XXVI Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXVI Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2008 roku ( czwartek ) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXVI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XXV  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8. Podjęcie uchwał;
 
8.1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2009r.;
8.2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
8.3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok;
8.4. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania podatku leśnego za 2009r.;
8.5. w sprawie opłaty targowej;
8.6. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Białe Błota;
8.7. w sprawie zmian w budżecie na 2008r;
8.8. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
8.9. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Białych Błotach;
8.10. uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wniesienia do spółki Zakładów Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z  o. o. w Białych Błotach  wkładów niepieniężnych (aportu);
8.11. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota;
8.12. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota;
8.13. w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych;
8.14. w sprawie kierunków działania Wójta;
8.15. w sprawie przyjęcia Strategii Gminy Białe Błota w zakresie kultury fizycznej;
8.16. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
 
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad XXVI Sesji V Kadencji.

Projekty uchwał do pobrania:

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obl….pdf (29kB) pdf

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków t….pdf (61kB) pdf

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchom….pdf (36kB) pdf

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obl….pdf (28kB) pdf

w sprawie opłaty targowej.pdf (24kB) pdf

w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomo….pdf (78kB) pdf

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.7z (34kB) plik

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (18kB) pdf

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodoci….pdf (36kB) pdf

uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wniesienia do spółki ….pdf (27kB) pdf

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia ….pdf (26kB) pdf

w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Bia….pdf (29kB) pdf

w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kos….pdf (58kB) pdf

w sprawie kierunków działania wójta.pdf (21kB) pdf

w sprawie przyjęcia Strategii Gminy Białe Błota w zakresie….pdf (24kB) pdf

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.7z (124kB) plik

 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (20 listopada 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (20 listopada 2008, 14:36:38)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (20 listopada 2008, 14:52:55)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1235