PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 18 kwietnia 2018 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.

 
Protokół 
ze spotkania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska    
z dnia 18.04.2018r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
  
 
    W spotkaniu komisji uczestniczyli: przewodniczący komisji Zbigniew Moroz, radna Alina Puppel, radny Sebastian Orlik, radna Gabriela Żernicka, radny Krzysztof Kowalewski,   Andrzej Świstowski inspektor, Witold Kostencki kierownik referatu utrzymania dróg, podinspektor Michał Sidor, Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego oraz p. Adam Jaroszewicz  mieszkaniec Kruszyna Krajeńskiego. 

(nieobecny radny Piotr Mądrzyński)
 
Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek spotkania:
 
1.      Melioracja w gminie Białe Błota,
2.      Wolne wnioski.
 
Ad. 1.  Melioracje w gminie Białe Błota
 
Inspektor Andrzej Świstowski
poinformował, że melioracja w gminie Białe Błota, do tej pory była wykorzystywana w rolnictwie. Obecnie coraz więcej terenów jest zabudowanych. Kiedyś większość rowów melioracyjnych służyła do nawadniania i odwadniania terenów, obecnie gorzej jest z odwodnieniem w związku z tym, że na tereny rolne wkroczyło budownictwo mieszkaniowe. Brak planów zagospodarowania powoduje, że wydawane są decyzje o warunkach zabudowy, co powoduje ekspansję w tereny rolne. Największy problem jest w Murowańcu i w Kruszynie Krajeńskim. Istniejąca melioracja nie jest przystosowana do obsługi budownictwa mieszkaniowego. Często mieszkańcy wymuszają na gminie wybudowanie drogi. Niektóre tereny są wadliwe, jako przykład podał ul. Łąkową w Kruszynie Krajeńskim, gdzie  przy dużych opadach  rowy są niewydolne. Raz w roku główne rowy są konserwowane, lecz pieniędzy na ten cel jest mało. Niezbędny jest plan zagospodarowania  terenu, a tam gdzie jest budownictwo powinny być łąki.
 
Witold Kostencki kierownik referatu utrzymania dróg dodał, że nie jest w stanie zagwarantować tego, że pewne ulice będzie mógł utrzymać w jakimkolwiek stanie, ponieważ będą one cały czas pod wodą. Jako przykład podał ul. Altanową w Drzewcach, ul. Jasną w Kruszynie,  ul. Kwiatową i ul. Łąkową. Mówił, że nie można wypompować wody, bo nie ma gdzie tego zrobić. Ludzie budując się podwyższają teren i odprowadzają wszystkie wody z posesji bezpośrednio na drogę. Bez kompleksowego rozwiązania odwodnienia dróg w Murowańcu i Kruszynie Krajeńskim problem nie zostanie rozwiązany.
 
Inspektor Andrzej Świstowski wspomniał, że dolne odcinki rowów są w gestii wykonawcy S5. Obecnie Kruszyn Krajeński był zatopiony, teraz poziom wody się obniża. Mówił, że na jego działce poziom wód gruntowych po opadach wynosi 10 cm od powierzchni trawy, woda w ogóle nie odpływa.
 
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz zwrócił uwagę, że wszystkie przepływy wód- przepusty są pozapychane.
 
Radna Alina Puppel pokazała zdjęcie z narożnika ul. Sokolej i drogi powiatowej, gdzie obecnie teren jest w rękach prywatnych. Znajdujący się na tym terenie kolektor zostanie wyburzony. Wspomniała, że w styczniu na komisji Gospodarki mówiła, że należałoby ten teren przekazać do gminy celem zagospodarowania jako  rekreacyjny.
 
Kierownik Witold  Kostencki dodał, że jest to czynny kolektor. Jeżeli ktoś sprzeda  tą działkę i wyburzy kolektor to straci to sens.
 
Radna Alina Puppel poinformowała, że działka ma pow. 3.000 m, obecnie nastąpiło jej uporządkowanie. Wyraziła swoje niezadowolenie i żal, że na sesji w dniu 17.04.2018r. środki zostały zdjęte bez merytorycznego uzasadnienia. Mówiła, że szkoda iż na sesji nie było nikogo z referatu utrzymania dróg, co pomogłoby merytorycznie wesprzeć zmiany w budżecie tego dotyczące. Mówiła, że na osiedlu „Cztery Pory Roku” stoi woda  a nad nią  przebiega linia wysokiego napięcia. Wspomniała, że w Murowańcu jest plan zagospodarowania przestrzennego, co niczego nie zmienia.
 
