PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 24 maja 2017 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.


                                                          Protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 24.05.2017r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący komisji Zbigniew Moroz, radna Alina Puppel, radny Sebastian Orlik, radna Gabriela Żernicka, radny Krzysztof Kowalewski, Jan Czekajewski Zastępca Wójta Gminy Białe Błota, Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy, Agnieszka Piętka sekretarz gminy, Zdzisław Mazur prezes Powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu bydgoskiego, Krzysztof Kościelniak prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Białe Błota, radna Maria Wolsztyńska, Bogusława Bajgot kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Alicja Piskuła z-ca kierownika GOPS, Anna Antoszak, Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji, Pan Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, Aleksandra Silska z referatu Ochrony Środowiska, Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info

(nieobecny radny Piotr Mądrzyński)

Przewodniczący komisji Zbigniew Moroz powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek spotkania:

1. Inwestycje na terenie gminy Białe Błota.
2. Omówienie materiałów przygotowanych na sesje.
3. Sprawy bieżące


Ad. 1. Sprawy bieżące.

Na posiedzenie komisji przyszli przedstawiciele OSP w Białych Błotach. Jako pierwszy głos zabrał Zdzisław Mazur prezes powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej i poinformował, że jednostka została już powołana, lecz żeby była przydatna musi zostać wyposażona w sprzęt, a więc pojazd, nowe certyfikowane umundurowanie, przeszkolenie i ubezpieczenie osób oraz badania lekarskie. Powołanie jednostki działającej na terenie gminy Białe Błota stanie się zadaniem własnym gminy. Koszty na początku na pewno powstaną i oszacowane zostały bez zakupu pojazdu na kwotę ok 17.000 do 20.000 zł. Dodał, że późniejsza działalność jednostki będzie związana z ilością wyjazdów. Jeżeli jednostka przystąpi do związku to zostanie włączona do Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Ochotnicy będą brali udział w zawodach pożarniczych, młodzież będzie brała udział w konkursach i turnieju wiedzy pożarniczej.
Radna Alina Puppel pytała, czy udział w tych zawodach obejmuje jednostkę ochotniczej straży z Łochowa.

Pan Zdzisław Mazur odpowiedział, że obejmuje, lecz ta jednostka nie za bardzo interesuje się udziałem w zawodach.

Radna Gabriela Żernicka pytała o koszt wstąpienia do związku.

Pan Zdzisław Mazur mówił, że nie ma kosztów wstąpienia do związku, składki stanowią sprawę wewnętrzną jednostki. Nie ściąga się składek od jednostek z powiatu bydgoskiego.

Radna Alina Puppel pytała, czy w okolicznych gminach czy też w powiecie działają dwie jednostki w jednej gminie.

Pan Zdzisław Mazur jako przykład podał gminę Sicienko, gdzie jest 6 jednostek, w gminie Koronowo 18 jednostek. Jednostki w gminach są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego i są to jednostki w części utrzymywane z budżetu państwa. Jednostka z Łochowa nie zgłosiła się do tego systemu.

Zdaniem radnej Aliny Puppel włączenie do systemu wymaga gotowości w odpowiednim czasie.

Pan Zdzisław Mazur stwierdził, że gotowość musi być niezależnie od tego, czy jednostka należy do systemu czy nie należy.

Radna Maria Wolsztyńska wspomniała, iż mówiono na komisji że duży wpływ na koszty utrzymania jednostki ma częstotliwość wyjazdów na interwencje. Pytała od czego zależy częstotliwość wyjazdów, bo wiadomo że jednostka z Łochowa w ubiegłym roku wyjeżdżała tylko trzy razy na interwencję.

Pan Zdzisław Mazur stwierdził, że zależy to od przyczyn ze strony jednostki np: brak kierowcy w godzinach przedpołudniowych. Być może taka sytuacja była w Łochowie.

Radna Maria Wolsztyńska pytała, czy jest sens powoływania takiej jednostki w związku z bliskim położeniem sołectwa do Bydgoszczy.

