy, lista musi przekroczyć próg 5%. Do prac będą powołane dwie komisje przez komisarza wyborczego. Wybory będą nagrywane, urny przeszkolone. Na terenie woj. kujawsko- pomorskiego powołanych jest dwóch komisarzy wyborczych. Został powołany ustawą urzędnik wyborczy. 
Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.

-Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. KGP. 0006.1.2018 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. KGP. 0006.2.2018 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce. KGP. 0006.3.2018 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. KGP. 0006.4.2018 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka KGP. 0006.5.2018 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. KGP. 0006.6.2018

Komisja przyjęła pozytywnie projekty uchwał.

-Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Kierownik p. Andrzej Wiekierak przekazał, że jest to uporządkowanie stanu po oddaniu inwestycji gminnej. Tą uchwałą zostaje dodana działka miejscowości Zielonka przy ul. w Bydgoskiej. Wyposażamy w majątek gminny żłobek w Łochowie. Chodzi o to, żeby był dokładnie przypisany zarządca terenu.

-Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
Komisja przyjęła pozytywnie projekty uchwał 6-za 


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Kierownik p. Andrzej Wiekierak przekazał, że chodzi o działkę pod przepompownię ścieków, działka została wydzielona.

-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Kierownik p. Andrzej Wiekierak poinformował, że chodzi o miejscowość Zielonka. Jest to uchwała porządkująca ten teren. 

-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Kierownik p. Andrzej Wiekierak mówił, że jest to łącznik. Wspomniał o korespondencji, która wpłynęła go Gminy i będzie omawiana na sesji. Pismo to dotyczy miejscowości Przyłęki, a konkretnie ustawienia tam lamp. Gmina zwróciła się do Agencji, a Agencja odpisała, że w zamian wydania zgody na ustawienie lamp chętnie bezpłatnie przekaże te grunty.

Komisja przyjęła pozytywnie projekty uchwał.

-Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Skarbnik gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały w którym wskazała, że budżet zostaje zwiększony o kwotę 359.172 zł.

Radna Alina Puppel pytała czego dotyczą wydatki na administrację publiczną i o jakie wyposażenie pomieszczeń chodzi.

Skarbnik gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że chodzi o wynajmowane pomieszczenia w budynku nad Pocztą, które muszą być wyposażone. Obecnie jest za mało pomieszczeń.

Radna Alina Puppel pytała o przekazanie terenu w Zielonce pod zarząd żłobka. Czy jest to uzgodnione z Centrum Edukacji i Sportu, czy z dyrektorem żłobka.

Kierownik p. Patrycjusz Migawa przekazał informacje jakie tereny Centrum ma otrzymać. Została wykonana inwentaryzacja dot każdego placu zabaw. Centrum ma otrzymać tzw. teren sołecki.
Pan Siemiński pytał, czy jest projekt na scenę, która obecnie jest zniszczona, a zaplanowane jest przeznaczenie na ten cel 30.000 zł.

Radna Alina Puppel pytała o budynek w Łochowicach, który obecnie jest w złym stanie technicznym

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski odpowiedział, że obiekt został oceniony przez fachowca, który stwierdził, że zagrożeniem jest tam instalacja elektryczna której wymiana stanowi koszt około 5.000 zł.

Komisja wydała negatywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.

-Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła projekty uchwał.

Ad 2. W kolejnej części spotkania omawiano temat dot. inwestycji planowanych w oświacie.

Kierownik p. Patrycjusz Migawa przekazał, że są to inwestycje bieżące które cały czas trwają, a więc rozbudowa budynku w Przyłękach, termomodernizacja budynku w Łochowie. Niezbędne jest wykonanie kolejnego etapu instalacji elektrycznej w szkole podstawowej. Zasygnalizował, że nie ma miejsc w przedszkolach dla dzieci dlatego w latach następnych niezbędne będzie wybudowanie nowego 10 oddziałowego przedszkola prawdopodobnie w Cielu, gdzie szacowany koszt stanowiłby 5-6 mln zł. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsc w przedszkolach dla dzieci 3 letnich i starszych. Zastępca Wójta dodał, że ukazują się programy w Urzędzie Marszałkowskim, które w jakiejś części dofinansowałyby budowę przedszkola. Mówił o budowie Centrum Kultury, gdzie koszt stanowiłby ok 950.000 zł. W trakcie dyskusji wspomniał, że wiele spraw w Urzędzie Gminy jest obecnie prostowanych, jednak na pewno wiele inwestycji jest jeszcze źle wykonanych.

Radny Krzysztof Kowalewski pytał o kotłownie w Łochowie, czy została zlikwidowana i jaki był koszt jej likwidacji

Kierownik p. Patrycjusz Migawa poinformował, że wszystkie budynki obecnie podłączone są pod piec gazowy, jest to tańsze w utrzymaniu.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Protokołowała:
A. Cabańska
metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (21 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (18 kwietnia 2018, 09:14:22)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (6 września 2018, 10:29:16)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 140