Zdaniem p. Witolda Kostenckiego do kanalizacji w Murowańcu można by podłączyć całe osiedle.
 
Radna Alina Puppel zasygnalizowała, że na ul. Diamentowej w Murowańcu  jest woda.
 
Mieszkaniec miejscowości Kruszyn Krajeński  wspomniał, że  na teren przy ul. Osiedlowej od lat wysypywany jest gruz, śmieci. Obecnie teren jest podniesiony o metr, woda zalewa inne działki. Klienci kupią taką działkę, która jest zasypana piaskiem nie wiedząc, że pod ziemią jest pełno śmieci. W tym miejscu powinna być łąka zalewowa i brak możliwości zabudowy.
 
Radna Gabriela Żernicka stwierdził, że należałoby ludzi ostrzegać jeżeli są zainteresowani kupnem takiego terenu.
 
Inspektor Andrzej Świstowski mówił, że w warunkach zabudowy jest ostrzeżenie  o tym jakie to są tereny. Jeżeli rów przylega do danej posesji to jest zapis, że ten rów należy utrzymać, lecz ludzie wolą o tym nie wiedzieć i wówczas dzwonią do gminy, że mają  problem.
 
Zdaniem radnej Aliny Puppel gmina nie chwali się informacjami, gdzie znajduje się bagno.
 
Radna Gabriela Żernicka pytała, czy gmina nie ma takiej mocy aby wskazać, że na danej działce znajduje się rów z nakazem jego odtworzenia.
 
Inspektor Andrzej Świstowski przedłożył kilka pism przygotowanych do mieszkańców ul. Diamentowej o odtworzenie rowów. Mówił o rowie, który zniknął z map, bo geodeta go nie zauważył. Ten rów był źle wykonany, nie ma uzbrojenia tego rowu.
 
Kierownik Witold Kostencki
wspomniał, że gmina kiedyś opracowała jakieś plany, które obecnie należałoby zaktualizować.
 
Radna Alina Puppel wspomniała, że wójt Jaworski szuka tych planów.
 
Inspektor Andrzej  Świstowski dodał, że były to plany prawdopodobnie odwodnienia ulic.
 
Mieszkaniec miejscowości Kruszyn Krajeński  proponował, aby na poszczególnych terenach opracować  miejscowe plany zagospodarowania. 
 
Kierownik Witold Kostencki stwierdził, że jeżeli się wybuduje kanalizację deszczową i odprowadzi  ją do tych odbiorników to będzie tylko problem, ponieważ będzie więcej wody z utwardzonych jezdni i zostanie zatopiona większa powierzchnia. Uważa, że bez kompleksowego rozwiązania nie można tego wykonać.
 
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz  proponował przejrzeć wszystkie rowy od kanału w górę.  
 
Radna Gabriela Żernicka mówiła, aby wystosować wniosek dot. opracowania koncepcji odprowadzenia wód w newralgicznych miejsc.    
 
Radny Krzysztof Kowalewski wspomniał, że na sesji przekazano 100.000 zł na projekt gospodarki wodami opadowymi w sołectwie Kruszyn Krajeński.
 
Radna Alina Puppel wnioskowała o wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego  w Kruszynie Krajeńskim. Stwierdziła, że każde zebranie w Kruszynie Krajeńskim dotyczy rowów. Proponowała, aby rozpocząć inwentaryzację istniejącej infrastruktury rowów od Kruszyna Krajeńskiego, następnie sołectwa Murowaniec i na podstawie tego zrobić plan zagospodarowania przestrzennego.
Proponowała również  opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze rowu w pobliżu ul. Leśnej  w miejscowości Kruszyn Krajeński  celem przeznaczenia terenu pod łąki, a nie na działki budowlane.
 