Zdaniem pana Zdzisława Mazura dopóki nie zostanie to sprawdzone w działaniu trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. W normalnym działaniu na terenie gminy to najczęściej pierwszą jednostką przyjeżdżającą do akcji jest zawsze Ochotnicza Straż Pożarna.

Radna Alina Puppel stwierdziła, że u nas to się nie sprawdza.

Pan Zdzisław Mazur
mówił, że być może jest to jednostka trochę słaba.

Radna Alina Puppel pytała jak to działa w Osielsku.

Pan Zdzisław Mazur
odpowiedział, że Osielsko jest obsługiwane przez Dobrcz i Bydgoszcz. Osielsko finansowo wspiera jednostkę w Dobrczu w tym roku dokładają 1/3 kwoty do zakupu samochodu.

Zdaniem radnej Marii Wolsztyńskiej gmina Białe Błota finansowo wspomaga jednostkę w Nowej Wsi Wielkiej.
Przewodniczący komisji Zbigniew Moroz pytał ile członków może liczyć powołana jednostka? Zdzisław Mazur stwierdził, że nie ma określonej liczby, nie każdy musi jechać do akcji i jako przykład podał jednostkę w Solcu Kujawskim, która liczy 60 strażaków, a uczestniczących w akcji jest 6. Pozostała część może uczestniczyć w zawodach.

Krzysztof Kościelniak prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
gminy Białe Błota przekazał, że planuje się przygotowanie 20-24 grupy osób wyjazdowych w ciągu dwóch lat, a pozostali członkowie są jakby wspierający. Osobom, które nie będą wyjeżdżać do akcji nie zostaną zakupione mundury, można pozyskać używane mundury. Wspomniał, że zostało wykupione ubezpieczenie dla 25 strażaków.

Pan Zdzisław Mazur dodał, że pożarów jest mniej, a więcej zdarzeń drogowych. W związku z tym profesjonalizm strażaków musi być wysoki.

Radny Sebastian Orlik pytał, czy w ekipie wyjeżdżającej do zdarzenia znajdą się specjalistycznie wyszkolone osoby?

Pan Zdzisław Mazur
zapewnił, że muszą być takie osoby.

Radna Alina Puppel pytała o osoby przeszkolone w ratownictwie przedmedycznym, jak również wysokość szacownych kosztów?
Pan Zdzisław Mazur mówił, że średni roczny koszt funkcjonowania tego typu jednostki wynosi około 30.000 zł.

Zastępca Wójta Gminy Białe Błota p. Jan Czekajewski dodał, że gmina w pewnym sensie wyposażyła tę jednostkę w garaż. Niektórzy strażacy są po badaniach i są ubezpieczeni, cześć bierze udział w szkoleniu.

Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że najważniejszą sprawą jest pojazd dla straży.

Krzysztof Kościelniak prezes Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Białe Błota mówił, że samochód można zakupić za kwotę około 8.000 do 12.000 zł w takim stanie, że on jeszcze 4-5 lat pojeździ w jednostce. Do ratownictwa drogowego nie musi być duży pojazd. Przekazał, że wysłano około 60 pism do wszystkich instytucji, jak również do innych jednostek OSP z prośbą o wsparcie finansowe.

Przewodniczący komisji Zbigniew Moroz pytał, czy jest zamiar, aby jednostka przystąpiła do organizacji powiatowych, do związku?

Pan Krzysztof Kościelniak odpowiedział, że w najbliższym czasie jednostka przystąpi.

Pan Zdzisław Mazur mówił, że zarząd powiatowy odbędzie się w czerwcu.

