L sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na L Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 28 października 2010 roku (czwartek) o godzinie 11:30 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:

Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie L Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XLIX Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8. Podjęcie uchwał:
 
1.        w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi mieszkańców wsi Łochowice na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
2.        w sprawie rozpatrzenia skargi pana Piotra Kowalskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
3.        w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota;
4.        zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu najmu za 1m² powierzchni lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota;
5.        w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego;
6.        w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Białe Błota;
7.        w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Zakład Aktywności Zawodowej „ Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” z siedzibą w Białych Błotach;
8.        w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: Plan Odnowy Miejscowości Ciele na lata 2010-2017;
9.        w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;
10.     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu;
11.     w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
12.     w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej;
13.     w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych oraz uchylenia uchwały;
14.     w sprawie opłaty targowej;
15.     w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok;
16.     w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
17.     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie kadencji Wójta Gminy Białe Błota i V  kadencji Rady Gminy Białe Błota.
15. Zakończenie obrad L sesji V Kadencji.
 
Projekty uchwał:
1.w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi mieszkańców wsi Łochowice na działalność Wójta Gminy Białe Błota (26kB) pdf
2.w sprawie rozpatrzenia skargi pana Piotra Kowalskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota (31kB) pdf
3.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota (26kB) pdf
4.zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu najmu za 1m² powierzchni lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota (26kB) pdf
5.w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego (28kB) pdf
6.w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Białe Błota (35kB) pdf
7.w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Zakład Aktywności Zawodowej „ Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” z siedzibą w Białych Błotach (32kB) pdf
załącznik (38kB) pdf
8.w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: Plan Odnowy Miejscowości Ciele na lata 2010-2017 (26kB) pdf
załącznik (2900kB) pdf
9.w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (33kB) pdf
załącznik (1970kB) pdf
10.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu (27kB) pdf
załącznik (530kB) jpg
11.w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (27kB) pdf
załącznik (392kB) jpg
12.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej (27kB) pdf
załącznik (597kB) jpg
13.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych oraz uchylenia uchwały (28kB) pdf
załącznik (565kB) pdf
14.w sprawie opłaty targowej (33kB) pdf
15.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok (36kB) pdf
16.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (45kB) pdf
17. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. (120kB) zip

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 października 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (21 października 2010, 10:41:36)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (21 października 2010, 12:16:54)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1274