Radna Gabriela Żernicka zaproponowała wniosek, aby odszukać projekty odwodnienia terenów Gminy Białe Błota w latach 2000-2002
 
Komisja pozytywnie przyjęła ww. wniosek głosując 5 głosów „za” przy 5 obecnych radnych  
 
Inspektor Andrzej  Świstowski wątpił, aby w ogóle taki projekt był.
 
Radna Alina Puppel poinformowała, że razem z radnym Mądrzyńskim była przed sesją w obszarze rowu i  oczyszczali rów z gałęzi, które blokowały przepływ. Pytała, czy radni otrzymają aktualizację stanu rowów melioracyjnych.
 
Inspektor Andrzej Świstowski mówił, że zrobił specyfikację konserwacji rowów.
 
Następnie przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz odczytał wniosek przedsiębiorcy z Murowańca dot. możliwości przejęcia terenów pod drogi przez gminę. Dodał, że nie wyraża na to zgody, ponieważ gminie ta droga  jest niepotrzebna.
 
Komisja negatywnie zaopiniowała ww. wniosek przedsiębiorcy głosując 5 „za” odrzuceniem wniosku przy 5 obecnych radnych.                                                                                             
 
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz  mówił także o piśmie mieszkanki ul. Duńskiej.
 
Podinspektor Michał Sidor mówił, że mieszkanka zarzuca gminie niewłaściwie wybudowanie drogi. Pani ma wyjście na ulicę o szerokości 1m od furtki, i nie ma chodnika. Ulica ta była zaprojektowana jako pieszojezdnia.
 
Kierownik Witold Kostencki dodał, że na ww. ulicy zostało zainstalowano lustro, zamontowano próg zwalniający. Ostatni wniosek mieszkanki dot. zmiany pierwszeństwa przejazdu. Obecnie pierwszeństwo jest z ul. Duńskiej w ul. Chlebową. Zmiana nastąpi po zakończeniu inwestycji związanej z przebudową ul. Chlebowej.
 
Radna Gabriela Żernicka stwierdziła, że w czasie budowy ul. Chlebowej, materiał był składowany przy ul. Drzewnej, co spowodowało zniszczenie  pobocza, krawężników na obu ulicach. Pytała, kto jest odpowiedzialny za odtworzenie tej drogi.
 
Radna Alina Puppel mówiła, że odpowiedzialne są  inwestycje - odbiór prac.
 
Kierownik Witold  Kostencki poinformował, że nie wie, czy ul. Chlebowa została odebrana.
 
Radna Gabriela Żernicka kontynuując stwierdziła, że podatnicy za to płacą i już zapłacili za zrobienie ul. Duńskiej i Dalekiej.
 
Kierownik Witold  Kostencki
przekazał, że w odpowiedzi na pismo mieszkanki ul. Duńskiej wskazał, że po zakończeniu dalszej budowy ul. Chlebowej zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ul. Chlebowej i  ul Duńskiej zostanie przeanalizowana.
 
Radna Gabriela Żernicka podsumowując stwierdziła, że komisja zapoznała się ze stanem faktycznym oraz pismem mieszkanki ul. Duńskiej i otrzymała w tej sprawie odpowiedź z referatu utrzymania dróg.
 
Podinspektor Michał Sidor dodał, że mieszkanka ta wnosi o zmianę statusu drogi publicznej na drogę  wewnętrzną. Czyli w tym wypadku droga powinna zostać zamknięta.
 
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz
 odczytał kolejne pismo skierowane do komisji od mieszkanki Łochowa, która zwraca się z prośbą o wykupienie przez gminę należącej do niej działki.
 
Radna Alina Puppel wspomniała, że wystąpi do wójta o przywrócenie środków na ul. Albatrosa. Prosiła przedstawicieli referatu utrzymania dróg o interwencję w tym temacie, aby na kolejnej sesji taka treść w uchwale  budżetowej się pojawiła. Dodała, że ubolewa że nikogo z referatu utrzymania dróg nie było na sesji.
 
Radna Gabriela Żernicka pytała o ul. Laskową w Trzcińcu. Wspomniała, że z funduszu sołeckiego zostało przeznaczone 24.000 zł na wykonanie projektu. Były wnioski, aby wyrównać tą ulicę.
 
Kierownik Witold Kostencki zapewnił, że ulica ta zostanie wyrównana zgodnie z harmonogramem.
Radny Krzysztof Kowalewski mówił o ul. Ogrody w Cielu. Stwierdził, że należałoby na tej ulicy wysypać kruszywo.
 
Kierownik Witold  Kostencki wspomniał, że został ogłoszony przetarg na zakup przez gminę kruszywa.
 
Radna Alina Puppel pytała dlaczego sprzęt wyrównujący  drogi wyjechał z Murowańca.
 
Kierownik Witold Kostencki odpowiedział, że  obecnie równiarka jest serwisowana.
 
Na komisje przybył p. Andrzej Wiekierak.
 
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz odczytał prośbę mieszkanki Łochowa, która zwraca się z prośbą o wykupienie jej działki przez gminę.
 
Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego przekazał, że już została podjęta uchwała w tej sprawie.
 
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz pytał jak wyglądają sprawy planów zagospodarowania przestrzennego w gminie.
 
Kierownik p. Andrzej Wiekierak odpowiedział, że kilka spraw jest rozpoczętych. Niektóre sprawy czekają  na studium. Mówił, że w okolicach sierpnia lub września kilka planów zostanie przedłożonych do uchwalenia.
 
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz pytał o ul Kwiatową w Kruszynie Krajeńskim.
 
Kierownik p. Andrzej Wiekierak  mówił, że jeżeli chodzi o ul. Kwiatową to temat jest jakby „zamrożony”. Nie można było uzyskać uzgodnienia z PSE. Plan był podjęty dlatego, że niektóre tereny były poblokowane pod jeszcze jedną linię energetyczną.
 
Następnie dyskutowano na temat odprowadzania wód opadowych z terenów gminy.
Radna Alina Puppel pytała o aktualizacje studium.
 
Kierownik p. Andrzej Wiekierak stwierdził, że pieniądze na studium zostały przeznaczone na sesji. Będzie czas na składanie wniosków.
 
Ad. 2. Wolne wnioski.
 
Radna Gabriela Żernicka zabrała głos w sprawie żab w Trzcińcu.  Żaby są masowo rozjeżdżane przez samochody na drodze powiatowej. Proponowała, aby komisja wystosowała w tej sprawie wniosek do ochrony środowiska.

Wniosek:
Komisja wystosowała wniosek do referatu ochrony środowiska o zajęcie się tematem migrujących żab  w obrębie cieków wodnych np.: w miejscowości Trzciniec – ulica powiatowa i inne.
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie głosując 5 „za” przy 5 obecnych radnych.
 
Radna Alina Puppel prosiła, aby kierownik referatu ochrony środowiska przedstawiła przekazane dokumenty, które zostały skierowane do wyższych instancji ze strony Urzędu w sprawie śmieci na osiedlu „Cztery Pory Roku”. Jak również śmieci zgłoszonych przez mieszkańców w Kruszynie Krajeńskim. Śmieci w pobliżu osiedla „Cztery Pory Roku” za linią energetyczną. Prosiła, aby pisma skierowane do właścicieli tych gruntów w sprawie uporządkowania terenu zostały przekazane komisji. Mówiła także o baniaku na gaz w miejscowości Lipniki. Wspomniała także o interwencji na pryzmach w Cielu. Prosiła o przekazanie do komisji pism w tej sprawie kierowanych z referatu ochrony środowiska do wyższych instancji. Wspomniała, że miał powstać raport z inspekcji pani Anny Zdunek oraz  WIOŚ, gdzie  zostały pobrane próbki. Informacji w tym temacie nie otrzymała. Prosiła o przegłosowanie wszystkich ww. spraw.  
 
Wnioski zgłoszone przez radną przyjęto jednogłośnie głosując 5 „za” przy 5 obecnych radnych.
 
Radny Krzysztof Kowalewski poinformował, że w Warszawie odbyła się konferencja dot. przemysłowej hodowli zwierząt. Na tą konferencję zostało wydelegowanych dwóch pracowników z gminy. Mówił, że powinno zostać przedstawione sprawozdanie z tej konferencji.
Komisja przyjęła ww. wniosek jednogłośnie głosując 5 „za” przy 5 obecnych radnych.
 
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska
 


metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (18 kwietnia 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (7 maja 2018, 10:11:37)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (6 września 2018, 10:54:37)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 294