obwieszczenie w sprawie zebrania materiału dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowy fermy drobiu w miejscowości Ciele o o 10 nowych budynków inwentarskich

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA                                                               Białe Błota, dnia  6 grudnia 2017 r.

 

OŚ.6220.47.2015.KOŚ

 OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Białe Błota na podstawie art. 10 § 1 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamia

o zebraniu wszystkich dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 604 800 stanowisk dla brojlerów kurzych (2420 DJP), na działkach o nr ewid. 183/14, 183/21 i 183/25 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota".

Zgodnie z art. 10  § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zainteresowane strony postępowania przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia tj. od 20 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r. zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 57 w Białych Błotach, w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 – 15.30 w poniedziałki, środy i czwartki, od 7.30 – 17.00 we wtorki i od 7.30 – 14.00 w piątki. Ewentualne uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji, bądź pozostający w zasięgu jej oddziaływania, w liczbie przekraczającej 20 osób.

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa, w którym planowana jest inwestycja.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  Z up. Wójta Gminy Białe Błota

/-/ Agnieszka Piętka

Sekretarz Gminy


Wytworzył: Anna Zdunek (6 grudnia 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (6 grudnia 2017, 12:36:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij