PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 20.06. 2018 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.

 
Protokół 
z posiedzenia  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 20.06.2018 r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
W posiedzeniu udział wzięli: przewodniczący komisji Zbigniew Moroz, radna Alina Puppel, radna Gabriela Żernicka, radny Krzysztof Kowalewski, inspektor referatu Ochrony Środowiska p.Karolina Swoboda, podinspektor referatu Ochrony Środowiska p. Katarzyna Dziedziak, Główny Specjalista p. Henryk Sykut, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, kierownik referatu Inwestycji p. Monika Konopka, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia p. Andrzej Wiekierak, mieszkaniec gminy Białe Błota.
 
(nieobecny na komisji: radny Sebastian Orlik i radny Piotr Mądrzyński )
 
Posiedzenie komisji prowadził przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz, który powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
1.                  Ekologia w gminie- dofinansowania do zmiany ogrzewania w latach 2014-2018.
2.                  Zapoznanie z projektami uchwał na sesję.
3.                  Sprawy bieżące.
 
Ad. 2. Zapoznanie z projektami uchwał na sesję.
 
-Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
 
Projekt uchwały omówiła inspektor p. Karolina Swoboda i podinspektor p. Katarzyna Dziedziak.
Podinspektor Katarzyna Dziedziak mówiła o możliwości skorzystania przez mieszkańców z dofinansowania dot. ogrzewania gazowego. Wnioskodawca będzie zobowiązany do zakupienia ekologicznego pieca V klasy.
 
Radna Alina Puppel pytała jak wygląda weryfikacja tego zadania  w czasie?
 
Podinspektor p. Katarzyna Dziedziak mówiła, że dokonywane są oględziny starego pieca.
 
Radna Alina Puppel pytała o przegląd po wymianie pieca.
 
Inspektor Karolina Swoboda mówiła, że wykonywana jest kontrola, jest możliwość żądania okazania protokołu demontażu starego pieca.
 
Radna Alina Puppel pytała ile przeprowadzono kontroli w ciągu 2 lat? Zwróciła uwagę na duże zadymienie w okresie zimowym.
Mówiła także o złamanym drzewie przy skrzyżowaniu ul. Łochowskiej i ul. Szkolnej.
 
Komisja wyraziła pozytywną opinię do ww. projektu uchwały głosując 4 „za” przy 4 obecnych radnych.
 
- Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Komisja wyraziła pozytywną opinię do ww. projektu uchwały głosując 4 „za” przy 4 obecnych radnych.
 
-Projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały.
Członkowie komisji podjęli dyskusję na temat aportu do ZWiUK.
Główny Specjalista p. Henryk Sykut wyjaśnił, że środki zostaną przeznaczone na kolektor z Ciela do Łochowa.
Komisja nie opiniowała projektu uchwały.
 
-Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak
przedstawiła projekt uchwały.
 
Komisja głosowała 2 głosy „za” , przy 2 głosach „wstrzymujących” przy obecnych 4 radnych.
 
-Projekt uchwały w sprawie udzielenia  Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2017 rok.
 
Komisja głosowała 2 głosy „za” , przy 2 głosach „wstrzymujących” przy obecnych 4 radnych.
 
-Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak
Projekt uchwały nie został zaopiniowany przez komisję.
-Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
-Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
 
Projekty uchwał zostały omówione przez Głównego Specjalistę p. Henryka Sykuta.
 
Komisja przyjęła jednogłośnie ww. projekty uchwał głosując 4 „za” przy 4 obecnych radnych
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz odczytał zaproponowane propozycje do planu pracy komisji.
Komisja przyjęła projekt uchwały głosując jednogłośnie 4 „za” przy 4 obecnych radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.25.2018).
 
Projekt omówił kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia p. Andrzej Wiekierak.
 
Komisja przyjęła pozytywnie projekt uchwały głosując 4 „za” przy 4 obecnych radnych.  
 
Ad. 3. Sprawy bieżące.
 
Mieszkaniec Gminy Białe Błota mówił o przejęciu gruntów od lasów i utwardzeniu                        ul. Cukrowej. Jest to główny wjazd do Białych Błot, jest to zły wizerunek.
 
Radna Gabriela Żernicka pytała do jakiego odcinka doprowadzony jest gaz na ul. Cukrowej?
 
Kierownik referatu Inwestycji p. Monika Konopka odpowiedziała, że  gaz nie jest w gestii gminy, są to inwestycje prywatne.
 
Radna Alina Puppel mówiła o harmonogramie sieci drogowej w gminie Białe Błota, który  od wielu lat jest powielany, brak jest aktualizacji harmonogramu. Radna wnioskowała o przygotowanie planu rozwoju sieci drogowej bez uwzględnienia kosztów, tylko z nazwami ulic, oraz rejestrem istniejących w urzędzie projektów dot. budowy dróg i postawienia lamp. Mówiła, że plan rozwoju sieci drogowej nie jest przyjęty uchwałą.
 
Kierownik p. Monika Konopka odpowiedziała, że plan rozwoju sieci drogowej był aktualizowany. Uważa, że koszty powinny być wpisane, ponieważ można oszacować ile dana inwestycja może generować kosztów.
 
Radna Alina Puppel  mówiła o wykonaniu tylko fragmentu ul. Strusiej, dodała że jeździ tam Gimbus.
 
Radna Gabriela Żernicka stwierdziła, że w pierwszej kolejności powinna zostać wykonana ulica Sobótki i ulica prowadząca na cmentarz. Prosiła o informację ile kosztowałoby wysypanie drogi kruszywem, a ile położenie kostką brukową?
 
Następnie przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz odczytał wniosek mieszkańca dot. wykupu przez gminę gruntu w Przyłękach.
Komisja wydała negatywną opinię do ww. głosując 4 głosy „przeciw” przy 4 obecnych radnych.
 
Drugi wniosek wpłynął z Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie wydzierżawienia działki w Białych Błotach pod budowę remizy strażackiej.
Komisja wydała negatywną  opinię do ww. głosując 4 głosy „przeciw” przy 4 obecnych radnych.
 
Kolejny wniosek dotyczył naprawy drogi gminnej we wsi Łochowo, stanowiącej ciąg komunikacyjny drogi od ul. Leszczynowej.
 
Komisja wnioskowała, aby  p. Świstowski  zbadał stan prawny ww. terenu.
 
Komisja przyjęła zaproponowany wniosek głosując 4 „za” przy 4 obecnych radnych.
Po omówieniu tematów przewodniczący komisji podziękował za udział i zakończył posiedzenie komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (11 września 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (11 września 2018, 08:50:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108