Krzysztof Kościelniak prezes Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Białe Błota przekazał, że jednostka nie oczekuje tylko wsparcia z gminy, sami starają się pozyskać, wszystko co jest możliwe np. zostały zakupione nowe węże do szkolenia młodzieży. Zwraca się do wielu firm pod kątem sponsoringu. Pozyskane kwoty są rozliczane. Zdzisław Mazur stwierdził, że w momencie kiedy jednostka wstąpi do związku niezbędne będzie powołanie zarządu gminnego. Tradycją jest coroczne sprawozdanie prezesa z działalności przedstawiane na sesji rady gminy. Jednostki działające na terenie powiatu mają dobrze rozwinięte pozyskiwanie dodatkowych środków np: z 1% podatku kierowanych na konkretną jednostkę. Po dyskusji przewodniczący Zbigniew Moroz podziękował za przybycie i przeszedł do omówienia kolejnego punktu.

Ad.2 Inwestycje na terenie Gminy Białe Błota.

Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji poinformował, że odbył się przetarg na budowę dróg. Okazało się, że brakuje około 2.000.000 zł, aby wybudować drogi, które są zaplanowane w tegorocznym budżecie.

Zastępca Wójta p. Jan Czekajewski dodał, że w związku z tym przetarg został unieważniony. Na najbliższej sesji zaplanowane jest dofinansowanie niektórych inwestycji. Planowane jest zrezygnowanie z inwestycji, która miała być wspólna z Zarządem Dróg Wojewódzkich, ze Starostwem Powiatowym. Zarząd Dróg położył nacisk na pozyskanie środków z zewnątrz, co się nie udało. Wpłynęło pismo od Marszałka Województwa, że zadanie zostanie przełożone na II kwartał, gdzie być może byłaby szansa na pozyskanie środków. Jednak po rozmowach stwierdzono, że to zadanie nie zostanie rozpoczęte w tym roku. W związku z tym Wójt postanowił przesunąć te środki.

Na komisję przybyła Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info.

Radna Alina Puppel stwierdziła, że w propozycji zmian w budżecie na najbliższą sesję jest dużo zmian i uchwalony w grudniu budżet jest całkowicie zmieniony. Brakuje ponad 1.000.000 zł na żłobek. Zastępca Wójta p. Jan Czekajewski wspomniał, że niektóre zaplanowane w tym roku rzeczy się realizują. Przetargi zostały rozstrzygnięte.

Radna Maria Wolsztyńska pytała, czy w drugim przetargu, który został ogłoszony zostały ujęte te same inwestycje.

Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji mówił, że została dopisana ul. Czerska.

Radna Maria Wolsztyńska pytała, czy kwota 300.000 zł na 680 m wystarczy, wcześniej jak o to pytała, to uzyskała zapewnienie, że ta kwota wystarczy. Mieszkańcy ul. Czerskiej wybrali się do miejscowości Dolna Grupa, gdzie kilka lat temu została wykonana podobna inwestycja w nowej technologii i przywieźli zdjęcia, jak to wygląda po kilku latach. Zdjęcia zostały przekazane wójtowi i p. Wiese. Mieszkańcy ul. Czerskiej nie byli za tym, aby wprowadzać tą nową technologię. Dodała, że kosztorys na ul. Czerską opiewa na ponad 900.000 zł. Radna pytała o budynek świetlicowo- żłobkowy w Zielonce, jaki będzie ostateczny koszt?

Zastępca Wójta p. Jan Czekajewski przekazał, że nastąpi zwiększenie środków na ten cel.
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę na niedoszacowanie ul. Olchowej. Pytała, czy wystarczy pieniędzy na pozostałe ulice. Radny Krzysztof Kowalewski zwrócił uwagę na rozbieżność w cenach, w niektórych przypadkach proponowano np. ponad 400.000 zł, a oferty są na kwotę powyżej 1.000.000 zł.

Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że zostało to niedoszacowane, ponieważ w poprzednich latach te koszty były mniejsze. Jest teraz bum na inwestycje w Bydgoszczy i w okolicach.

Na komisje przybyła Agnieszka Piętka sekretarz gminy, która została zapytana o koszt inwestycji w Zielonce.

Radna Alina Puppel prosiła o wyjaśnienie na ile ta inwestycja jest ważna, priorytetowa i niezbędna?

