PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 20 grudnia 2017 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.                                                            Protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 20.12.2017r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli: przewodniczący komisji Zbigniew Moroz, radna Alina Puppel, radny Piotr Mądrzyński, radny Sebastian Orlik, radna Gabriela Żernicka, radny Krzysztof Kowalewski, p.Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji, p. Lucyna Krasulak skarbnik gminy, p. Krystyna Kołodziejczak kierownik referatu Budżetu i Finansów, p.Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

(na komisję spóźnił się radny Sebastian Orlik)

Przewodniczący komisji Zbigniew Moroz powitał wszystkich obecnych i przedstawił następujący porządek posiedzenia komisji:
1.Budżet gminy na 2018r.
2.Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 2. Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.

-Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (KGP. 0006.55.2017)

-Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (KGP. 0006.56.2017)

-Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (KGP. 0006.57.2017)

-Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (KGP. 0006.58.2017)

-Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (KGP. 0006.59.2017)

(na komisję przybył radny Sebastian Orlik, godz. 14.17)

-Projekt uchwały w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (KGP.0006.60.2017)

-Projekt uchwały w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (KGP.0006.61.2017)

-Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.62.2017)

-Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.63.2017)

-Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.64.2017)

-Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

Kierownik p. Andrzej Wiekierak omówił ww. projekty uchwały.

-Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji mówił, że po uzgodnieniu z p. skarbnik omówi ww. projekt uchwały, omawiając poszczególne inwestycje.

Radna Alina Puppel pytała o ul. Sokolą w Murowańcu. Uzgodnienia z Energetyką mają trwać rok. Termin z września jest aneksowany. Pytała jaka jest gwarancja, że pół roku wystarczy na uzgodnienia z Eneą?
Kierownik Bartosz Wiese odpowiedział, że z Eneą są już uzgodnienia.
Radna Alina Puppel prosiła o przygotowanie na sesję dokumentów tych uzgodnień.
Radna Gabriela Żernicka prosiła o przygotowanie informacji na sesję ile kosztowałoby wykonanie ul. Sobótki i ul. Kadetów?

-Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Białe Błota na lata 2018-2014.

Krystyna Kołodziejczak kierownik referatu Budżetu omówiła projekt uchwały.

Radna Alina Puppel zwrócił uwagę na zapis dot. ul. Sokolej, na którą przeznacza się kwotę 2.300.000 zł, gdzie wskazuje się wybudowanie tej ulicy o długości 500 m. Nie jest to cała ulica. Pytała na jaką długość wykonywany jest projekt?
Kierownik Bartosz Wiese mówił, że na całość, a wykonanie jest na połowę. Radna Alina Puppel mówiła, że nie została ujęta ulica Strusia.
Radna Gabriela Żernicka pytała, kto zdecydował o zmniejszeniu kwoty z budowy ul. Chmielarskiej z kwoty 635.000 zł na ul Drzewną w Białych Błotach na kwotę 250.000 zł. Radna będzie wnioskowała o przeniesienie całej kwoty na zadanie dot. budowy ul. Drzewnej.
Radny Piotr Mądrzyński mówił o niewykonanej ul. Kadetów.
Kierownik p. Krystyna Kołodziejczak mówiła, że realizacja ul. Drzewnej zaplanowana jest na dwa lata.
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak poinformowała, że zostanie wprowadzony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie dot. zmian wydatków.

Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz wnioskował, aby ująć do realizacji ulice Kadetów i ul. Sobótki w przypadku pojawiania wolnych środków w ciągu roku. Następnie przekazał, że członkowie komisji przejadą się po terenie zaproponowanym pod przyszłą obwodnice. Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Ad.1. Na posiedzeniu nie omawiano punktu 1.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Brak

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (20 grudnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (21 czerwca 2018, 13:36:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100