XLV sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XLV Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2010 roku ( czwartek ) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.           
 
Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XLV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XLIV  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz:
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8. Podjęcie uchwał;

1.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
-          sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2009 rok,
-          opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu,
-          opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
-          wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
-          opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej,
-          dyskusja;
-          głosowanie.
2. w sprawie powołania komisji doraźnej;
3. w sprawie rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Chmielewskiej i pana Macieja Chmielewskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
4. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki;
5. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele;
6. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych;
7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej;
8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
9. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych;
10. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych;
11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
12. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej;
13. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
14.w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta;
15. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota;
16. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania z zakresu oświaty polegającego na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego;
17.w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta;
18.w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia o nazwie „ Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”;
19.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.;
20.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
9. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15 Zakończenie obrad XLV sesji V Kadencji.

Projekty:
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biale Błota z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok (49kB) pdf
w sprawie powolania komisji doraźnej (40kB) pdf
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Małgorzaty Chmielewskiej i pana Macieja Chmielewskiego na działalnośćWójta Gminy Białe Błota (56kB) pdf
4. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki (34kB) pdf
załącznik (555kB) jpg
5. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele (37kB) pdf
załącznik (650kB) jpg
6.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych (37kB) pdf
załącznik (525kB) pdf
7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej (40kB) pdf
załącznik (344kB) jpg
8.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (41kB) pdf
załącznik (550kB) jpg
9. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych (38kB) pdf
załącznik (598kB) jpg
10. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (35kB) pdf
załączniki (1121kB) pdf
11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (47kB) pdf
załączniki (1039kB) pdf
12. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (34kB) pdf
załącznik (325kB) jpg
13. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (60kB) pdf
14. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta (39kB) pdf
15. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota (43kB) pdf
16. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania z zakresu oświaty polegającego na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego (44kB) pdf
17. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta (40kB) pdf
18. w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia o nazwie „ Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”; (104kB) pdf
19. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r (2029kB) pdf
20. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 (106kB) zip
 metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 kwietnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (22 kwietnia 2010, 10:52:11)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (23 kwietnia 2010, 12:26:19)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1242