Agnieszka Piętka sekretarz gminy tłumaczyła, że inwestycja ta jest niezbędna, ponieważ do żłobka w Łochowie zgłaszają się rodzice, którzy by chcieli, żeby dzieci z terenu Zielonki i okolic uczęszczały od września do żłobka w Zielonce.

Zdaniem radnej Aliny Puppel należało od razu lokalizować żłobek w Białych Błotach, a nie w Łochowie.

Agnieszka Piętka sekretarz gminy dodała, że miejsca w żłobku w Łochowie są rozchwytywane. Obecnie są dotacje na przedszkola, żłobki i należałoby z tego skorzystać. Zakładano, że żłobek kosztowałby około 2.000.000 zł, a oferta na żłobek ze świetlicą wyniosła 3.100.000 zł. Jest dofinansowanie 450.000 zł do żłobka i 50.000 zł na miejsca żłobkowe. Wspomniała, że jest po rozmowach z Bydgosko- Toruńskim Obszarem Funkcjonalnym, będą konkursy na miejsca żłobkowe i gmina Białe Błota na pewno będzie występować o dofinansowanie. Jeżeli będzie szansa na uzyskanie dofinansowania to na pewno gmina z tego skorzysta.

Zdaniem radnej Aliny Puppel obowiązkiem gminy jest dostarczenie wody do mieszkańców, gdzie nie jest najlepiej w tym temacie. Mieszkańcy narzekają na brak dróg i nie ma na nie większych perspektyw. Pytała o plan, wizję tego, co gmina powinna?

Zdaniem Agnieszki Piętki sekretarz gminy wizja jest w przyjętym budżecie. Wizja jest urealniana i zmieniana, ale trzeba patrzeć na to jak się gmina rozwija. Po analizie wynika, że jest zapotrzebowanie na żłobek.

Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że mówi się o żłobku, a ma to być inwestycja świetlicowo- żłobkowo- przedszkolna. Pytała na co ma być przeznaczona kwota 3.100.000 zł

Agnieszka Piętka sekretarz gminy odpowiedziała, że na żłobek i na świetlice. A przedszkole to będzie dodatkowy koszt.

Radna Maria Wolsztyńska pytała o pow. obiektu żłobkowo- świetlicowego.

Radna Gabriela Żernicka odczytała, że chodzi o obiekt 200 m 2

Zdaniem radnej Marii Wolsztyńskiej jest to droga inwestycja.

Radna Alina Puppel stwierdziła, że przerażają ją inwestycje dążące w jednym kierunku. Pół gminy poza miejscowością Białe Błota jest bez głównych dróg, bez oświetlenia. Przelicznik kosztowy wynosi 200 metrów zakupione za miliony.

Agnieszka Piętka sekretarz gminy mówiła, że była informacja, iż w tym roku gmina będzie występować o 1.200.000 zł, taki kosztorys został już przygotowany. Na oświetlenie będą konkursy. Stwierdziła, że żłobek jest potrzebny.

Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info pytała, czy w budynku na Czerskiej nie można by było zrobić oddziału żłobka?

Radna Alina Puppel stwierdziła, że dopóki tam funkcjonuje szkoła to nie, szkoła w tym budynku musi być co najmniej przez rok.

Agnieszka Piętka sekretarz gminy stwierdziła, że rodzice byliby zainteresowani, żeby od września już ten żłobek funkcjonował.

Radna Maria Wolsztyńska pytała kiedy miałoby być wybudowane przedszkole?

Zdaniem Agnieszki Piętki sekretarz gminy jeżeli by były środki finansowe to od przyszłego roku.

Radna Alina Puppel pytała o zrównoważony rozwój gminy dotyczący kosztów.

Radna Maria Wolsztyńska uważa, że należałoby dokończyć pewien etap.

Agnieszka Piętka sekretarz gminy stwierdziła, że budżet wskazuje jakie są plany wójta dot. rozwoju gminy. Jeżeli jest wskazanie, żeby dokończyć pewien etap to np: po wykonaniu kanalizacji w Łochowie należałoby położyć asfalt i zrobić oświetlenie, a pozostałe 10 sołectw nie miałoby nic. Jeżeli będą oszczędności to będą zaspakajane potrzeby zgłaszane do gminy.

Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że miała interwencję mieszkańców ul. Berberysowej dot. wyjazdu i wjazdu z tej ulicy. Jak również utrudnionego wyjazdu w prawo z ul. Centralnej w ul. Szubińską. Pytała, czy słupki tam się znajdujące muszą być w tym miejscu.

Zastępca Wójta Jan Czekajewski przekazał, że jest to projekt Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby nie była niszczona zieleń, jest tam wąsko. Rozwiązaniem byłaby obwodnica Białych Błot. Na ten temat odbyło się spotkanie z władzami miasta Bydgoszczy i starostwa, gdzie jednogłośnie zapadła decyzja za takim rozwiązaniem. Marszałek województwa wziął to w „swoje ręce” Są przygotowywane dokumenty, żeby zacząć to realizować. Prezydent Miasta Bydgoszczy zaoferował kwotę 3.000.000 zł na poczet tego przedsięwzięcia.

Radna Alina Puppel pytała, czy jest protokół z tego spotkania.

Zastępca Wójta Jan Czekajewski stwierdził, że protokół nie został spisany.

Radna Alina Puppel pytała, jak gmina ma być do tego przygotowana finansowo.
Zastępca Wójta Jan Czekajewski odpowiedział, że gmina na pewno nie będzie finansowała tej trasy, ponieważ jest to przełożenie drogi wojewódzkiej. Ze strony gminy na pewno będą przebudowane drogi dojazdowe. W tym roku miało być realizowane rondo na ul. Szubińskiej i przebudowa ul. Ofiar Hitleryzmu, ul. Duńskiej. Ul. Przemysłowa musi zostać połączona do nowo powstałego układu. Połączenie ul. Kaplicznej będzie w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg. Pozostanie podłączenie ul. Czerskiej, co jest kwestią włączenia w rondo. Prawdopodobnie ul. Szubińska zostanie przekazana gminie w użytkowanie.

Radna Alina Puppel pytała o wyjazd części mieszkańców z Murowańca, Lipnik, ponieważ wszystkie zjazdy z węzła będą zamknięte. Jak zostanie to rozwiązane?

Zastępca Wójta p. Jan Czekajewski mówił, że jeszcze tego nie ma rozpracowanego. Wcześniej na spotkaniu została przekazana koncepcja, rzekomo mają być przebudowy i te zjazdy na Murowaniec będą w ramach węzła. Radna Maria Wolsztyńska pytała o kredyt ujęty w uchwale. Czy ta kwota zagwarantuje wykonanie zaplanowanych w budżecie inwestycji na ten rok i dodatkowo inwestycji, które zostały wprowadzone.

Zastępca Wójta p. Jan Czekajewski odpowiedział, że kredyt jest na pokrycie zadłużenia, a nie na inwestycje.

Radna Alina Puppel pytała o ubojnie w Murowańcu, której budowie sprzeciwiają się mieszkańcy. Dodała, że w Murowańcu nie mówi się o inwestycjach, bo nie ma szans na dofinansowanie z zewnątrz.

Zastępca Wójta p. Jan Czekajewski przekazał, że na terenie Murowańca obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego i tam nie ma przewidzianej takiej działalności. Ad. 3. Omówienie materiałów przygotowanych na sesje.

Na komisje przybyła Pani Aleksandra Silska z referatu Ochrony Środowiska.

-Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia pomników przyrody.

Pani Aleksandra Silska przekazała, że dotyczy to dwóch dębów rosnących na prywatnej posesji w Łochowicach. Uzyskano zgodę właściciela posesji na ustanowienie tych drzew pomnikami przyrody.

- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020”

Pani Aleksandra Silska przekazała, że zmiana polega na rozdzieleniu nazwy całościowego zadania inwestycyjnego. Wynika to ze względów proceduralnych ubiegania się o środki unijne.

Radna Alina Puppel nie nawiązując do tematu stwierdziła, że został wyremontowany budynek urzędu, a na stronie BIP-u jest informacja o przetargu nieograniczonym na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w tym budynku. Mówiła, że wykonano malowanie ścian, a teraz będzie zakładało się instalacje.

(Na komisję przybyła Skarbnik Gminy Białe Błota p.Lucyna Krasulak).

Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji tłumaczył, że zostanie wymieniona sieć internetowa i w serwerowni zostanie zainstalowany UPS.

Radna Alina Puppel pytała, czy kolejność czynności nie została w tym przypadku odwrócona.

Radny Krzysztof Kowalewski dodał, że w pierwszej kolejności powinna był założona instalacja, a potem wykonany remont. Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji stwierdził, że inwestycje są tak robione.

Skarbnik p.Lucyna Krasulak mówiła, że chodziło o to, żeby kable nie były instalowane w ścianach tylko na zewnątrz na rurkach. Stara instalacja jest w złym stanie.

Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji dodał, że w budynku urzędu zostanie założona nowa wewnętrzna instalacja elektryczna.

Radna Alina Puppel stwierdziła, że jednak będą kute ściany.

Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji odpowiedział, że częściowo. - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017r.

Skarbnik Gminy Białe Błota p.Lucyna Krasulak poinformowała, że zmiany dot. zwiększenia budżetu ogółem o 2.163.951,63 zł. Omówiła wszystkie zmiany dotyczące projektu uchwały.

Zdaniem radnej Aliny Puppel wszystko w budżecie jest odwrócone, inwestycje są niedoszacowane, kredyt jest zaciągany, żeby spłacić kredyt. Pytała od ilu lat wpisywany jest kredyt do budżetu, który nie został uchwalony przez radę.

Skarbnik p. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że projekt budżetu i zmiany należą do kompetencji wójta. Wpisywane są zadania inwestycyjne i musi być wskazane źródło finansowania spłaty kredytu. Ustawa o finansach publicznych stanowi jakie mogą być źródła pokrycia deficytu, czy spłaty kredytu.

Radny Krzysztof Kowalewski zwrócił uwagę na zapis w uchwale dot. sprzedaży autobusów. Pytał, czy wiadomo za jakie kwoty te autobusy zostaną sprzedane?
Skarbnik p. Lucyna Krasulak mówiła, że zostały podpisane wstępne umowy. Kredyt w WPF jest jako źródło pokrycia spłat pożyczek i kredytów. Ponad 1.000.000 zł spłacanych jest z wolnych środków, a reszta w kwocie 5.252.000 zł jest jako kredyt. Zaproponowano przerwę.

Po przerwie Przewodniczący komisji kontynuował omawianie projektów uchwał skierowanych pod obrady najbliższej sesji.

- Projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Drzewce. Członkowie komisji nie mieli uwag do przedstawionego projektu.

- Projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki. Członkowie komisji nie mieli uwag do przedstawionego projektu. - Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP. 0006.23.2017)

Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego przekazał, że chodzi o poszerzenie ulicy w Przyłękach.

- Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP. 0006.24.2017)

Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego omówił projekt uchwały.

- Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego przekazał, że Energetyka wykonuje wiele podłączeń na drogach publicznych i w tym zakresie regulowane są te sprawy, aby mieć podstawę do pobierania opłat. Cała uchwała dotyczy sieci niskiego napięcia.

- Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego stwierdził, że pierwszy podpunkt dotyczy miejscowości Murowaniec.

- Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego przekazał, że działka miała być przeznaczona pod stację transformatorową, jest to narożnik ul. Strusiej.

- Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody nabycie nieruchomości lokalowej.

Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego wspomniał, że gmina ma problem dotyczący odszkodowań, jak również lokalu gdzie można by przeprowadzić zamieszkującą tam rodzinę.

Radny Krzysztof Kowalewski pytał o ewentualny czas, żeby przystąpić do aktu notarialnego w przypadku kiedy rada gminy wyrazi zgodę na nabycie tej nieruchomości. Zwrócił uwagę, że niebawem kończy się kadencja obecnego zarządu.

Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego odpowiedział, że jest to czas około 1,5 miesiąca.

- Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Pan Andrzej Wiekierak mówił, że wpłynął się wniosek jednego właściciela z trzech nieruchomości. Jest to droga utwardzona. Uchwała przygotowywana jest na trzy działki.

- Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część sołectw Białe Błota i Murowaniec.

Pan Andrzej Wiekierak przekazał, że jest plan miejscowy na linię 400 KV. Na odcinek od Lipnik w kierunku Łochowic, wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę.

- Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Kierownik Andrzej Wiekierak mówił, że chodzi tutaj o części dwóch działek. Pod pozycją pierwszą jest działka w Murowańcu na terenie osiedla mieszkań socjalnych. Druga działka dotyczy paska pomiędzy zabudowaniami, a drogą powiatową w Łochowie przy przepompowni ścieków. Po omówieniu projektów przez p.Andrzeja Wiekieraka, przewodniczący odczytał pismo, które wpłynęło do komisji w sprawie usunięcia naruszenia prawa w uchwale dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec. Zapis dotyczy ograniczenia do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych, zakazu odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu oraz zakazu budowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Andrzej Wiekierak mówił, że należałoby sporządzić od nowa miejscowy plan, lub ewentualnie potwierdzić fakt możliwości montażu oczyszczalni badaniami gruntowymi.

Radna Alina Puppel pytała dlaczego mając plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Murowaniec część mieszkańców ma oczyszczalnię, a część nie ma.

Kierownik Andrzej Wiekierak mówił, że głównym planem dla Murowańca jest uchwała z 1997 roku, gdzie w tamtym czasie nikt o oczyszczalniach przydomowych nie słyszał. Jeżeli ktoś występuje do uchwały z 1997 roku, to referat podaje informacje, że należy montować oczyszczalnie po wykonaniu badań gruntowych w okresach wiosennych lub jesiennych. Dodał, że Sąd ma prawo ingerencji punktowej w plan zagospodarowania.

Radna Alina Puppel mówiła, że pisma z urzędu do mieszkańców były takiej treści, że jest możliwość zainstalowania oczyszczalni ścieków do czasu wybudowania przez gminę celowej instalacji kanalizacyjnej.

Po dyskusji przewodniczący komisji Zbigniew Moroz zaproponował wniosek.

WNIOSEK Komisja wnioskuje, aby pismo od mieszkańców skierować do referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, do p. Andrzeja Wiekieraka celem przygotowania odpowiedzi. Komisja przyjęła wniosek głosując 4 „za”, przy 1 osobie „wstrzymującej” przy 5 obecnych radnych.

Kierownik Andrzej Wiekierak przekazał, że wspólnie z radcą prawnym ustalono, że nie będzie odpowiedzi na to pismo. Jeżeli mieszkańcy złożą pismo w tej sprawie do Sądu to wówczas będzie odpowiedź. Dodał, że strona skarżąca posiada pozwolenie na budowę.

- Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2016 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017.

Zastępca kierownika GOPS p. Alicja Piskuła poinformowała, że w sprawozdaniu zostały przedstawione działania, które były podejmowane przez GOPS i wynikały z ustaw. W sprawozdaniu zostały ujęte wydatkowane środki na zadania. Wspomniała, że podczas Święta Gminy zbierane są dodatkowe środki na określone cele w ramach loterii fantowej.

Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot mówiła o działalności WTZ, o nowych zadaniach jakie zostały zlecone do wykonania przez GOPS takimi jak: wypłaty wynagrodzeń dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Jest to zadanie, które będzie finansowała gmina.

Po dyskusji przewodniczący podziękował wszystkim zebranym i zakończył posiedzenie komisji.

Protokołowała: A.Cabańska

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
Zbigniew Moroz

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (24 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (25 czerwca 2018, 10:44:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161