III Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na III Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2010 roku (piątek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie III Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  I i II Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Dyrektora Przychodni w Białych Błotach dot. prywatyzacji przychodni.
 
9. Podjęcie uchwał:
 
1.        w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2009/2010;
2.        w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3.        w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota;
4.        w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
5.        w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.
6.        w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzania ścieków;
7.        w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych;
8.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad III sesji VI Kadencji.
 
Projekty uchwał:
1.w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2009/2010 (27kB) pdf
2. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i (36kB) pdf
3. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota; (54kB) pdf
4. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (26kB) pdf
załącznik nr 1 (754kB) word
załącznik nr 2 (1031kB) word
załącznik nr 3 (629kB) word
5. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota (25kB) pdf
cz.1 (4417kB) pdf

cz. 2 (7371kB) pdf

cz. 3 (7506kB) pdf

cz. 4 (6223kB) pdf
6. w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzania ścieków (25kB) pdf
7.w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych (29kB) pdf
8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. (86kB) zip

 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (6 grudnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (6 grudnia 2010, 13:50:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (7 grudnia 2010, 15:51:43)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1059