XLIII Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XLIII Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2010 roku ( czwartek ) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XLIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XLII  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska za 2009r.
 
9. Podjęcie uchwał;
 

1. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
2. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach;
4. w sprawie zwolnień z opłat i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg;
5. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: „ Plan Odnowy Sołectwa Łochowo na lata 2004-2014”;
6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Białe Błota z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki;
8. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Zabytkowej, Antoniego Przysieckiego i Strumykowej we wsi Przyłęki, Gmina Białe Błota;
9. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowości Murowaniec,  Gmina Białe Błota;
10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulic: Czerskiej, Jutrzenki, Olchowej i Gontowej we wsi Białe Błota;
11. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r;
12. w sprawie skargi pana Wiesława Orzechowskiego.  

10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XLIII Sesji V Kadencji.
 
 

Projekty:

1.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki; (34kB) pdf

2.w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego; (47kB) pdf

3.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli (39kB) pdf

załącznik (14kB) pdf

4.w sprawie zwolnień z opłat i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg; (52kB) pdf

5.zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: „ Plan Odnowy Sołectwa Łochowo na lata 2004-2014”; (41kB) pdf

6.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Białe Błota z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (55kB) pdf

załącznik (43kB) pdf

7.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki; (36kB) pdf

załącznik (25kB) pdf

8.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Zabytkowej, Antoniego Przysieckiego i Strumykowej we wsi Przyłęki, Gmina Białe Błota; (143kB) pdf

załącznik nr 1 (732kB) pdf

załącznik nr 2 (44kB) pdf

9.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowości Murowaniec, Gmina Białe Błota; (169kB) pdf

załącznik nr 1 (1272kB) pdf

załącznik nr 2 (44kB) pdf

10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Czerskiej, Jutrzenki, Olchowej i Gontowej we wsi Białe Błota; (121kB) pdf

załącznik nr 1 (685kB) pdf

załącznik nr 2 (43kB) pdf ]

11.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r; (93kB) plik

12. w sprawie skargi pana Wiesława Orzechowskiego. (42kB) pdf
 
  
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (18 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (18 lutego 2010, 09:15:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020